« Tagasi

Vallavalitsuse istung 21. septembril 2021

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmist toetatud MTÜ Saaremaa Pimedate Ühing projekti „Saaremaa Pimedate Ühingule kohandatud tualett- ja abiruumi remont" toetuse kasutamise aruanne.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Saaremaa duatloni korraldamiseks (25. septembril Kuressaare staadionil ja selle lähiümbruses, korraldaja MTÜ Stamina Spordiklubi).

 1. Saaremaa valla 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise väljakuulutamine

Perioodil 23. september – 14. oktoober korraldatakse riigieelarvest eraldatud huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse taotlusvoor, mille maht on 50000 eurot. Kinnitati toetuse taotlemise tingimused ja hindamismetoodika ning hindamiskomisjoni koosseis.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmitakse eraisikuga üürileping Salme piirkonnas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Pöide piirkonnas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Riigihanke „Mobiili- ja kõnesideteenus" korraldamine

Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

 1. Sõiduplaanide muutmine

Alates 1. oktoobrist 2021 kehtestatakse maakonnaliinide nr 4104-2, 4104-3, 4105-1, 4105-2, 4902, 4903 ning 5114 täpsustatud sõiduplaanid.

Kuna alanud õppeaastal suurenes õpilaste arv, kes elavad Kaljukülas ja õpivad Valjalas, muudetakse maakonnaliini 5114 (Valjala – Tõnija – Kaljuküla – Valjala) marsruuti nii, et võimaldatakse Kaljukülas elavatel õpilastel kasutada liini koolist koju sõitmiseks.

Liinide 4902 (Kuressaare – Pärsama – Jõiste – Triigi rand – Leisi – Jõiste – Randküla – Taaliku mõis – Orissaare – Randküla – Jõiste – Triigi sadam – Leisi – Kuressaare) ja 4903 (Kuressaare – Leisi – Koikla – Ratla – Valjala – Kuressaare) sõiduplaanist jäetakse välja Paaste ja Raugu peatuse teenindamine, kuna seal puudub sõidunõudlus. Tulenevalt sellest, et marsruudist jääb välja Raugu – Paaste lõik, muutuvad hommikuse liini 4902 sõiduplaanis väljumiste kellaajad Jõiste ja Leisi peatuste vahelisel marsruudil 5 minutit varasemaks. Õhtusel liinil muutuvad väljumiste kellaajad 5 minutit varasemaks Jõiste peatusest kuni Kuressaareni.

Et mitte dubleerida talveperioodil reedeti Jõiste peatuse teenindamist (sõidab liin 4903), muudetakse liinide 4104-2 (Kuressaare – Eikla – Leisi) ja 4105-2 (Leisi – Eikla – Kuressaare) sõiduplaane ja jäetakse neist Jõiste peatus reedeti talveperioodil välja. Suveperioodil, kui liini 4903 ei teenindata, jätkavad liinid 4104-3 (Kuressaare – Eikla – Leisi – Jõiste) ja 4105-1 (Jõiste – Leisi – Eikla – Kuressaare) reedeti Jõiste peatuse teenindamist.

 1. Vallavara üürilepingu muutmine

Pikendatakse aasta võrra Reta Puit OÜ-ga sõlmitud üürilepingute tähtaega Kuressaares Roomassaare tee 2b kinnistul asuvate puiduladustamise platside nr 3 ja 4 kasutamiseks.

Muudetakse eraisiku eluruumi üürilepingut, vabastades inimese üüri ja kõrvalkulude maksmise kohustusest perioodil, kui korteris tehti valla algatusel remonditöid.

 1. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega

Koormatakse isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks Saaremaa vallale kuuluv Karja külas asuv Silla kinnistu, et rajada sinna uus hüdromeetriajaam.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Jõiste külas Tutku kinnistule rajatava uue elektrimaakaabelliini kaitsevööndi ulatuses.

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Saaremaa valla kasuks

Seoses Kaali – Kõljala kergliiklustee rajamisega koormatakse isikliku kasutusõigusega järgmised Pihtla piirkonnas asuvad kinnistud: Orava, Kõljala keskuse kioskalajaama, Töökoja ja Aiamaa. Kergliiklustee rajatakse Transpordiameti ja Saaremaa valla koostöös.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Mässa külas Mässa-Mihkli majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

Kiideti heaks Kõrkvere külas Kõrgevälja majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

Kiideti heaks Vanalõve külas Künka majapidamisse veepuhastusseadmete paigaldamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

Kiideti heaks Uduvere külas Metsaveere majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Katastriüksuse jagamisel, piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine 

Mustjala piirkonnas Kugalepa külas asuva Andruse katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Andruse ja Andrusemetsa).

Orissaare piirkonnas Tumala külas asuva Pendu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Pendu, Nurmenuku ja Tammeaugu).

Kaarma piirkonnas Praakli külas asuva Rehemetsa katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Rehemetsa ja Karlmarkuse).

Mustjala piirkonnas Ninase külas asuva Taga-Kuuli katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Taga-Kuuli ja Tagatamme).

Muudeti Nasva alevikus asuvate Ülejõe tn 20 ja Ülejõe tn 10a katastriüksuste piire.

Pihtla piirkonnas Suure-Rootsi külas asuva Tõru katastriüksuse uueks nimeks määrati Tammetõru.

 1. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine

Pikendati eraisiku esitatud vaide, millega taotletakse projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumise otsuse kehtetuks tunnistamist, läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra.