« Tagasi

Vallavalitsuse istung 6. aprillil 2021

  1. Külavanema kinnitamine

Alates 27. märtsist 2021 kinnitati kolmeks aastaks Viidu külavanemaks Janno Tuulik.

  1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Spordiklubi Kärla eraldati 3000 eurot Kärla terviseraja hooldustöödeks ja parendamiseks.

  1. Saaremaa Vallavalitsuse 16. märtsi 2021. a korralduse nr 2-3/281 „Pühakodade parendamise toetuse 2021. aasta taotlusvooru väljakuulutamine ja tingimuste kinnitamine" muutmine

Tulenevalt vallavalitsuse teenistujate koosseisus toimunud muudatustest korrigeeriti taotluste hindamiskomisjoni koosseisu.

  1. Lääne-Saare Avatud Noortekeskused juhataja ametisse kinnitamine

Alates 13. aprillist asub Lääne-Saare Avatud Noortekeskused juhatajana tööle Kaupo Saar, kes asendab senist juhatajat lapsehoolduspuhkuse ajal.

  1. Lasteaedade ja huvikoolide ning õpilaskodu kohatasu maksmise ajutine muutmine

Kinnitati vallavalitsuse hallatavate lasteaedade ja huvikoolide ning Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu kohatasu maksmise ajutised erisused koroonaviiruse leviku ja kehtivate piirangute tingimustes.

Vallavalitsuse hallatavate huvikoolide (Saaremaa Spordikool, Kuressaare Muusikakool, Kuressaare Kunstikool, Kärla Muusikakool, Orissaare Muusikakool) õppetasude arveid aprillikuu eest ei väljastata.

Perele, kelle laps ei ole aprillikuus kordagi lasteaias käinud, ei väljastata mais kohatasu arvet (vabastus aprillikuu kohatasust 100%).

Perele, kelle laps ei ole perioodil 1.–15. aprill (k.a) kordagi lasteaias käinud, esitatakse aprillikuu kohatasu arve 50% ulatuses.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu kohatasu arvet aprillikuu eest ei väljastata.

  1. Korralduse kehtetuks tunnistamine ja üürilepingu lõpetamine

Üürniku soovil lõpetati temaga sõlmitud üürileping ennetähtaegselt.

  1. Eluruumi üürilepingu erakorraline ülesütlemine

Lepingutingimuste rikkumise tõttu öeldakse erakorraliselt üles eraisikuga sõlmitud üürileping ja talle pakutakse eluruumi sotsiaalmajas.

  1. Volituse andmine

Vallavalitsuse eestkostespetsialistidele anti volitus inimeste matustega seotud asjaajamiseks krediidiasutustes. 

  1. Raha eraldamine reservfondist

Vallaeelarve reservfondist eraldati eraisikule 366,53 eurot enammakstud maamaksu hüvitiseks.

  1. Riigihanke „Leisi koolimaja osaline rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks Ösel Projekt OÜ pakkumus maksumusega 159 111,72 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks esitati neli pakkumust.