« Tagasi

Vallavalitsuse istung 17. novembril 2020

1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruanne: Kärla piirkond Kandla küla Rannatõnise veevarustussüsteem.

2. Konkursi "Kaunis Kodu" preemiate määramine
Saaremaa vald, Muhu vald ja Ruhnu vald koostöös Eesti Kodukaunistamise Ühendusega ning MTÜ-ga Saaremaa Kodukant korraldavad iga-aastaselt maakondlikku ja üleriigilist kodukaunistamise konkurssi „Eesti Kaunis Kodu". Konkursi Eesti Kaunis Kodu 2020 maakondlik hindamiskomisjon on otsustanud teha Saaremaa Vallavalitsusele ettepaneku preemia maksmiseks Eesti Vabariigi Presidendi poolt tunnustatud objektidele: Aire ja Mati Liik (Saariku, Viira küla, Muhu vald), Mare ja Rain Kallas (Nooda, Aaviku küla, Saaremaa vald), Relika Metsallik-Koppel ja Hannes Koppel (Suur-Sadama 7, Kuressaare, Saaremaa vald), Ruth ja Jüri Aus (Matsi, Sutu küla, Saaremaa vald). Määrati preemiad nimetatud kodudele.

3. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine
MTÜ Saaremaa Spordiliit on esitanud Saaremaa Vallavalitsusele tegevustoetuse taotluse, milles taotleti toetust summas 6000 eurot tegevustoetuseks 2020. aasta tegevuste jaoks. Vallavalitsus on aprillis 2020 eraldanud 3000 eurot 2020. aasta esimese poolaasta tegevuste kulude osaliseks katmiseks. Otsustati eraldada 3000 eurot Saaremaa Spordiliidule 2020. aasta teise poolaasta tegevuste kulude osaliseks katmiseks.

4. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks
Kuressaare Kultuurivara on esitanud taotluse avaliku ürituse „I advendi kontsert ja kuusetulede süütamine" korraldamiseks 29.11.2020 kell 18.00–18.45 Kuressaare keskväljakul sooviga sulgeda mootorsõidukite liikluseks Tallinna tänav Raekoja tänava ristmikust kuni Torni tänava ristmikuni 29.11.2020 kell 15.00–20.00. Otsustati anda vastav luba mootorsõidukite liikluse ajutiseks sulgemiseks vastavalt taotlusele.

5. Konkursi luhtunuks tunnistamine
Tunnistati luhtunuks Valjala Rahvamaja juhataja ametikoha täitmiseks korraldatud avalik konkurss, kuna konkursile ei esitatud mitte ühtegi kandideerimisavaldust.

6. Konkursi väljakuulutamine
Kuulutati välja avalik konkurss Valjala Rahvamaja juhataja töökohale tähtajaliselt (ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks).

7. Lümanda Põhikooli arengukava 2021–2030 kinnitamine
Kinnitati Lümanda Põhikooli arengukava 2021–2030. Arengukava dokument saab olema kättesaadav kooli kodulehel.

8. Avaliku ürituse loa andmine (advendikontsert)
Kuressaare Kultuurivara on esitanud taotluse avaliku ürituse „I advendi kontsert ja kuusetulede süütamine" korraldamiseks 29.11.2020 kell 18.00–18.45 Kuressaare keskväljakul. Otsustati anda välja avaliku ürituse luba.

9. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine
Abivajajatele tagati sotsiaaleluruumid Kihelkonna piirkonnas.

10. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
Pärsama Hooldekodu juhataja on esitanud taotluse hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamiseks. Taotluse kohaselt kallineb ööpäevaringse hoolduse teenus 720 eurolt 780 eurole kalendrikuus. Hinnatõus on tingitud eesmärgist võrdsustada Pärsama Hooldekodu hooldustöötajate tunnitasu alates 01.01.2021 teiste tervishoiusüsteemis töötavate hooldustöötajate töötasudega. Eeltoodu leevendab eelduslikult olukorda, kus kvaliteetne oskustööjõud mujal pakutava motiveerivama töötasu tõttu töölt lahkub. Täiendavalt kaetakse hinnatõusust tuleneva lisaressursi arvelt toiduteenuse ning meditsiini- ja hügieenitarvikute kulu suurenemine. Ööpäevaringne ja lühiajaline ööpäevaringne hooldamine ning päevahoid on omavahel korrelatiivses seoses ning seetõttu muutub ka nende teenuste hind. Uus hinnakiri hakkab kehtima 1. jaanuaril 2021.
Kihelkonna Hooldekodu juhataja on esitanud taotluse Kihelkonna Hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamiseks. Taotluse kohaselt kallineb ööpäevaringse hoolduse teenus 680 eurolt 700 eurole kalendrikuus. Hinnatõus on tingitud eesmärgist võrdsustada Kihelkonna hooldekodu hooldustöötajate tunnitasu alates 01.01.2021 teiste tervishoiusüsteemis töötavate hooldustöötajatega. Eeltoodu leevendab eelduslikult olukorda, kus kvaliteetne oskustööjõud mujal pakutava motiveerivama töötasu tõttu töölt lahkub. Täiendavalt kaetakse hinnatõusust tuleneva lisaressursi arvelt toiduteenuse ning meditsiini- ja hügieenitarvikute kulu suurenemine. Teiste teenuste osas teenuste hinnad ei muutu. Uus hinnakiri hakkab kehtima 1. jaanuaril 2021.

11. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Kuressaare Hoolekanne on esitanud taotluse, mille kohaselt soovitakse muudatusi hallatava asutuse struktuuris seoses lastega perede tugiisikute üleviimisega Kuressaare Perekodusse, tugikodu Voolu 7 turvalisuse tagamiseks personali koosseisu suurendamisega, koristaja töökoormuse suurenemisega seoses päevakeskuse laiendusega, eluruumiteenuse osutamise ümberkorraldamisega Valjala tugikodus, Euroopa Sotsiaalfondi projektist rahastatud koduteenuse osutamise lõppemisega ning projekti klientidele koduteenuse jätkamisega valla eelarvest. Eeltoodust tulenevalt soovitakse teha järgnevaid muudatusi Kuressaare Hoolekande teenistuskohtade koosseisus:

  • 4,00 tugiisiku ametikohta viia üle Kuressaare Perekodusse;
  • luua täiendavad 2,25 perenaise ametikohta Voolu 7 tugikodusse alates 01.01.2021;
  • luua täiendavad 2,25 korrapidaja ametikohta Voolu 7 tugikodusse alates 01.01.2021;
  • luua tugiisiku ametikoht Voolu 7 tugikodusse alates 01.01.2021;
  • luua 0,25 koristaja ametikohta alates 01.09.2021;
  • koondada 1,75 perenaise ametikohta Valjala tugikodust 01.02.2021;
  • luua täiendavad 6,00 koduhooldaja ametikohta;
  • välja jätta projektijuhi ametikoht.
    Kinnitati Kuressaare Hoolekanne struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

Taotluse kohaselt soovib Kuressaare Perekodu struktuuri lisada 9 tugiisiku ametikohta, millest 4 tuuakse üle Kuressaare Hoolekandest ning 5 oleksid täiendavad kohad, mille loomine on seotud teenusevajaduse mahu kasvuga ning tugiisikutele soodsate töötingimuste loomisega. Hetkel osutavad tugiisikud teenust peamiselt käsunduslepingute alusel. Tugiisikute töötasu kaetakse Saaremaa Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ja Sotsiaalkindlustusameti projekti: „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine" vahenditest kuni 31.12.2022 ning Saaremaa valla sotsiaalosakonna eelarveliste vahendite ümbertõstmisega. Kinnitati Kuressaare Perekodu struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

12. Konkursi luhtunuks tunnistamine
Tunnistati konkurss luhtunuks. Sotsiaaltööspetsialisti teenistuskoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi konkursikomisjon otsustas loobuda vallavanemale sotsiaaltööspetsialisti ametisse nimetamiseks kandidaadi esitamisest, kuna komisjoni hinnangul teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati konkursi korras ei leitud. Komisjon otsustas teha ettepaneku tunnistada konkurss luhtunuks.

13. Materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute inventuuri läbiviimine
Anti ülesanne Saaremaa Vallavalitsuse rahandusteenistusele viia läbi Saaremaa valla materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute inventuur perioodil 18.11.2020–28.02.2021 ning kinnitati materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute inventuuri ajad ja komisjonide koosseisud

14. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
Otsustati viia Saaremaa Vallavalitsuse tugiteenuste osakonna kantselei koosseisus olev juristi töökoht üle tugiteenuste osakonna koosseisu osakonna juhataja otsealluvusse ja nimetada töökoht ümber personalijuht-juristi töökohaks alates 01.12.2020. Tänase töökoormuse juures täidavad kaks personalitöö valdkonna teenistujat eelkõige personalitöö tehnilise osaga seotud ülesandeid. Lisaks personalipoliitika kujundamisele ja rakendamisele vajab senisest suuremat tähelepanu personalijuhtimise alaste arenduste eestvedamine, juhtkonna nõustamine personalipoliitika küsimustes ning koolitus- ja motivatsioonipõhimõtete väljatöötamine. Arvestades ametiasutuse olemasolevate teenistujate haridust, teadmisi ja oskusi on võimalik üks kantselei koosseisus olev juristi töökoht nimetada ümber personalijuhi-juristi töökohaks.

15. Aiamaa rendilepingu lõpetamine
Otsustati lõpetada Leisi valla ja kodaniku vahel 20. novembril 2012. a sõlmitud „Aiamaa rendileping nr 18" aiamaa rentimiseks Karja küla Köögivilja maaüksusel vastavalt kodaniku taotlusele.

16. Aiamaa rendile andmine
Otsustati anda Mustjala küla Aiamaa maaüksusest rendile kodanikule aiamaa pidamise eesmärgil vastavalt kodaniku avaldusele.

17. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Kinnitati oksjoniportaalis Osta.ee Saaremaa vallale kuuluva Puka külas asuva Pihlaka kinnistu võõrandamiseks läbiviidud enampakkumise tulemused ja tunnistati enampakkumise võitjaks Martti Peit pakkumisega 14 000 eurot.

18. Saaremaa valla kohalike teede ja tänavate nimekirja kinnitamine
Kinnitati Kuressaare linna ja Pihtla piirkonna kohalike teede ja tänavate nimekiri. Maanteeamet on lõpule viimas kohalike teede andmete inventeerimise. Inventeerimise eesmärk oli korrastada teeregistrit, täpsustatakse avalike ja mitteavalike teede olem, korrastatakse teede nimed, täpsustatakse tervikteede ruumikujud, teede algus- ja lõppkohad jms. Toimiva tervikliku teedevõrgu moodustamise eesmärgil kantakse tee teeregistrisse tervikteena, mistõttu korralduses kajastuvad terviktee koosseisus olevad nii avalikud kui ka mitteavalikud lõigud. Saaremaa valla teede ja tänavate nimekirjad kinnitatakse mitmes osas, selguse mõttes kinnitatakse nimekirjad endiste omavalitsuste kaupa.

19. Maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamise taotluste hindamisjuhendi kinnitamine
Kinnitati maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde toetamise taotluste hindamisjuhend. Saaremaa Vallavolikogu 28.05.2020 määrusega nr 17 „Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks" kehtestati Saaremaa valla eelarvest maapiirkondades asuvate erateede remonditööde teostamiseks toetuse saamise tingimused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise ja taotluse läbivaatamise kord ning toetuse andmise alused ja kord. Korra kohaselt kinnitab Saaremaa Vallavalitsus oma korraldusega hindamisjuhendi, mille alusel hindab Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakond esitatud taotlusi ja koostab taotlustest pingerea.

20. Tee avalikuks kasutamiseks määramine
Määrati avalikku kasutusse Lembri tee Ristikivi katastriüksusele jääv lõik KM 0,000-0,052. Osaliselt on täna tegemist kohaliku teega, st tee on avalikus kasutuses, sõlmitud on kinnisasjade omanikega tee avaliku kasutuse lihtkirjalikud lepingud ning osaliselt on tegemist erateega, st kinnisasja omanikuga ei ole sõlmitud eratee avaliku kasutuse lepingut. Saaremaa Vallavalitsus on seisukohal, et Lembri tee näol on tegemist teega, millel on piisavalt suur avalik huvi ja peaks olema täies ulatuses avalikus kasutuses.
Määrati avalikku kasutusse Laheküla-Tirbi tee Pihlaka katastriüksusele jääv tee lõik KM 0,655-0,750 Pihtla piirkonnas Tirbi külas asub Laheküla-Tirbi tee nr 5920051, kogupikkusega 1202 m. Osaliselt oli tegemist kohaliku teega, st tee oli avalikus kasutuses, sõlmitud oli kinnisasjade omanikega tee avaliku kasutuse lihtkirjalikud lepingud ning osaliselt oli tegemist erateega, st kinnisasjade omanikega ei olnud sõlmitud eratee avaliku kasutuse lepinguid. Saaremaa Vallavalitsuse hinnangul on tegemist teega, mis peaks olema avalikus kasutuses, kuna tegemist on piisava suure avaliku huviga. Saaremaa Vallavalitsus on seisukohal, et tee avalikku kasutusse andmine on põhjendatud tänasel hetkel kogupikkusega 998 m (Laheküla-Tirbi tee kuni Kurase ja Härgama kinnistu piirini).

21. Lihthanke „Mahtuniversaali kasutusrent" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
Tunnistati edukaks ühispakkuja Swedbank Liising AS ja Tesman Auto OÜ pakkumus maksumusega, mille kohaselt sõiduki sissemakse, rendiperioodi (60 kuu) maksed ja sõiduki jääkväärtuse summa kokku on 32 815,27 eurot koos käibemaksuga.

22. Lihthanke „Saaremaa valla hoonete kindlustamine" korraldamine
Otsustati korraldada lihthankemenetluses hange "Saaremaa valla hoonete kindlustamine".

23. Sundvalduse seadmine
Otsustati seada tähtajatu sundvaldus Saaremaa vallas Kuressaare linnas Pikk tn 46 kinnistul asuvatele korteriomanditele (ehitatavate soojustorustike kaitsevööndi ulatuses. Sundvaldus seatakse AS Kuressaare Soojus kasuks, ehitatavate soojustorustike rajamiseks ja majandamiseks, vastavalt korralduse lisale.

24. Katastriüksuse jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, koha-aadressi määramine
Määrati järgmiste katastriüksuste jagamisel tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt omanike taotlustele: Orissaare piirkond Pulli küla Ärma; Kihelkonna piirkond Kuralase küla Loodenurga; Pihtla piirkond Pihtla küla Tuulingu; Kaarma piirkond Kudjape alevik Sepavere tee 11; Kaarma piirkond Anijala küla Tooma; Pihtla piirkond Kõljala küla Põlluotsa; Pihtla piirkond Kõljala küla Kuuse ja Saeveski. Määrati Neemi külas Reedika katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed uuesti, kuna eelmises vastava otsuses oli eksitud ühe katastriüksuse nimekujuga. Määrati Kõnnu külas Sooni katastriüksusele uueks koha-aadressiks Saare maakond, Saaremaa vald, Kõnnu küla, Soone.

25. Teenindusmaa määramine
Määrati Koimla külas asuvatele külamajale ja abihoonele teenindusmaa, et taotleda Kontori ja Sidemaja katastriüksust munitsipaalomandisse. Tegemist on peremehetute hoonetega.

26. Konkursi väljakuulutamine
Kuulutati välja sisekonkurss Saaremaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna koosseisus olevale ehitusspetsialisti ametikohale vabaneva teenistuskoha täitmiseks.

27. Riigihanke "Sõrve sääre tehnohoone projekteerimis- ja ehitustööd" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
Tunnistati edukaks pakkuja ÖSEL PROJEKT OÜ pakkumus maksumusega 473 820,72 eurot koos käibemaksuga.