« Tagasi

Männimetsa ja Põlluvahe detailplaneering Sikassaare külas

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et 9.11.2021 korraldusega nr 2-3/173 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Sikassaare külas Männimetsa ja Põlluvahe detailplaneering.

Detailplaneering algatati Lääne-Saare Vallavalitsuse, kelle õigusjärglane on Saaremaa Vallavalitsus, 8.01.2015 korraldusega nr 17. Detailplaneeringuala suurus on ca 3,3 ha ja hõlmab Sikassaare külas elamumaa katastriüksusi Männimetsa tn 1 (katastritunnus 27003:001:0224), Männimetsa tn 2 (katastritunnus 27003:001:0225), Männimetsa tn 3 (katastritunnus 27003:001:0226), Männimetsa tn 4 (katastritunnus 27003:001:0227), Männimetsa tn 5 (katastritunnus 27003:001:0228), Männimetsa tn 6 (katastritunnus 27003:001:0229), Männimetsa tn 8 (katastritunnus 27003:001:0231), Männimetsa tn 10 (katastritunnus 27003:001:0233), Männimetsa tn 15 (katastritunnus 27003:001:0236), Põlluvahe tn 1 (katastritunnus 27003:001:0254), Põlluvahe tn 3 (katastritunnus 27003:001:0255), Põlluvahe tn 5 (katastritunnus 27003:001:0256), Põlluvahe tn 7 (katastritunnus 27003:001:0257), Põlluvahe tn 9 (katastritunnus 27003:001:0258), Põlluvahe tn 11 (katastritunnus 27003:001:0259) ja Männituka põik 8 (katastritunnus 27003:001:0253) ning transpordimaa katastriüksust Männimetsa tänav (katastritunnus 27003:001:0221).

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate krundipiiride muutmine, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse määramine ja keskkonnatingimuste seadmine. Detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Alal kehtib Andruse detailplaneering (kehtestatud Kaarma Vallavolikogu 25.02.2004 otsusega nr 194). Detailplaneeringuga muudetakse olemasolevate katastriüksuste piire. Lubatud on ehitada üks elamu ja kuni kolm abihoonet. Elamutel Põlluvahe tänava ääres peab olema osaliselt või kogu mahus 2 korrust (kõrgus lubatud kuni 9 m, katusekalle 5–30°, katusetüübiks on lubatud lame-, puit- ja madal viilkatus), ülejäänud elamutel kuni kaks korrust. Männimetsa, Männituka tn ja Männituka põik tänaval olevatel hoonetel katusekalle 30–45°, katusetüübiks on lubatud viilkatus. Hooned orienteerida paralleelselt tänavaga. Maksimaalsed ehitisealused pinnad kruntidel on vahemikus 225–300 m². Säilitada maksimaalselt olemasolevat metsa. Juurdepääs kruntidele on kavandatud Põlluvahe ja Männimetsa tänavatelt. Teed peavad olema tolmuvaba kattega (tänavakivi, kahekordse pindamisega kate või asfaltkate). Teed ehitab välja ja hooldab kuni Saaremaa vallale üleandmiseni arendaja, Ehitusmees OÜ. Elektrivarustus on tagatud kõikidel planeeritavatel elamukruntidel. Sidevarustuse, telefoni ja internetiühendus planeeritaval alal lahendatakse kas WiFi või mobiilse interneti kaudu. Elamukruntidele on rajatud liitumispunktid AS-ga Kuressaare Veevärk vee- ja kanalisatsioonitorustikega liitumiseks (käesoleval hetkel on tegemist arendaja omandis olevate torustikega). Täiendavad liitumispunktid nähakse ette kruntidele pos 5, 11, 12, 14 ja 15. Kanalisatsioonitorustik on planeeritud isevoolsena.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 2.–15.12.2021. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) III korruse kabinetis 308 (kontaktisik Piret Paiste, piret.paiste@saaremaavald.ee, tel 452 5093) ning digitaalselt siin. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu lahenduse kohta arvamust. Arvamust saab avaldada kirjalikult postiaadressil Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.