« Tagasi

Vallavalitsuse istung 30. novembril 2021

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 13. juunist 2021 kinnitati viieks aastaks Ariste külavanemaks Leo Suurtee.

 1. Aruande kinnitamine

Kiideti heaks MTÜ Lääne-Eesti Turism toetuse kasutamise aruanne.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Saarte Koostöökogu eraldati 5000 eurot Kuressaare jõuluturu tegevusteks.

 1. Taotlusvoorude väliselt juhtumipõhiselt taotletavate toetuste taotluste hindamiskomisjoni moodustamine

Tulenevalt vallavalitsuse liikmete muutumisest kinnitati hindamiskomisjoni koosseis. Komisjoni kuuluvad vallavanem ja abivallavanemad.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallasekretäri ametikoha täitmiseks.

 1. Saaremaa valla 2021. aasta IV lisaeelarve

Volikogule esitatakse esimesele lugemisele määruse eelnõu 701 224 euro suuruse lisaeelarve kinnitamiseks. Tulenevalt elektrihinna tõusust, mis mõjutab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste majandamiskulusid, on eelarvesse kavandatud täiendavalt 300 000 eurot, mis kaetakse tulumaksu ülelaekumisest.

 1. Toetuse kasutamise tähtaja pikendamine

Pikendati Spordiklubile Anto eraldatud toetuse kasutamise perioodi ühe kuu võrra ehk 31. jaanuarini 2022.

 1. Raha eraldamine erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks

Kuue erahuvikooli ja kaheksa spordiklubi toetuseks eraldati kokku 27 999 eurot. Toetus sisaldab pearaha ning andekate laste ja noorte toetust perioodi september–detsember 2021 eest.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisiku üürilepingut Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Vaide lahendamine

Jäeti rahuldamata sotsiaaltransporditeenuse kompenseerimist käsitlev vaie.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja ametikoha täitmiseks.

 1. Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega uuendatakse 2017. aastal kehtestatud piirmäärasid. 

 1. Vallavara üleandmine hallatavatele asutustele

Vallavalitsuse asemel määrati vallavara valitsejaks hallatavad asutused, mis vara käsutavad või omavad varast kõige paremat ülevaadet, ja anti neile üle materiaalne põhivara ning nende käsutuses olevad hooned. Kuressaare Linnamajandusele anti üle

Kuressaare linna puhkealad (rannad, pargid koos atraktsioonide ja muude ehitistega, mänguväljakud jmt), Kudjape kalmistu (sh Wildenbergi kabel), mälestusmärgid ja monumendid Kuressaare linnas ning Tehnika tn 10 hoone (kontor-töökoda ja kaarhall).

Saaremaa Haldusele anti üle kalmistud (v.a Kudjape), Saaremaa Spordikoolile Kuressaare linnas asuvad ja Upa–Kudjape terviserada ning Saaremaa Noorsootöö Keskusele Kuressaare bussijaama hoones asuv platvormlift.

 1. Linnaliini sõiduplaanide ühildamine Kuressaare–Tallinn–Kuressaare lennugraafikuga

Muudetakse Kuressaare linna bussiliinide sõiduplaane, nii et kõigile Kuressaare–Tallinn ja Tallinn–Kuressaare graafikujärgsetele lendudele oleks tagatud bussiühendus Kuressaare lennujaama ja kesklinna vahel.

Alates 1. detsembrist lisandub linnaliini nr 1 graafikusse väljumine kell 8.30 lennujaamast Kuressaare kesklinna.

Alates 13. detsembrist muudetakse linnaliini nr 2 sõiduplaanis viimast väljumist keskväljakult 10 minutit varasemaks (talveperioodil kell 19.00 ja suveperioodil kell 19.05), nii et bussiga jõuaks kell 19.40 väljuvale Tallinna lennule. Kell 19.20 väljub buss lennujaamast kesklinna, mis võimaldab õhtuselt Tallinna lennult saabujatel kasutada ühistransporti.

Alates 10. detsembrist vahetatakse linnaliinide nr 12-3 ja 12-4 sõiduplaanides kell 10.10 ja 10.30 ning kell 18.10 ja 18.50 toimunud väljumised. Kell 10.10 ja 18.10 hakkab kesklinnast väljuma liin nr 12-4 (Kesklinn–Smuuli–Kiviraie–Keskväljak) ning kell 10.30 ja 18.50 keskväljakult liin nr 12-3 (Keskväljak–Lennujaam–Merevärav–Lennujaam–Kesklinn). See võimaldab jõuda bussiga laupäeval kell 11.15 ja pühapäeval kell 19.40 väljuvale Tallinna lennule ning laupäeva hommikul ja pühapäeva õhtul Tallinna lennult saabujad saavad sõita kesklinna, kasutades lennujaamast kell 10.55 ja kell 19.20 väljuvat bussi. 

Alates 10. detsembrist muudetakse linnaliini nr 12-1 (Kesklinn–Smuuli–Haigla–Tuulte Roos–Kesklinn) viimast väljumist 15 minutit hilisemaks, nii et buss väljub kesklinnast kell 19.25. Muudatus on tingitud asjaolust, et pühapäeviti sõidab kõigil linnaliinidel üks buss, mis jõuab liini 12-3 teenindamiselt kesklinna kell 19.25, kuna väljub lennujaamast kell 19.20, oodates ära õhtuse Tallinna lennu saabumise.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kooli kergtee kinnistule elektrimaakaabelliini ja -jaotuskilbi rajamiseks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus hinnakirja kinnitamine

Tulenevalt kütusehinna kallinemisest muudeti Saaremaa Halduse hinnakirja, mis jõustub 1. jaanuarist 2022.

 1. Riigihanke „Saaremaa Vallavalitsuse ruumide koristamine 2022" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistada edukaks M&R Cleaning Team OÜ pakkumus, mille kohaselt on ühes kalendrikuus teenuse maksumus 4830 eurot koos käibemaksuga. Tähtajaks laekus kuus pakkumust.

 1. Riigihanke „Elektrienergia ühine ostmine Kuressaare linnas 2022" tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks Eesti Energia AS pakkumus, mille kohaselt elektrienergia börsihinnale lisatava marginaaliühiku maksumus on 1 euro/MWh ilma käibemaksuta. Tähtajaks laekus kaks pakkumust.

 1. Hajaasustuse programmi 2020. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Suur-Rahula külas Liiva majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Kihelkonna alevikus Minnuse tn 3 majapidamise juurdepääsutee renoveerimise projekti toetuse kasutamise aruanne.

Kiideti heaks Irase külas Kiige majapidamisse, Panga külas Paja majapidamisse ja

Liivaranna külas Põlma majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

Kiideti heaks Pähkla külas Kuuse majapidamisse veevarustussüsteemi rajamise projekti toetuse kasutamise aruanne.

 1. Sundvalduse seadmine Rootsiküla Lahetalu katastriüksusele

Seatakse tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Rootsikülas Lahetalu katastriüksusele elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Katastriüksuste liitmisel, jagamisel, piiride muutmisel tekkivale katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, katastriüksuse sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Pihtla piirkonnas Vanamõisa külas asuvate Kiigemäe, Rebase ja Orava katastriüksuste liitmisel moodustatakse maatulundusmaa sihtotstarbega Orava katastriüksus.

Pihtla piirkonnas Pihtla külas asuva Matsi katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Matsi ja Jahipõllu).

Kaarma piirkonnas Lilbi külas asuva Lenarti katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Lenarti ja Pere).

Kaarma piirkonnas Lilbi külas asuva Anni katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Paaberitsi, Pere ja Triinu).

Mustjala piirkonnas Võhma külas asuva Vana-Auda katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Vana-Auda, Audapõllu ja Audametsa).

Salme piirkonnas Tiirimetsa külas asuva Kaasiku katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kaasiku, Haaviku ja Haavikumetsa).

Muudeti Pihtla piirkonnas Reo külas asuvate Tiigi ja Mäe katastriüksuste piire.

Muudeti Kuressaare linnas Koidu tn 1 ja a. Kitzbergi tn 5 katastriüksuste piire.

Muudeti Orissaare alevikus Ranna pst 17 katastriüksuse piire.

Muudeti Orissaare alevikus Kuivastu mnt 18, Aia tn 2 ja Aia tn 2a katastriüksuste piire ja moodustatakse elamumaa sihtotstarbega katastriüksused Kuivastu mnt 18, Aia tn 2b ja Aia tn 2.

Muudeti Mustjala piirkonnas Pahapilli külas asuva Varese sadama katastriüksuse piire.

Määrati Torgu piirkonnas Sääre külas asuva Tuletorni tehnohoone katastriüksuse uueks lähiaadressiks Päästlase ja sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa.

Määrati Kärla piirkonnas Mõnnuste külas asuva Mõnnuste lauda katastriüksuse uueks nimeks Tamme.

 1. Kuumi küla Hasa katastriüksuse jagamisel tekkivate liikluspindade moodustamine ja ruumikuju kinnitamine

Moodustati Hasa katastriüksuse jagamisel tekkivad liikluspinnad kohanimedega Hasa tee, Hasa põik ja Silla tee ning kinnitati nende ruumikujud.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 16. märtsi 2021. a korralduse nr 2-3/296 „Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine

Korraldus, millega kehtestati ajutine planeerimis- ja ehituskeeld kogu Saaremaa valla haldusterritooriumil uute tuulegeneraatorite püstitamiseks, tunnistati kehtetuks osas, mis puudutab Kaavi külas asuvat Mägrauru kinnistut. Torgu Vallavolikogu kehtestas 2013. aastal Mägrauru maaüksuse detailplaneeringu, millega anti ehitusõigus 330 kW tuulegeneraatori püstitamiseks.

 1. Kuressaare linnas Staadioni tn 5 detailplaneeringu algatamine

Algatatud planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ärihoonete püstitamiseks.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja sisekonkurss vallavalitsuse keskkonnataristu peaspetsialisti teenistuskoha täitmiseks.