« Tagasi

Vallavalitsuse istung 23. novembril 2021

 1. Külaraha kasutamise aruanne

Kiideti heaks Võhma küla külaraha kasutamise aruanne.

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 23. juunist 2021 kinnitati viieks aastaks Panga külavanemaks Martin Auväärt.

Alates 6. novembrist 2021 kinnitati viieks aastaks Läbara külavanemaks Mahe Metsalu.

Alates 18. juulist 2021 kinnitati viieks aastaks Abruka külavanema ülesandeid täitma MTÜ Abruka Külaselts.

 1. Taotluse rahuldamine

MTÜ-le Lääne-Eesti Turism eraldati 2906,05 eurot projekti „Nature Access to All" elluviimiseks.

 1. Sihtfinantseerimislepingu pikendamine

Pikendati Murika, Soela ja Pammana külade kokkutuleku korraldamiseks antud toetuse kasutamise tähtaega aasta võrra ehk 31. detsembrini 2022.

 1. Konkursi „Eesti kaunis kodu 2021" preemiate määramine

335-eurone preemia, millest peetakse kinni seadusega ettenähtud maksud, määrati konkursi „Eesti kaunis kodu 2021" raames Vabariigi Presidendi tunnustuse saajatele: 

Jelena ja Mart Avarmaa (Kiti talu, Tagaranna küla), Reet ja Ivo Merioja ning Pärje ja Vambola Raev (Tillikna talu, Nenu küla), Eurobio Lab OÜ (Tõlluste mõis), KÜ Komandandi 7a/7b (Kuressaare linn).

 1. Kohaliku omaalgatuse programmi projektide elluviimise ja dokumentide järelkontrolli teostamine

Viiakse läbi projektide elluviimise ja dokumentatsiooni nõuetele vastavuse kohapealne kontroll 2020. ja 2021. aastal kohaliku omaalgatuse programmi toetusega ellu viidud projektidele Saare maakonnas. Kontrollitakse nelja projekti juhuvalimi alusel.

 1. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamine

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus eraldati täismahus toetus 10 projektile:

Taotleja

Projekt

Toetussumma eurodes

Valjala noorte tehnikaklubi

Treeningvahendite soetamine Kiiretele Putukatele

4000

Spordiklubi Kärla

Kärla mänguväljaku täiendamine

4000

Pöide Spordiselts

Pöide piirkonna suusalaenutus

3999,90

MTÜ Muhu Pärandikool

Muhu Pärandikooli õpitubade energiatõhususe parandamine

3996

Pidula Selts

Kogukonna pärandile tuul tiibadesse, 5

3747,60

Kõiguste Lahe Kogukond MTÜ

Ohutu meri – purjekaga Köiguste Marina

2887,26

MTÜ Ida-Saare Motoklubi

Noored motosportlased varju alla!

2741,69

MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts

Saare maakonna 47. tantsupeo „Tuules" korraldamine

1624

Matkaklubi Tõll ja Piret

Matkatee „Saaremaa süda" tähistamine

1614,60

Laimjala Loodussõprade Selts

Austades kodukandi loodust ja ajalugu

1400,40

 

 1. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse osaline rahuldamine

MTÜ-le Õpituba eraldati 888,98 eurot projekti „Muhu loodusraja varustamine kuivkäimlaga" elluviimiseks.     

 1. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluse rahuldamata jätmine

Taotlusvooru eelarveliste vahendite piiratuse tõttu jäeti rahuldamata 22 esitatud taotlust.

 1. Orissaare Muusikakooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

Kinnitati Orissaare Muusikakooli 10-liikmelise hoolekogu koosseis.

 1. Toetuse kasutamise tähtaja pikendamine

Pikendati Naislauluseltsile Piret eraldatud toetuse kasutamise perioodi kuue kuu võrra ehk 30. juunini 2022.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek Kuressaare kesklinnas I advendi kontserdi ja kuusetulede süütamise korraldamiseks 28. novembril algusega kell 18 (korraldaja Kuressaare Kultuurivara).

 1. Loa andmine teede ja tänavate ajutiseks sulgemiseks

Seoses Kuressaare kesklinnas toimuva I advendi kontserdi ja kuusetulede süütamisega suletakse 28. novembril kell 16–19 ajutiselt mootorsõidukite ja ühistranspordi liikluseks Tallinna tänav lõigul Raekoja tänav – Torni tänava ristmik ja Lossi tänav lõigul Lossi 1 – Raua tänava ristmik.

 1. Eluruumiteenuse ja üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine

Lõpetati inimese soovil ennetähtaegselt üürileping Kaarma piirkonnas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 5. oktoobri 2021. a korralduse nr 2-3/1514 „Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine" kehtetuks tunnistamine

Korraldus tunnistati kehtetuks selles esinenud ebatäpsuse tõttu.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta eelarve vahendite liigenduse muutmine

Tehti vallaeelarve kuludes valdkonnasiseselt vahendite ümberpaigutusi.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2021. aasta alaeelarvete kinnitamine

Lähtudes valla 2021. aasta eelarve kuludes valdkonnasiseselt tehtud ümberpaigutustest, täpsustati vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade alaeelarveid tegevusalade ning kulude lõikes.

 1. Sõiduplaanide muutmine

Alates 1. novembrist muudeti Kuressaare linna bussiliinide nr 1 ja 12-1 sõiduplaane: pärast Aia tänava läbimurde valmimist on Heina tänav ühesuunaline, seetõttu jäävad kehtima teetööde ajal kehtinud sõiduplaanid, mille kohaselt ei teeninda liinid 1 ja 12-1 enam Tori peatust. Tori peatust jääb teenindama linnaliin nr 4. 

 1. Esemete vastuvõtmine

Võetakse Politsei- ja Piirivalveametilt vastu leidudena arvelevõetud esemed. Tegemist on üle ühe aasta hoiul olnud leidudega, mille omanikku ei ole õnnestunud kindlaks teha ja mille vastavalt seadusele omandab kohalik omavalitsus.

 1. Vara omandamine

Saaremaa vald omandab tasuta Mustjala külas asuva Alevi 16a kinnisasja, mis praegu kuulub Eesti Vabariigile. Vald soovib puhastada kinnisasjal asuva peakraavi, et parandada sademevee ärajuhtimist, ja võtta ala kasutusele tulevase Mustjala päevakeskus-pansionaadi elanike teenindamiseks (nt aiamaade rajamiseks ja liikumist soodustavateks tegevusteks).

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Kallemäe külas Säku majapidamisse veevarustussüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Kaarma-Kirikukülas Männituka majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Suur-Randvere külas Allika majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ kasuks Lahekülas Nõlvaku tee 11 katastriüksusele elektrimaakaabelliini ja sidekaabelliini rajamiseks.

Seoses Kaali – Kõljala kergliiklustee rajamisega seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Saaremaa valla kasuks Kõljala külas Lageda katastriüksusel asuvatele korteriomanditele.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 17. augusti 2021. a korralduse nr 2-3/1352 „Orissaare alevik Kuivastu mnt 18 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine" kehtetuks tunnistamine

Korraldus tunnistati kehtetuks, sest omanik soovis katastriüksuse jagamisest loobuda.

 1. Sääre külas Sääre tipu maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Lõpetati 2003. aastal algatatud planeeringu koostamine.

 1. Ninase külas Tongrite detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega võetakse vastu ja suunatakse avalikule väljapanekule Ninase külas Tongrite detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkeküla rajamiseks ning selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine.

 1. Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega algatatakse Kõiguste külas Välibaasi detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärgiks on väikelaevade kai, sadamahoone, mereuuringute välibaasi hoonete, tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine ning keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritava hoonestusala ulatuses.

 1. Reo külas Anna asumi detailplaneeringu algatamine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega algatatakse Reo külas Andruse katastriüksusel detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine Anna asumi hoonete, sh rida- ja üksikelamu ning üldkasutatava kogukonnamaja ehitamiseks.