« Tagasi

Vallavalitsuse istung 3. ja 4. aprillil 2021

Saaremaa Vallavalitsuse 3. mai 2021. aasta erakorralise elektroonilise istungi päevakord:

 1. Tulenevalt ettevõtjate taotlustele sooviga paigaldada oma söögikoha esisele munitsipaalmaale müügikoha laiendus suvekohviku näol väljastab vallavalitsus loa järgmistele ettevõtjatele: Lossi tn 3 - Seelight OÜ; Turu tn - Spring Cafe OÜ; Lossi tn 11 - TS Partner OÜ; Lasteaia tn - Fresh Kohvik OÜ; Lossi tn 9 - TS Partner OÜ.

 

Saaremaa Vallavalitsuse 4. mai 2021. aasta istungi päevakord:

 1. Projekti „Kodud tuleohutuks 2021" tulemuste kinnitamine

Kinnitati lihthangete tulemused pottsepa- ja elektritööde tegemiseks viies Saaremaa majapidamises, mis on Päästeameti hinnangul eriti tuleohtlikud. Tööd lähevad maksma kokku 19 815,48 eurot, millest 16 000 eurot kaetakse riigieelarvelisest toetusest ja ülejäänu on Saaremaa valla omafinantseering. 

 1. 2021. aasta külaelu arendamise toetuste II taotlusvooru väljakuulutamine

Kuulutatakse välja külaelu arendamiseks toetuse taotlemise II voor perioodil 17. mai – 2. juuni. Taotlusvooru maht on 15 000 eurot ja toetuse ülempiiriks 1000 eurot taotleja kohta. Kinnitati taotluse vorm, hindamiskriteeriumid ja hindamiskomisjoni koosseis. Taotlusvooru info avaldatakse valla veebilehel ja vallalehes Saaremaa Teataja.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati MTÜ Saaremaa Spordiliit 2020. aasta tegevustoetuse kasutamise aruanne.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Saaremaa Spordiliit eraldati 6000 eurot tegevustoetust. 

 1. Toetuse eraldamine

Kinnitati 2021. aasta pühakodade parendamise taotlusvoorust toetuse saajad. Tähtaegselt esitati 17 taotlust kogusummas 397 130,60 eurot, taotlusvooru maht oli 160 000 eurot. Vallavalitsus kinnitas hindamiskomisjoni ettepaneku eraldada täismahus toetus 5 taotlejale ja osalises mahus samuti 5 taotlejale. Taotlusvooru piiratud vahendite tõttu ei eraldatud toetust 7 taotlejale.

Täismahus toetatud projektid (5):

Taotleja

Projekt

Toetussumma eurodes

EELK Mustjala Anna Kogudus

Mustjala kiriku kapitaalremont

100 000

EELK Kaarma Peeter-Pauli Kogudus

Kiriku pastoraadi peahoone renoveerimine

9300

EELK Kaarma Peeter-Pauli Kogudus

Kiriku pikihoone idaviilu külje renoveerimine

8400

EELK Kaarma Peeter- Pauli Kogudus

Kiriku pastoraadi aida renoveerimine

5100

EELK Kaarma Peeter- Pauli Kogudus

Kirikumõisa aida vanema osa idaseina restaureerimine

4900

 1. Taotluse osaline rahuldamine

Kinnitati pühakodade parendamise taotlusvoorust toetuse saajad (5), kelle taotlus rahuldati osalises mahus.

Taotleja

Projekt

Toetussumma eurodes

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

Mustjala Prohvet Eeliase kiriku katusetööde I etapp

12 800

EELK Kuressaare Laurentiuse Kogudus

Kuressaare Laurentiuse kiriku torni fassaadikellade töökorda seadmine

9000

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Püha Eelkäija Skiita Reomäel

Kiriku altariruumi katusetööd, katusepleki vahetamine

 

 

5000

EELK Kihelkonna Mihkli Kogudus

Kiriku tornikiivri kapitaalremont

3500

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kuressaare Siioni kogudus

Pahapilli palvela renoveerimine

 

2000

 1. Taotluse rahuldamata jätmine

Rahaliste vahendite piiratuse tõttu jäeti rahuldamata pühakodade parendamise toetusvooru esitatud 7 taotlust.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss Saaremaa Noorsootöö Keskuse juhataja töökoha täitmiseks.

 1. Konkursikomisjoni moodustamine

Kinnitati üleriikliku konkursi „Eestimaa õpib ja tänab" maakondliku komisjoni koosseis.

 1. Arengukava kinnitamine

Kinnitati Salme Lasteaia arengukava 2021–2023 ja Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia arengukava 2021–2023. Arengukavad avalikustatakse lasteaedade veebilehtedel. 

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Kuressaare Kultuurivarale ürituse „Euroopalik emadepäev Kuressaare sünnipäeval" korraldamiseks 9. mail Kuressaare kesklinnas.

 1. Huvikoolide ja õpilaskodu kohatasu maksmise ajutine muutmine

Kinnitati vallavalitsuse hallatavate huvikoolide ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu kohatasu maksmise ajutised erisused koroonaviiruse leviku ning kehtivate piirangute tingimustes.

Vallavalitsuse hallatavate huvikoolide (Saaremaa Spordikool, Kuressaare Muusikakool, Kuressaare Kunstikool, Kärla Muusikakool, Orissaare Muusikakool) õppetasude arved esitatakse maikuu eest 50% ulatuses.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu kohatasu arvet mais (aprillikuu eest) ei esitata.

Vallavalitsuse varasema otsuse alusel tehakse lasteaia aprillikuu tegeliku kohakasutuse tagasiarvestus 100% ulatuses perele, kelle laps ei käinud aprillis kordagi lasteaias, ning 50% ulatuses, kui laps puudus lasteaiast 1.–15. (k.a) aprillini. Ümberarvestused kajastuvad maikuu arvel. Maikuu eest ümberarvestusi enam ei tehta ja arved väljastatakse tavapärase korra alusel.

 1. Raha eraldamine ja sihtfinantseerimislepingu sõlmimine

MTÜ-le Saaremaa Puuetega Inimeste Koda eraldati 15 000 eurot, Saare Maakonna Invaühingule 1440 eurot ja MTÜ-le Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus 396 eurot tegevustoetust.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisikute üürilepinguid Kuressaare linnas (1), Pihtla piirkonnas (1) ja Leisi piirkonnas (2) asuvate eluruumide kasutamiseks.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Eraisikuga sõlmitakse üürileping Orissaare piirkonnas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Raha eraldamine reservfondist

Saaremaa Spordikoolile eraldati Saaremaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist 5772 eurot talihoolduskulude (lumetõrjetööd ja -vedu, suusaradade ja liuväljade rajamine ning hooldus) katteks.

MTÜ-le Saaremaa Võrkpall eraldati reservfondist 20000 eurot eduka esinemise eest võrkpallihooajal 2020–2021. Saaremaa Võrkpalliklubi meeskond saavutas Credit24 meistriliigas II koha ja võitis põhiturniiri, Eesti meistrivõistlused lõpetati samuti II kohaga. Lisaks mängis Saaremaa Võrkpalliklubi CEV Challenge Cup'i kaheksandikfinaalis Ukrainas ja korraldas 16.–17. aprillil Kuressaares Credit24 meistriliiga finaalturniiri. 

 1. Saaremaa valla 2020. majandusaasta aruande heakskiitmine

Kiideti heaks valla 2020. majandusaasta aruanne.

 1. Kuressaare linna teenetemärgi omanikele toetuse maksmine

Saaremaa Vallavolikogu määruse kohaselt makstakse isikule, kes on saanud Kuressaare linna teenetemärgi enne 2019. aastat ja kes on jõudnud vanaduspensioni ikka, igal aastal linna sünnipäeva puhul toetust. Toetussumma määratakse arvestusega, et väljamaksmisele kuulub summa, mis vastab kehtivale töötasu alammäärale. 2021. aastal on kehtiv töötasu alammäär 584 eurot. Tänavu makstakse toetust 21 inimesele.

 1. Raha eraldamine ja lepingu sõlmimine

MTÜ-le Abaja Puhkeala eraldati 12 500 eurot Kihelkonna piirkonnas merele ligipääsude parendamiseks.

 1. Nõusoleku andmine

Anti nõusolek Saaremaa valla ja Ogremor Holding OÜ vahel 21.06.2020 sõlmitud osanike lepingu lõpetamiseks poolte kokkuleppel ning Saaremaa valla, Ogremor Holding OÜ ja Kitsas 16 Kodu OÜ vahelise osanike lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel. Kuressaare linnas asuvale Kitsas tn 16 kinnistule üürielamu ehitamise projekti käigus on selgunud vajadus täpsustada kehtivat osanike lepingut. Seetõttu praegune leping lõpetatakse ja sõlmitakse uus leping, millega lepivad osanikud kokku ühingu juhtimispõhimõtted, määravad kindlaks nende kui ühingu osanike vahelise koostöö põhimõtted üürielamu püstitamisel ja haldamisel, lepivad kokku osade käsutamise tingimustes ning eeltooduga seotud osanike õigustes, kohustustes ja vastutuses.

 1. Sõidukikaardi väljastamine

FIE Rein Talistule väljastatakse sõidukikaart taksoteenuste osutamiseks Saaremaa vallas.

 1. Teenindamata jäänud kilomeetrite kompenseerimine vastavalt avaliku teenindamise lepingutele

COVID-19 olukorra tõttu teenindamata jäänud õpilasliinide kilomeetrite eest hüvitatakse RN Reisid OÜ-le 4014,09 eurot perioodi 25.01.–30.04.2021 eest. Teenindamata jäänud liinikilomeetrid kompenseeritakse 50% ulatuses.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 14. mai 2019. a korralduse nr 2-3/673 „Saaremaa valla transpordi arengukava 2020–2030 koostamise korraldamine" muutmine

Täpsustati arengukava koostamise töögrupi koosseisu ja arengukava eelnõu koostamise ajakava. Transpordi arengukava eelnõu esitatakse volikogu augustikuu istungile.

 1. Hoonestusõiguse seadmine

Seati otsustuskorras tasuta hoonestusõigus MTÜ Karja Külaselts kasuks Saaremaa vallale kuuluvale Karja külas asuvale Sauna kinnistule ja kinnitati hoonestusõiguse tingimused.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kellamäe külas asuvale Kellamäe külatee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Kallemäe külas asuvale Kallemäe tee kinnistule rajatava sideõhuliini kaitsevööndi ulatuses.

Seati tähtajatu sundvaldus Telia Eesti AS kasuks Kudjape alevikus asuvale Kannikese tänav T3 ja Kannikese tänav T4 kinnistule rajatava sidemaakaabli kaitsevööndi ulatuses.

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kõiguste külas asuva Kõiguste-Sääretirbi tee kinnistule rajatava elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses.

 1. Riigihanke „Võsaniitmise traktori kasutusrent" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks AS Stokker ja AS SEB Liising pakkumus, mille järgi on traktori ja lisaseadme maksumus käibemaksuta kokku 140 475 eurot ning intressimäär 1,49%. Rendiperiood on 60 kuud. Tähtajaks esitati kaks pakkumust, millest üks ei vastanud hankedokumentides esitatud tingimustele.

 1. Riigihanke „Kütuse ostmine" korraldamine

Avatud hankemenetluses korraldatava hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 420 000 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus ja pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Kallasraja tõkestamiseks nõusoleku andmine

Anti nõusolek Pärandkooslus OÜ-le kallasraja tõkestamiseks Talila küla Lautri, Kalju, Tõnu, Kaasiku, Rinsi ja Õnne maaüksustel loomade karjatamise eesmärgil. Karjaaiad varustatakse vähemalt 10 läbipääsuga, mis võimaldavad maaüksustel kallasrada ka edaspidi kasutada.

 1. Maa riigi omandisse jätmine

Anti nõusolek kolme katastriüksuste (Karida küla, Anna; Sõmera küla, Marta; Ratla küla, Saadumäe) riigi omandisse jätmiseks.

 1. Hübja külas asuva maaüksuse erastamine liitmiseks piirneva kinnisasjaga

Anti nõusolek Hübja külas asuva katastriüksuse erastamiseks eraisikule eesmärgil liita nimetatud maatükk tema omandis oleva Jaagu kinnisasjaga.

 1. Katastriüksuse jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Pihtla piirkonnas Tirbi külas asuva Lahe katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Lahe ja Lahekalda).

Pihtla piirkonnas Eiste külas asuva Jürna katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Jürna ja Eistesoo).

Pöide piirkonnas Reina külas asuva Põri katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Põri ja Männi).

Kihelkonna piirkonnas Vilsandi külas asuva Silla katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Silla ja Rahvamaja).

Muudeti Lümanda piirkonnas Himmiste külas asuvate Põlde ja Jaani-Lepiku katastriüksuste piire.

Muudeti Kuressaare linnas asuvate Kungla tn 26a, Kungla tn 28 ja Talve tn 21a katastriüksuste piire.

Kaarma piirkonnas Mändjala külas asuva Kivisilla tee katastriüksuse uueks nimeks määrati Kaevu ja Linda tee katastriüksuse uueks nimeks Kivisilla tee.

Valjala piirkonnas Kõnnu külas asuva Uueelu katastriüksuse sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa (seni elamumaa).

 1. Lihthanke „Suurjäätmete kogumisring" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks OÜ Sikassaare Vanametall ja OÜ Kapra Vanametall pakkumus, milles suurjäätmete kogumisringi läbiviimise ühe tonni maksumus on 241,20 eurot koos käibemaksuga.

 1. Laugu küla Angervaksa detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega algatatakse Laugu külas Angervaksa detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Otsuse eelnõu kohaselt ei algatata detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist.