« Tagasi

Vallavalitsuse 13. oktoobri 2020 istung

1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
Kinnitati hajaasustuse programmist 2019. aastal rahastatud projektide toetuse kasutamise aruanded: Leisi piirkond Metsküla Leedevälja kanalisatsioonisüsteem; Pöide piirkond Kõrkvere küla Muia kanalisatsioonisüsteem; Kihelkonna piirkond Vilsandi küla Kajusoo puurkaev.

2. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine
Kinnitati Pärsama Lasteaia, Leisi Kooli, Kaali Kooli, Kärla Muusikakooli, Kärla Lasteaia, Kuressaare Rohu Lasteaia, Lümanda Põhikooli hoolekogude arvulised suurused ja  koosseisud.

3. Saaremaa vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Kinnitati Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Tulenevalt vajadusest muuta teenistuskohtade nimetusi tugikeskuse struktuuris, kehtestati tugikeskuse struktuur 44 teenistuskohaga. Teenistuskohtade koguarvus muudatusi ei ole.

4. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (MTÜ Saaremaa Meeskoor SÜM; MTÜ Eesti Muuseumiühing; MTÜ Terre del Nord; MTÜ Orissaare Sport; MTÜ Jangerid)
Otsustati eraldada eelarvelised vahendid ja sõlmida toetuslepingud järgmiselt: MTÜ Saaremaa Meeskoor SÜM – 2000 eurot kontserttegevuseks; MTÜ Eesti Muuseumiühing – 5000 eurot seoses Eesti Muuseumide Aastaauhindade (Muuseumirott) konverentsi ja piduliku gala korraldamisega 5. veebruaril 2021; MTÜ Terre del Nord – 3000 eurot Läänesaarte Kammerorkestri 2020. tegevusaasta tegevuste toetamiseks; MTÜ Orissaare Sport – 1500 eurot sündmuse „Orissaare sügisjooks ja sügismatk" kulude osaliseks katmiseks; MTÜ Jangerid – 2000 eurot Saare maakonna noorte infomessi Tuleviku Kompass 2020 korraldamiseks 24. novembril Kuressaare Spordikeskuses.

5. Eluruumi tagamine
Abivajajale otsustati tagada sotsiaaleluruumid Orissaare alevikus.

6. Raha eraldamine reservfondist
Otsustati eraldada Saaremaa valla 2020. aasta eelarve reservfondist 46 000 eurot Kuressaare sadama faarvaatri sinna varisenud mineraalainetest ja põhjasetetest puhastamiseks.

7. Sõidukikaartide väljastamine
Otsustati väljastada FIE-le Arvi Hallik (registrikood 10594408) sõidukikaardid kehtivusaegadega kuni 05.09.2025 sõiduautole Škoda Superb registreerimismärgiga 499CLN ja sõiduautole Škoda Superb registreerimismärgiga 261KYP taksoveoteenuse osutamiseks Saaremaa valla haldusterritooriumil.

8. Enampakkumise tulemuse kinnitamine
Saaremaa Vallavalitsuse 15. septembri 2020. a korralduse nr 2-3/1629 „Vallavara kirjaliku enampakkumise korras rendile andmine" punkti 1 kohaselt otsustati viia läbi kirjalik enampakkumine Saaremaa vallale kuuluva Orissaare alevikus Kuivastu mnt 26a kinnistul (registriosa nr 4027734, katastritunnus 55001:008:0365, pindala 437 m², sihtotstarve ärimaa) asuva bussipaviljoni (ehitisregistri kood 120554988, ehitusalune pind 256 m², kasutusel 1993. aastast) ootesaali osa (kogu ootesaali pindala 24,7 m²) rendile andmiseks pakiautomaadi paigaldamiseks. Tähtaegselt esitas pakkumise ootesaali osa (7,5 m2) rendile saamiseks Itella Estonia OÜ (registrikood 10891224, aadress Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa, 75306) pakkumisega 5 eurot/m². Enampakkumise komisjon tunnistas pakkumise vastavaks ja tunnistas enampakkumise võitjaks Itella Estonia OÜ. Kinnitati Saaremaa vallale kuuluva Orissaare alevikus Kuivastu mnt 26a kinnistul (registriosa nr 4027734, katastritunnus 55001:008:0365, pindala 437 m², sihtotstarve ärimaa) asuval bussipaviljoni (ehitisregistri kood 120554988, ehitusalune pind 256 m², kasutusel 1993. aastast) ootesaalist (kogu ootesaali pindala 24,7 m²) 7,5 m² rendile andmiseks pakiautomaadi paigaldamiseks pakkumise võitjaks Itella Estonia OÜ (registrikood 10891224, aadress Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa, 75306)) pakkumisega 5 eurot/m².

9. Mitteeluruumi rendilepingu lõpetamine
Otsustati lõpetada Saaremaa valla ja Torrimo OÜ (registrikood 14388321, aadress Saaremaa vald, Kuressaare, Saue tn 17) vahel sõlmitud Kihelkonna alevikus Pargi tn 2 kinnistul (registriosa nr 638934, katastritunnus 30101:003:0331, maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 5167 m²) asuva garaaži (ehitisregistri kood 120546330, ehitisalune pind 215,3 m²,  garaažiboksi pindaladega 39,0 m² (kanalita garaaž)) mitteeluruumi rendileping alates 12. novembrist 2020.

10. Aiamaa rendilepingu lõpetamine
Otsustati lõpetada eraisikuga 20. novembril 2012. a sõlmitud aiamaa rendileping nr 47 ja lõpetada tema maakasutus Karja küla Köögivilja maaüksusel (katastritunnus 40301:006:0314) 390 m² ulatuses eraisiku taotluse alusel.

11. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine
Otsustati määrata pärast kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist avalikku kasutusse Ennu külas asuv Lembri tee nr 5920183 Ristikivi kinnistule (registriosa nr 127534, katastritunnus 71401:001:0255) jääv lõik KM 0,011-0,056 (45 m, laius 6 m, pindala 372 m²).

12. Lihthanke „Kihelkonna Hooldekodule auto kasutusrendile võtmine" korraldamine
Otsustati korraldada lihthankemenetluses hange „Kihelkonna Hooldekodule auto kasutusrendile võtmine".

13. Lihthanke „Kuressaare turuhoone projekteerimine" menetluse lõpetamine
Saaremaa Vallavalitsuse 15. septembri 2020. aasta korralduse nr 2-3/1616 kohaselt korraldati lihthankemenetluses hange „Kuressaare turuhoone projekteerimine". Hankele laekusid tähtajaks pakkumused kahelt pakkujalt: Projekt O2 OÜ (pakkumuse maksumus käibemaksuta 59 150 eurot) ning ühispakkuja EVIKO AS ja EVIKO Inseneribüroo OÜ (pakkumuse maksumus käibemaksuta 48 600 eurot). Hankekomisjon on teinud hankijale ettepaneku kõik pakkumused tagasi lükata, kuna pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust (33 300 eurot käibemaksuta) ja hankija reaalseid rahalisi vahendeid, ning lõpetada lihthanke menetlus. Otsustati lükata tagasi kõigi pakkujate poolt lihthankele „Kuressaare turuhoone projekteerimine" (viitenumber 227302) esitatud pakkumused, kuna kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja hankija reaalseid rahalisi vahendeid, ning lõpetada lihthanke menetlus.

14. Sundvalduse seadmine
Elektrilevi OÜ on esitanud Saaremaa vallavalitsusele taotluse, millega soovitakse sundvalduse seadmist elektrivõrgu rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks Saaremaa valla Läbara küla Villemi-Männi kinnistule, registriosa number 2888234 (katastritunnus 80701:003:0638), Elektrilevi OÜ (äriregistrikood 11050857; aadress Tallinn Kadaka tee 63/1) kasuks, vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse 8. peatükile. Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Saaremaa vallas Läbara külas Villemi-Männi katastriüksusele (registriosa nr 2888234, katastritunnus 80701:003:0638, pindala 8629 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) uue 20 kV pingega elektrimaakaabelliini kaitsevööndi ulatuses Elektrilevi OÜ (äriregistrikood 11050857, asukoht Kadaka tee 63/1 Tallinn 12915) kasuks.

15. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Otsustati määrata Kasti külas Ergema katastriüksuse (katastritunnus 43301:001:0700) jagamisel tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed kinnistu omaniku avalduse alusel.

16. Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Otsustati algatada Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneering eesmärgiga planeerida alale 4 üksikelamu maa krunti; määrata planeeringuala suuruseks 20 ha; kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad; mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist vastavalt keskkonnamõju strateegilisele eelhinnangule.

17. Lihthanke "Saaremaa valla üleujutusalade uuring" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
Saaremaa Vallavalitsuse 18. augusti 2020. a korralduse nr 2-3/1507 alusel on läbi viidud lihthankemenetluses hange „Saaremaa valla üleujutusalade uuring" viitenumber 226561), millele laekus tähtaegselt üks pakkumus ühispakkujalt OÜ Lainemudel (registrikoodiga 14075763) ja osaühing R-KONSULT (registrikoodiga 10024881). Hankekomisjon on hinnanud vastavaks tunnistatud pakkumust ja teeb hankijale ettepaneku tunnistada edukaks ühispakkuja OÜ Lainemudel ja osaühing R-Konsult pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Tunnistati lihthankes edukaks ühispakkuja OÜ Lainemudel ja osaühing R-Konsult pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus väärtuspunktide kogusummaga 86 (pakkumuse kogumaksumus 46 200 käibemaksuga ja töö läbiviimise metoodika 36 punkti).