« Tagasi

Saaremaa Vallavalitsuse 22. septembri 2020. a istungi päevakorra kommenteeritud eelnõu

 1. Külavanema kinnitamine

  Vallavalitsusele on esitatud Orissaare piirkonna Orinõmme küla koosoleku protokoll külavanema valimise kohta. Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi kohaselt kinnitab aleviku- või külavanema valimise tulemused vallavalitsus asula või kandi üldkoosoleku ettepanekul. Alates 15. augustist 2020 kinnitatakse viieks aastaks Orinõmme külavanemaks Kalle Kärner.
   
 2. Omaosaluse katmine

  Hindamiskomisjon on teinud ettepaneku toetada MTÜ Vanakubja Külaselts taotlust MTÜ Saarte Koostöökogu taotlusvooru esitatava projektitaotluse „Vanakubja külakuuri elekter" omaosaluse katmiseks.
   
 3. Aruande kinnitamine

  Vallavalitsusele on esitatud kinnitamiseks kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvoorust toetatud MTÜ Vilsandi Külaselts projekti „Vilsandi pargas" ja MTÜ Salme Rahva Maja Selts projekti „Fotonäitus Salme muinaslaevade väljakaevamisest (fotode töötlus ja lamineerimine)" toetuse kasutamise aruanne ning kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvoorust toetatud MTÜ Pidula Selts projekti „Kogukonna pärandile tuul tiibadesse 2" ja MTÜ Pöide Spordiselts projekti „Pöide terviseraja treeningtingimuste täiendamine" toetuse kasutamise aruanne.
   
 4. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline tagasimaksmine

  Vallavalitsusele on esitatud kinnitamiseks hajaasustuse programmist 2019. aastal rahastatud projektide toetuse kasutamise aruanded. Kuna nii Torgu piirkonnas Türju külas Uue-Loete majapidamise puurkaevu puurimine ja süvapumba paigaldamine kui ka Pöide piirkonnas Kõrkvere külas Lapi majapidamise juurdepääsutee ehitamine viidi ellu kavandatust odavamalt, tuleb kohalikul omavalitsusel vastavalt riigihalduse ministri määrusele vähendada proportsionaalselt toetust, kui toetuse saaja oma- ja kaasfinantseering väheneb alla 33% projekti abikõlblikest kuludest ja küsida toetuse saajalt tagasi projekti odavamal elluviimisel kasutamata jäänud vahendid.
   
 5. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

  Vallavalitsusele on esitatud kinnitamiseks hajaasustuse programmist 2019. aastal rahastatud projektide toetuse kasutamise aruanded: Kaarma piirkonna Kärdu küla Lause kanalisatsioonisüsteem, Kaarma piirkonna Tõlli küla Mika kanalisatsioonisüsteem, Leisi piirkonna Laugu küla Kaasiku puurkaev, Pihtla piirkonna Püha küla Tuura kanalisatsioonisüsteem, Pihtla piirkonna Kõljala küla Kivinurga kanalisatsioonisüsteem, Valjala piirkonna Röösa küla Tammiku veevarustussüsteem.
   
 6. Saaremaa Vallavalitsuse 4. augusti 2020. a korralduse nr 2-3/1349 „Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2020. aasta projektitaotluste rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel" muutmine

  Kodanik on esitanud avalduse maapiirkonnas elavate perede elutingimuste parandamise meetme toetusest loobumiseks ning soovib lõpetada Saaremaa vallaga sõlmitud toetuslepingud vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks oma kinnistul, kuna tal ei ole võimalik tasuda vajalikku omaosalust.
   
 7. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine

  Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor on esitanud taotluse suurendada 2020/2021. õppeaastal erandkorras klassi täitumuse ülemist piirnormi kahes 9ndas klassis ühe õpilase võrra 24-lt 25-ni. Kooli hoolekogu on direktori ettepanekut toetanud.
   
 8. Hoolekogu koosseisu kinnitamine

  Salme Lasteaia direktor, Kahtla Lasteaed-Põhikooli direktor ja Pihtla Kooli direktor on esitanud vallavalitsusele hoolekogu liikmekandidaatide nimekirja ning teinud ettepaneku selle kinnitamiseks 2020/2021. õppeaastaks. Lisaks nimetatakse hoolekogusse lasteaia ja kooli pidaja ehk Saaremaa valla esindaja.
   
 9. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Pargi Lasteaia tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

  Kuressaare Pargi Lasteaia direktor on esitanud taotluse lasteaia tasuliste teenuste (ruumide kasutus) hinnakirja kehtestamiseks.
   
 10. Aste Põhikooli arengukava 2020–2030 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

  Aste Põhikooli direktor on esitanud vallavalitsusele kooli arengukava eelnõu aastateks 2020–2030. Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond teeb ettepaneku arengukava eelnõu heaks kiita ja suunata see avalikustamisele. Kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõu kohta saab esitada 9. oktoobrini.
   
 11. Saaremaa Vallavalitsuse 14. jaanuari 2020. a korralduse nr 2-3/54 "Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine" muutmine

  Haridus- ja noorsootööosakond on esitanud vallavalitsusele kinnitamiseks Saaremaa valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täpsustatud kava.
   
 12. Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna võistluse väljakuulutamine

  Vallavalitsus kuulutab välja võistluse Eerik Haameri nimelisele kunstiauhinnale. Ettepaneku kohaselt kestab võistlus ajavahemikus 1. oktoober kuni 31. detsember 2020.
   
 13. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine

  MTÜ Saaremaa Kolme Päeva Jooks on esitanud vallavalitsusele taotluse 47. Saaremaa kolme päeva jooksu kulude osaliseks katmiseks. Saaremaa Vallavalitsus on esitanud maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse projekti „Euroopa spordilinna 2020 raames liikumisharrastuse edendamine". Selle raames viiakse aastatel 2020–2021 läbi 9 spordiüritust erinevate MTÜ-de ja ühe sihtasutuse poolt.  Riigi Tugiteenuste Keskus on projekti rahastanud. Projekti eelarvest eraldatakse MTÜ-le Saaremaa Kolme Päeva Jooks 4000 eurot.
   
 14. Avaliku ürituse loa andmine

  Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakond on esitanud osakonnajuhataja otsuse eelnõud avaliku ürituse loa andmise kohta Andla Rüütlile (Orissaare sügismatk ja sügisjooks, 4. oktoober 2020), MTÜ-le Saaremaa Spordiliit (Heategevuslik teatejooks, 23. september 2020), MTÜ-le Saaremaa Kolme Päeva Jooks (47. Saaremaa kolme päeva jooks, 16.–18. oktoober 2020).
   
 15. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

  Abivajajale tagatakse sotsiaaleluruum Leisi piirkonnas ja temaga pikendatakse üürilepingut.
   
 16. Teenindajakaardi väljastamine

  Vallavalitsusele on esitatud kaks taotlus teenindajakaardi väljastamiseks, et osutada Saaremaa vallas taksoteenust.
   
 17. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

  Enampakkumise läbiviimise komisjon on esitanud kinnitamiseks järgmiste enampakkumiste tulemused:

  - Saaremaa vallale kuuluv kinnistu Kihelkonna alevikus Pargi 2. Enampakkumise võitja pakkus nimetatud kinnistu eest 46750 eurot.
  - Saaremaa vallale kuuluv Kooli kinnistu Pamma külas. Enampakkumise võitja pakkus nimetatud kinnistu eest 17557 eurot.
  - Enampakkumise läbiviimise komisjon on teinud ettepaneku kinnitada Orissaare alevikus Kuivastu mnt 33 asuvas Saaremaa vallale kuuluvas hoones ruumide  (põrandapind kokku 39,2 m²) rendile andmise tulemused ning tunnistada enampakkumise võitjaks B Pluss OÜ pakkumusega 4 eurot/m2 kuus. Ruumid antakse rendile kümneks aastaks.
   
 18. Eluruumi üürilepingu lõpetamine

  Lõpetatakse munitsipaalomandis oleva eluruumi üürileping üürniku surma tõttu.
   
 19. Tee avalikuks kasutamiseks määramine

  Määratakse avalik kasutus Kaarma piirkonnas Pähkla külas eraomandis oleval Ranna taluteel 33 meetri ulatuses.
   
 20. Katastriüksuse jagamisel ja liitmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi  ja sihtotstarbe määramine

  - Kinnistuomanikud on esitanud avalduse järgmiste katastriüksuste jagamiseks: Leisi piirkonnas Metskülas Nurga, Kaarma piirkonnas Sikassaare külas Põlluvälja tee 1, Valjala piirkonnas Väkra külas Jaani-Reinu.
  - Kinnistuomanik on esitanud avalduse Orissaare piirkonnas Saikla külas asuva Puidukoja katastriüksuse, Saikla jahuveski katastriüksuste, Kõrtsi katastriüksuse ja Lapi katastriüksuse liitmiseks.
   
 21. Kuressaare linnas Arhiivi 18 ja 20 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

  Detailplaneeringu eesmärk on ärihoonete planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.
   
 22. Riigihanke „Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

  Hankekomisjon on teinud ettepaneku tunnistada edukaks ühispakkuja Arens Ehitustööd OÜ ja Dreibau OÜ pakkumus ja sõlmida hankeleping maksumusega 986 246,43 eurot koos reservi ja käibemaksuga.
   
 23. Sundvalduse seadmine

  Pihtla piirkonnas Tirbi külas Laheääre ja Sopi katastriüksusele seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks uue 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini rajamiseks ja majandamiseks.
   
 24. Volikogu eelnõude muudatusettepanekud

  Vallavalitsus kujundab seisukoha volikogu komisjonide esitatud muudatusettepanekute kohta.