15. märtsist saab esitada taotlusi lasteaiakoha jaoks ning esimesse klassi astumiseks

Saaremaa vallavalitsus alustab esmaspäevast, 15. märtsist taotluste vastuvõttu järgmise, 2021. aasta septembrist algava õppeaasta lasteaiakohtade registreerimiseks ning esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramiseks.

Lasteaeda tuleva lapse vanem (või lapse seaduslik esindaja) saab esitada vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal. Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda. Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma augustis.

Lapsevanem (või lapse seaduslik esindaja) saab esitada taotluse oma lapsele elukohajärgse kooli määramiseks elektrooniliselt Saaremaa valla hariduse registrite keskkonna kaudu. Kui elektroonilise avalduse esitamine ei ole võimalik, siis on võimalus esitada taotlus ka paberil. Taotledes koolikohta Kuressaares peab ära märkima kaks eelistust. Vastuvõttu erakooli Luce korraldab kool ise ning vanemad ei pea oma lapse Luce kooli panekul elukohajärgse kooli määramist vallalt taotlema.

Kooli määramise taotlusega koos saab lapsevanem esitada ka taotluse 200-eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks iga esmakordselt koolimineva lapse kohta. Juhul kui laps asub õppima erakooli Luce Kool, tuleb taotleda ranitsatoetust eraldi. Toetused makstakse välja septembrikuus, pärast seda kui koolid on laste õppima asumise andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud.

Rahvastikuregistri veebruarikuu andmeil elab Saaremaa vallas 315 last, kes jõuavad sügisel koolikohustuslikku ikka või kelle koolikohustuse täitmise algust on eelmisel kooliaastal pikendatud.