« Tagasi

Avatud on maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise toetuse taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2021. aasta taotlusvoor on avatud 3. maist. 3. juunini 2021.

Taotlusvooru raames toetatakse veevarustussüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja parendamiseks läbiviidavaid tegevusi. 2021. aasta taotlusvoorus on eelistatud sihtrühmaks lastega pered. Toetuse andmise eesmärgiks on aidata neil maapiirkondades alaliselt elavatel peredel parandada elutingimusi, kes ei kvalifitseeru Hajaasustuse programmi toetuse saajaks. Toetuse taotleja alaline elukoht peab rahvastikuregistri järgi katkematult olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni lepingu lõpptähtajani majapidamine:

 • mis asub tiheasustusalal (elanikke üle 50);
 • kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem või asub ÜVK alal;
 • asub reoveekogumisalal.

Veevarustussüsteemide valdkonnas toetatakse hooneväliseid kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • puur- ja salvkaevude rajamine ja puhastamine, kaevumajade püstitamine ja rekonstrueerimine;
 • olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku rajamine ja selle ühendamine hoonesisese
 • veevarustussüsteemiga;
 • vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ning paigaldamine, sh selleks vajalike elektritööde tegemine;
 • liitumine ühisveevärgiga;
 • vanade kaevude lammutamine;
 • rajatud hooneväliste veevarustussüsteemide teostusmõõdistamine;
 • joogivee kvaliteedi analüüs.

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse hooneväliseid elamu ja pesuruumiga abihoone reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamise tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • reovee kogumismahuti paigaldamine; 
 • omapuhastite rajamine;
 • liitumine ühiskanalisatsiooniga;
 • kanalisatsioonitorustiku rajamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;
 • vanade nõuetele mittevastavate hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete likvideerimine;
 • rajatud hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine.

Maksimaalne toetuse suurus ühele majapidamisele 2021. aastal on 3500 eurot.

Lisainfo: Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamine