« Tagasi

Vallavalitsuse istung 16. septembril 2021

Ülevaade Saaremaa Vallavalitsuse 16. septembri 2021 erakorralisest istungist:

  1. Muudatusettepanekud volikogu eelnõule

Vallavalitsus andis oma seisukoha Saaremaa valla jäätmekava 2021–2026 eelnõu muudatusettepanekute osas.

  1. Loa andmine OÜ-le Lauja Mets kinnisasjade omandamiseks

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega antakse OÜ-le Lauja Mets luba omandada Purtsa külas Hansu-Tõnise kinnistu (sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 37,88 hektarit).

Selgituseks: juriidilistele isikutele, kes soovivad omandada kinnisasja, mille koosseisus on üle 10 hektari põllumajandus- või metsamaad, kuid kes ei ole tegelenud vahetult enne tehingu tegemist kolmel aastal metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või põllumajandussaaduste tootmisega, peavad taotlema loa kohalikult omavalitsuselt.

  1. Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega algatatakse Mustjala külas Sirgu detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu ja abihoone seadustamiseks ning võimalikuks juurdeehituseks, tehnovõrkude planeerimine, juurdepääsu ja parkimise lahendamine, servituutide vajaduse ning haljastuse ja heakorra tingimuste määramine.