« Tagasi

Vallavalitsuse 19.05.2020 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2019. a toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Ilpla küla)
2. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste rahuldamine 
3. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste rahuldamata jätmine 
4. Saaremaa Vallavalitsuse 17.03.2020 korralduse „Taotluse osaline rahuldamine" ja „Taotluse rahuldamine" kehtetuks tunnistamine 
5. Haridusvaldkonna stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord /valitsuse määruse eelnõu
6. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine (Saaremaa Puuetega Inimeste Koda)
7. Saaremaa Vallavalituse 10.09.2019 korralduse nr 1592 "Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste rahuldamine ja lepingute sõlmimine" muutmine
8. Saaremaa Vallavalitsuse 20.12.2019 korralduse nr 2357 "Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale" muutmine
9. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale (Kudjape alevik Leesika tänav 12, Paaste küla Paaste tee)
10. Maa rendilepingu lõpetamine (Ninase küla Männiku-Lautri)
11. Maaüksuse rendile andmine (Ninase küla Männiku-Lautri)
12. Vallavara üürilepingu muutmine (Kuressaare Kalda 1 lossipargi kiosk)
13. Vallavara üürilepingu sõlmimine (Tallinna 11 esine välikohvik; Tallinna 3 ees välikohvik; Lossi 3 esine välikohvik)
14. Vallavara tasuta kasutamise lepingu muutmine (Kuressaare Lossi 1 ruumid)
15. Vara omandamine (Mäebe-Põdra-Mässa L2 tee)
16. Konkursi väljakuulutamine (Orissaare teenuskeskuse juhataja)
17. Saaremaa Vallavalitsuse 21.04.2020 korralduste nr 730 „Riigihanke „Kruusateede remont Saaremaa valla teedel II" korraldamine" ja nr 731 „Riigihanke „Kruusateede remont Saaremaa valla teedel III" korraldamine" kehtetuks tunnistamine
18. Riigihanke „Kruusateede remont Saaremaa valla teedel I" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine
19. Riigihanke „Teede korduspindamine ja mustkatete ehitus" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine
20. Riigihanke „Kruusateede remont ja mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel (I)" korraldamine
21. Riigihanke „Kruusateede remont ja mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel (II)" korraldamine
22. Arvamuse andmine keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta
23. Saaremaa Vallavalitsuse 13.03.2018 korralduse nr 224 „Kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamine" kehtetuks tunnistamine
24. Saaremaa Vallavalitsuse 14.04.2020 korralduse nr 696 „Neemi küla Andruse katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine" kehtetuks tunnistamine
25. Katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, sihtotstarbe muutmine ja koha-aadressi määramine, muutmine (Neemi küla Andrese; Reina küla Pihlapuu; Undva küla Kopli; Paatsa küla; Valjala alevik Kaarli)