« Tagasi

Avatud on erateede remondi toetuse taotlusvoor

Vastavalt Saaremaa vallavalitsuse 16.02.2021 korraldusele nr 2-3/157 on erateede remondi toetuse taotlusvoor tänavu avatud 1. kuni 31. maini 2021.

Erateede remondi toetuse raames toetatakse teekatete remonti ning truupide ehitust või remonti. Samuti toetatakse teeala kuivendamist ning kruusa maksumust ning transpordikulude katmist. Taotleja peab olema majapidamise, mille juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse, omanik ning seal ka rahvastikuregistri andmetel elama. Kui remonditav teeosa asub kellegi teise kinnistul, on vajalik nende kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud notariaalne kokkulepe teeservituudi seadmiseks. Avalduse esitamise hetkeks peavad remonditava tee servad olema puittaimestikust või muust takistustest (vähemalt 4 m kõrguselt ja 1 m laiuselt servadest) puhtad.

Meetmega ei toetata uute teede ehitamist ega mustkatete rajamist, samuti õuealade täitmist või korrastamist. Ka ei anta toetust juurdepääsuks elamuna mittekasutuses oleva hoone juurdepääsutee remondiks. Täiendavalt ei toetata ühtegi tegevust Kuressaare linna haldusterritooriumil.

Lisainfo: Erateede remondi toetus