« Tagasi

Vallavalitsuse istung 19. oktoobril 2021

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 26. oktoobrist 2019 kinnitati tagasiulatuvalt viieks aastaks Võhma külavanemaks Heldi Voksepp.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmist toetatud MTÜ Leisi Selts projekti „Meie inimesed" toetuse kasutamise aruanne.

 1. Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Kinnitati järgmiste haridusasutuste hoolekogude koosseisud: Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaed (8 liiget), Kuressaare Pargi Lasteaed (10 liiget), Tornimäe Lasteaed (4 liiget), Kuressaare Hariduse Kool (32 liiget), Joosep Aaviku nimeline Kuressaare Muusikakool (9 liiget).

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

SA-le Kuressaare Teater eraldati 14 690 eurot teatri katuse remondiks ning SA-le Saaremaa Muuseum 19 249 eurot Mihkli Talumuuseumi sauna ning elumaja katuste ja akende remondiks.

Saaremaa Võrkpalli Liidule eraldati 1700 eurot esindusvõistkondade tegevustoetust Eesti meistrivõistlustel naiste võrkpalli I liigas Saaremaa valla esindamiseks.

MTÜ-le Karujärve Tervisespordi Keskus eraldati 10 300 eurot Karujärve Tervisespordi Keskuse suusa-, matka- ja rattaraja silla puitkonstruktsioonide renoveerimiseks.

Louis Kahni Eesti Sihtasutusele eraldati 1000 eurot Kahni 120. sünniaasta tähistamise tegevuste jaoks.

Eesti Golfi Liidule eraldati 1500 eurot andeka noore golfimängija Ralf Johan Kivi rahvusvaheliste treening- ja võistluskulude katmiseks.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Saaremaa valla sünnipäeva tähistamise korraldamiseks (21. oktoobril algusega kell 13 Kuressaares Lossi 1 hoone rõdul, korraldaja Kuressaare Kultuurivara). Tervitusega esinevad vallavolikogu esimees, vallavanem ja Saaremaa Meeskoor SÜM.

 1. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks

Seoses Saaremaa valla sünnipäeva tähistamisega suletakse 21. oktoobril kell 12.30–13.30 ajutiselt mootorsõidukite liikluseks Kuressaares tänavalõik Lossi tänav 1 – Lossi tänav 6.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Orissaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Põhi- ja väikevarade inventuuri läbiviimine ning koostöös üleandmise ja vastuvõtmise korraldamine

Vallavalitsuse rahandusteenistus viib läbi Kaarma laagribaasi (endise Kaarma kooli hoone ja õuehoone) põhi- ja väikevara inventuuri ning pärast seda antakse vara üle Saaremaa Noorsootöö Keskusele.

 1. Lepingu pikendamine

Pikendatakse OÜ-ga Tervis ja Tasakaal sõlmitud üürilepingut Laimjala teenuskeskuses asuva ruumi kasutamiseks 1. detsembrini 2026.

 1. Rendilepingu muutmine

Rosann OÜ-le antakse seitsmeks aastaks täiendavalt rendile Lümanda külas Koolimaja kinnistul asuvas kooli majandushoones 7-ruutmeetrine ruum hinnaga 2,50 eurot/m2.

 1. Maa munitsipaalomandisse taotlemise menetluse alustamine

Alustatakse Orissaare alevikus riigile kuuluvate Aasa põik 3 ja Kevade tn 7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemise menetlust. Ala kasutavad Orissaare kortermajade elanikud aiamaana.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 6. juuli 2021. a korralduse nr 2-3/1185 „Sundvalduse seadmine munitsipaalmaadel" muutmine

Täpsustati ühe kinnistu katastriüksuse ja registriosa numbrit ning katastriüksuse suurust ja kolme kinnistu arvestusliku kasutusõiguse ala suurust.

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kurevere–Jaagarahu tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks ning Lahekülas asuvale Kuuse tee kinnistule ja Kuuse põik kinnistule elektrimaakaabelliini ja -jaotuskilbi rajamiseks.

 1. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine

Antakse Prisma NET OÜ-le kolmeks aastaks tasu eest kasutusse Kuressaare linnas Tallinna tänav L4, Kalevi tänava, Kihelkonna mnt L1 ja Pihtla tee L2 kinnisasjal ca 4-ruutmeetrine ala reklaamaluse paigaldamiseks. Renditasu ühes kuus on kokku 80 eurot.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 5. oktoobri 2021. a korralduse nr 2-3/1528 „Vallavara võõrandamiseks elektroonilise enampakkumise korraldamine" kehtetuks tunnistamine

Enampakkumine tunnistati kehtetuks, kuna selgus, et Saaremaa Haldus soovib sõiduautot edasi kasutada.

 1. Saaremaa vallavalitsuse 21. septembri 2021. a korralduse nr 2-3/1466 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Saaremaa valla kasuks" muutmine

Täpsustati Maa-ameti ettepanekul Kõljala külas asuva Aiamaa kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamise ala suurust (260 m229 m2 asemel).

 1. Riigihanke „Elektrienergia ostmine Saaremaa vallas 2022" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 800 000 eurot ja riigihanke osalised Saaremaa Vallavalitsus, vallavalitsuse hallatavad asutused, Kuressaare Haigla SA, Kuressaare Hambapolikliinik SA, Kuressaare Teater SA ja Kuressaare Bussijaam OÜ. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Kõrkkülas Aruse majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 8. juuni 2021. a korralduse nr 2-3/884 „Hajaasustuse programmi 2021. aasta projektitaotluste tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud projektitaotluste pingerea alusel" muutmine

Pikendati kuue toetuse saaja jaoks ehitusteatise või -loa esitamise tähtaega kahe kuu võrra, kuna teatise või loa menetlust on ehitisregistris alustatud, aga see ei ole kehtestatud tähtajaks (8. oktoober 2021) lõpule jõudnud. Lisaks tunnistati korraldus osaliselt kehtetuks, kuna kaks taotlejat on toetuse kasutamisest loobunud.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020. a korralduse nr 2-3/1305 „Hajaasustuse programmi 2020. aasta projektitaotluse „Suur-Rahula Liiva kanalisatsioonisüsteemi rajamine" osaline ja tingimuslik rahuldamine" muutmine

Suurendati projektile eraldatud toetust 91,66 euro võrra, kuna taotlusvoorus vabanes toetusraha odavamalt ellu viidud projekti arvelt.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuli 2020. a korralduse nr 2-3/1306 "Hajaasustuse programmi 2020. aasta projektitaotluse „Liivaranna küla Liiva talu reovee käitlemine" osaline ja tingimuslik rahuldamine" muutmine

Suurendati projektile eraldatud toetust 91,65 euro võrra, kuna taotlusvoorus vabanes toetusraha odavamalt ellu viidud projekti arvelt.

 1. Katastriüksuse jagamisel, piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Leisi piirkonnas Ratla külas asuva Välja-Sauna katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks maatulundusmaa (Välja-Sauna) ja üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus (Parkla).

Torgu piirkonnas Hänga külas asuva Metsapõllu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Metsapõllu, Pähkli ja Metsa).

Laimjala piirkonnas Saaremetsa külas asuva Rebase katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Rebase ja Jänese).

Muudetakse Kaarma piirkonnas Vaivere külas asuvate Eliste katastriüksuste piire ning moodustatakse üks elamumaa (Eliste) ja kaks mittetulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Niidi ja Sooniidi).

 1. Kuressaare linnas Aia tn 78 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

2021. aasta märtsis algatatud planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, katastriüksuste sihtotstarbe määramine, keskkonnaalaste tingimuste seadmine ning teede ja tehnorajatiste planeerimine.

 1. Vaide lahendamine

Jäeti rahuldamata vaie, millega taotleti kasutusloa väljastamisest keeldumise otsuse kehtetuks tunnistamist.