« Tagasi

Vallavalitsuse istung 23. veebruaril 2021

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 11. veebruarist 2021 kinnitati viieks aastaks Vanalõve külavanemaks Triin Laul.

 1. Omaosaluse osaline katmine

Määrati MTÜ-le Muratsi kalur 1400 eurot toetust omaosaluse katmiseks, et viia ellu projekt „Traditsioonilise kalapüügi edendamine ning kala- ja mereturismi arendamine Muratsi külas". Projekti rahastamiseks taotleb MTÜ toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

 1. Aruande kinnitamine ja toetuse osaline tagasinõudmine

Kinnitati MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts projekti „Toome dirigendi Sõrvemaale" toetuse kasutamise aruanne. Kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projekt viidi koroonapiirangute tõttu ellu osaliselt, mistõttu tuleb MTÜ-l saadud toetusest 270 eurot tagasi maksta.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati MTÜ Sakla Külaarengu Selts 2020. aasta tegevustoetuse kasutamise aruanded ning SA Saare Arenduskeskus ja Perekond Piidivabrik MTÜ toetuse kasutamise aruanne.

 1. Toetuse kasutamise aruande kinnitamine

Kinnitati MTÜ Oesel Studium toetuse kasutamise aruanne.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Oesel Studium eraldatakse 4000 eurot väärikate ülikooli ja Ö-ülikooli loenguprogrammide läbiviimiseks ning MTÜ-le Saaremaa Meeskoor SÜM 5922,51 eurot tegevustoetust.

 1. Esindaja nimetamine Kuressaare Ametikooli nõunike kogusse

Saaremaa Vallvalitsuse esindajaks Kuressaare Ametikooli nõunike kogusse nimetati haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel. Praeguse nõunike kogu koosseisu volituste tähtaeg lõppeb 2021. aasta I poolaastal.

 1. Riigihanke „Bellingshauseni monumendi rajamine" korraldamine

Korraldatakse konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusena riigihange, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 112 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus.

 1. 2021. aasta sotsiaalvaldkonna taotlusvooru väljakuulutamine

Kuulutatakse välja sotsiaalvaldkonnaga seotud tegevuste ja ürituste toetuse taotlemise voor perioodil 8. märts – 31. märts. Taotlusvooru maht on 16 000 eurot ja toetuse ülempiiriks 2000 eurot taotluse kohta. Kinnitati taotluse vorm, hindamiskriteeriumid ja hindamiskomisjoni koosseis. Taotlusvooru info avaldatakse valla veebilehel.

 1. Kuressaare Linnavalitsuse 19. veebruari 2013. a korralduse nr 91 „Hoolduse seadmine" kehtetuks tunnistamine

Korraldus tunnistati kehtetuks, sest inimese hooldusvajadus on suurenenud ja edaspidi võimaldatakse talle teenust suuremas mahus.

 1. Vallavara mahakandmine

Kinnitati mahakandmisele mineva vara nimekiri seisuga 31.12.2020. Nimekirja aluseks on vallavalitsuse rahandusteenistuse poolt läbi viidud materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute inventuuride tulemused. Vallavara kuulub mahakandmisele, kui see ei ole enam vajalik avalikuks või valla valitsemise otstarbeks või seda ei ole võimalik võõrandada ega kasutada tulu saamise otstarbel või selle säilitamine on ebaotstarbekas või kui vallavara enam ei eksisteeri (nt on hävinud).

 1. Saaremaa valla 2021. aasta hankeplaan

Kinnitati valla hankeplaan, mis kajastab hankeid, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära.

 1. Taksoveo sõidukikaardi väljastamine

Karl Sander Kasemaale väljastatakse taksoveo sõidukikaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

 1. Teenindamata jäänud kilomeetrite kompenseerimine vastavalt õpilasliinide teenindamise lepingule

OÜ-le ATKO Transport hüvitatakse 1074,23 eurot perioodil 14.12.2020 – 31.01.2021 COVID-19 olukorra tõttu teenindamata jäänud õpilasliinide kilomeetrite eest. Teenindamata jäänud liinikilomeetrid kompenseeritakse 50% ulatuses.

 1. Avaliku teenindamise lepingu nr 3.3/33-116 2021. aasta jaanuarikuu tegelike kulude tasumine

Otsustati maksta OÜ-le Atko Liinid käesoleva aasta jaanuaris iga läbitud liinikilomeetri eest korrigeeritud läbisõidutariifi alusel 1,224 eurot.

 1. Tööandja eluruumi üürilepingu lõpetamine

Üürniku avalduse alusel lõpetatakse Kuressaare linnas asuva eluruumi üürileping.

 1. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega

Koormati tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõigusega JetGas OÜ kasuks Saaremaa vallale kuuluv kinnistu Kuressaare linnas Tehnika tänav L1 B-kategooria maagaasitorustiku kaitsevööndi pindala ulatuses.

 1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline tagasimaksmine

Kiideti heaks Kandla külas Andruse majapidamisse veevarustussüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne. Kuna projekti elluviimine oli kavandatust odavam, tuleb toetuse saajal tagasi maksta 146,83 eurot, sest toetuse saaja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

 1. Hajaasustuse programmi 2019. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Kandla külas Andruse majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine Kiideti heaks Orinõmme külas Ärma majapidamisse ja Oitme külas Kuhja-Jürna majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise ning Ansekülas Värava majapidamisse ja Mõnnuste külas Roomeldi majapidamisse veevarustussüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.
 2. Ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine

Määrati Kõljala külas Nurme katastriüksusel asuvate lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitiste omanikule ehitiste kõrvaldamise tähtajaks 1. mai 2021.

 1. Mäeküla küla vaba maaüksuse erastamine liitmiseks piirneva kinnisasjaga

Anti nõusolek Mäekülas asuva Silohoidla katastriüksuse erastamiseks eesmärgiga liita see sama inimese omandis oleva Vana-Sepa kinnisasjaga.

 1. Katastriüksuse jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Leisi piirkonnas Pärsama külas asuva Armanda katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Armanda ja Kalevi).

Lümanda piirkonnas Koki külas asuva Kaasiku katastriüksuse jagamisel moodustatakse neli maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust.

Salme piirkonnas Ansekülas asuva Villemi katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Villemi ja Matsi).

Kudjape alevikus asuva Rannaotsa tee T2 katastriüksuse ja Rannaotsa tee 9 katastriüksuse piiride muutmisel moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus (Rannaotsa tee T2) ja üks elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Rannaotsa tee 9).

 1. Kuressaare linnas Raiekivi tee 2 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaare linnas Raiekivi tee 2 detailplaneering, mille eesmärk on väikevormi planeerimine ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

 1. Lihthanke „Sõrve parkla projekteerimis- ja ehitustööd" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks OÜ Klotoid pakkumus maksumusega 49 903,21 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks esitati kaks pakkumust.

 1. Liikülas Merekivi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega võetakse vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule Liikülas Merekivi detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on elamu ja abihoonete planeerimine talukoha hoonestuse taastamiseks, liiklusskeemi ja parkimise ning haljastuse lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine ning Läänemere ranna ehituskeeluvööndi vähendamine planeeritava hoonestusala ulatuses.

 1. Vallavolikogu eelnõude muudatusettepanekute kohta seisukoha andmine

Vallavalitsus andis oma seisukoha volikogu komisjonide esitatud muudatusettepanekute kohta.