« Tagasi

Vallavalitsuse istung 2. märtsil 2021

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võtab kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata.

 1. Saaremaa valla kaasava eelarve 2021 menetluse tähtaegade ja komisjoni koosseisu kinnitamine

Vastavalt kinnitatud ajakavale toimub kaasava eelarve ettepanekute esitamine veebikeskkonna VOLIS kaudu 17.–31. märtsil, ettepanekute hindamine 1. aprillist 10. maini ja vallaelanike hääletus 11.–20. mail. Ettepanekute hindamiskomisjoni kuuluvad vallavalitsuse osakondade ning Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse esindajad.

 1. Lihthanke „Lääne-Eesti vesiviljeluse ärianalüüsi koostamine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Lihthankemenetluses hankele „Lääne-Eesti vesiviljeluse ärianalüüsi koostamine" laekus tähtaegselt pakkumus Norra ettevõttelt Aquaconsulting Senstad kogumaksumusega 36 000 eurot koos käibemaksuga.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Kuresaar eraldatakse 3000 eurot tegevustoetust Kuressaare Tänavafestivali korraldamiseks (29.–30.05.2021).

MTÜ-le Salme Rahva Maja Selts eraldatakse 1500 eurot tegevustoetust.

Sihtasutusele Saaremaa Turism eraldatakse 2000 eurot tegevustoetust Saaremaa Toidufestivali korraldamiseks (2.–12.09.2021).

MTÜ-le Sörvemaa Pärimuse Selts eraldatakse 1000 eurot tegevustoetust.

MTÜ-le Future eraldatakse 1500 eurot tegevustoetust Saaremaa Orhideefestivali „Märka lille!" korraldamiseks.

MTÜ-le Saaremaa Merekultuuri Selts eraldatakse 1500 eurot tegevustoetust.

Saaremaa käsitööselts KadakMari MTÜ-le eraldatakse 1000 eurot tegevustoetust.

MTÜ-le Terre del Nord eraldatakse 8000 eurot tegevustoetust Läänesaarte Kammerorkestri tegevuseks ja kammerkontsertide korraldamiseks.

 1. Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna võistluse tulemuse kinnitamine ja stipendiumi määramine

Eerik Haameri nimeline 2020. aasta kunstiauhind ja 2000-eurone stipendium määrati Enno Hallekile.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 1. detsembri 2020. a korralduse „Saaremaa Spordikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine" muutmine

Vallavalitsuse esindajana nimetati hoolekogusse abivallavanem Helle Kahm.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutati välja sisekonkurss Saaremaa Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna koosseisus olevale kultuuri- ja sporditöö peaspetsialisti ametikohale. Senine peaspetsialist Maria Ruubas on valitud turismi- ja turundusteenistuse uueks turundusjuhiks.

 1. Haridus- ja noorsootööosakonna põhimäärus /valitsuse määruse eelnõu/

Põhimäärusega saab kinnitatud osakonna töökorraldus, sh ülesanded, õigused ja kohustused.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Salme alevikus asuvale Kooli tee 6 kinnistule ning Kuressaares Sirge tänav, Sirge tänav L1, Sirge tänav L2 ja Arhiivi tänav L1 kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Mui külas asuvatele Vana-Olli, Kalmedu, Reinu-Mardi, Kivimäe, Vana-Tooma ja Tooma kinnistutele, et tagada Mui tee avalik kasutus. Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Mõisakülas asuvale Reinu kinnistule, et tagada Koplimetsa tee avalik kasutus.

 1. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

MTÜ-le Kudjape Arenguselts antakse otsustuskorras tasuta seitsmeks aastaks kasutada 130 m2 suurune maa-ala Saaremaa vallale kuuluvast Kudjape alevikus asuvast Mereranna tee 24 kinnistust (registriosa nr 1965934, katastritunnus 71401:001:0121).

 1. Nõusoleku andmine vallavara otsustuskorras võõrandamiseks AS Kuressaare Soojus aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemakse teel /volikogu otsuse eelnõu/

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, et anda nõusolek vara kogumaksumusega (jääkmaksumus) 228060,98 eurot üleandmiseks aktsiaseltsile Kuressaare Soojus mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine Kiideti heaks Kallaste külas Jõgede majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.
 2. Ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine

Määrati Kasti külas Kasti katastriüksusel asuva lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitise omanikule ehitise kõrvaldamise tähtajaks 1. mai 2021.

 1. Katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Salme piirkonnas Rahuste külas asuvate Ooli, Tiina, Ooliranna, Pruuli ja Leeviranna katastriüksuste piiride muutmisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Ooli, Tiina ja Ooliranna) ja kaks elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Pruuli ja Leeviranna).

Kudjape alevikus asuva Rannaotsa tee T2 katastriüksuse ja Rannaotsa tee 9 katastriüksuse piiride muutmisel moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus (Rannaotsa tee T2) ja üks elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Rannaotsa tee 9).

 1. Riigihanke „Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine" kõigi pakkumuste tagasilükkamine ja hankemenetluse lõpetamine

Kõik riigihankele esitatud pakkumused lükati tagasi, kuna pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja hankija rahalisi vahendeid. Tähtajaks laekus viis pakkumust vahemikus 7,1–9,2 miljonit eurot. Hanke eeldatav maksumus koos reservi ja käibemaksuga oli 6 miljonit eurot.

 1. Riigihanke „Kuressaare Hariduse 13 koolihoone rekonstrueerimine" korraldamine

Korraldatakse avatud hankemenetluses riigihange, mille eeldatav maksumus koos reserviga ja ilma käibemaksuta on 5 miljonit eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutati välja avalik konkurss järelevalveteenistuse koosseisus oleva järelevalve peaspetsialisti ametikohale (tähtajaliseks asendajaks rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse ajal.

 1. Läätsa külas Kala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kala katastriüksuse osas

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega tunnistatakse omaniku soovil kehtetuks 2011. aastal kehtestatud Kala detailplaneering Kala katastriüksuse osas, kuna detailplaneering on realiseeritud ja planeeringut ei soovita edaspidi ellu viia.