« Tagasi

Vallavalitsuse istung 10. mail 2022

 1. Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve II lugemiseks muudatusettepanekute esitamine

Vallavalitsus esitas oma ettepanekud I lisaeelarve eelnõule.

 

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 30. aprillist 2022 kinnitati kolmeks aastaks Kaarma-Jõe külavanemaks Ants Raamat.

 

 1. Saaremaa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Kiideti heaks majandusaasta aruanne ja vastav otsuse eelnõu esitatakse volikogule.

 

 1. Lasteaia osalustasust ajutine vabastamine

Ukraina sõjapõgenikud vabastatakse koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisest 31. augustini 2022.

 

 1. Konkursikomisjoni moodustamine

Kinnitati konkursi „Eestimaa õpib ja tänab" üheksaliikmelise komisjoni koosseis ja Orissaare Muusikakooli direktori leidmiseks korraldatud konkursi seitsmeliikmelise komisjoni koosseis. Mõlema komisjoni esimees on abivallavanem Maire Käärid.

 

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisikuga üürilepingut Kuressaares asuva eluruumi kasutamiseks.

 

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata.

 

 1. Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine

Kinnitati määrusega vallavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste hinnad. Varasemaga võrreldes lisandus sotsiaaltransporditeenuse omaosalus Saare maakonnas toimuvatel sõitudel, ülejäänud teenuste hinnad jäid samaks.

Valla omandis olevate eluruumide üürimäär ruutmeetri kohta on kuni 4 eurot olenevalt eluruumi seisukorrast. Täpne hind sätestatakse eluruumi üürilepingus.

Vallavalitsuse teenistuja poolt koduteenusele suunamise korral on koduteenuse ühe korra hind ühele inimesele 4 eurot. Kui teenust osutatakse ühe leibkonna kahele liikmele, siis on koduteenuse ühe korra hind 6,50 eurot.

Vallavalitsuse teenistuja poolt sotsiaaltransporditeenuse suunamise korral on sotsiaaltransporditeenuse omaosalus ühel suunal järgmine: sõit Saare maakonnas 1 euro, Saaremaa vald – Tallinn: 18 eurot, Saaremaa vald – Tartu linn: 27 eurot, Saaremaa vald – Pärnu linn: 13 eurot, Saaremaa vald – Haapsalu linn: 13 eurot. Eesti teistesse sihtkohtadesse sõitmise korral arvestatakse omaosalustasu suurus proportsioonis Tallinnasse sõidu tasu suurusega (1 km – 0,08 eurot).

Põhjendatud juhtudel võib inimese vabastada teenuse eest tasumisest või vähendada makstavat tasu.

 

 1. Pärandite vastuvõtmine

Otsustati Saaremaa vallale vastu võtta kolme eraisiku pärandid.

 

 1. Asutajaõiguste teostaja määramine Sihtasutuses Kuressaare Teater

Saaremaa valla nimel määrati osanikuõiguste teostajaks abivallavanem Koit Voojärv.

 

 1. Aktsionäriõiguste teostaja määramine aktsiaseltsis Kuressaare Veevärk

Saaremaa valla nimel määrati aktsionäriõiguste teostajaks abivallavanem Mikk Tuisk.

 

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

MTÜ-le Loovüksus eraldati 3000 eurot Mustjala festivali korraldamiseks.

 

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: Kuressaare tänavafestival (28. mail Kuressaare kesklinnas, korraldaja MTÜ Kuresaar) ja „Suve avapidu 2022" (10. juunil Kuressaare lossihoovis, korraldaja Öölaps OÜ).

 

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Parasmetsa külas Parasmetsa-Metsküla tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks.

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kuressaares Tuule tänava kinnistule uue elektrimaakaabelliini ning Kivi tn 8 kinnistule uue elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks.

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Karja külas Silla kinnistule uue elektrimaakaabelliini ja -liitumiskilbi rajamiseks.

 

 1. Vallavara üürile andmise enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

Kinnitati enampakkumise tulemused, millega antakse perioodil 15. mai 2022 – 1. aprill 2027 üürile Kuressaares Kalda pst 1 kinnistul asuv Lossipargi kiosk (14,7 m²). Enampakkumise võitjaks tunnistati Babiloona OÜ pakkumusega 23 eurot/m² kuus. Tähtajaks esitati kaks pakkumust.

 

 1. Vallavara üürilepingu sõlmimine

OÜ-le Seelight anti luba paigaldada Kuressaare linnas toitlustuskoha Ristorante la Perla esisele Lossi tänava munitsipaalmaale suvekohvik ajavahemikul 20. mai – 18. september.

OÜ-le Saare Partner anti luba paigaldada Kuressaare linnas toitlustuskoha Pritsumaja Grill & Bar esisele Tallinna tänava munitsipaalmaale suvekohvik ajavahemikul 1. mai – 31. august.

OÜ-le Nimetu Kuressaare anti luba paigaldada Kuressaare linnas Vaekoja pubi esisele Tallinna tänava munitsipaalmaale suvekohvik ajavahemikul 15. mai – 18. september.

 

 1. Vallavara kasutamise lepingu sõlmimine

OÜ-le Hinkada anti luba müüa Kuressaare linnas avalikus kasutuses olevatel munitsipaalmaadel kandekaubanduse korras jäätisejalgrattalt jäätist ajavahemikus 17. mai – 31. august.

 

 1. Aiamaa rendile andmise lepingu lõpetamine ja uue sõlmimine

Lõpetatakse Mustjala külas Aiamaa maaüksusest ca 1842 m² suuruse maatüki rentimine eraisikule ja sama maatükk antakse viieks aastaks rendile teisele eraisikule.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 19. aprilli 2022. a korralduse nr 2-3/562 „Reaalservituudi seadmine" muutmine

Pikendati teeservituudi ala 165 meetrini.

 

 1. Reaalservituudi seadmine

Seatakse reaalservituut teeservituudina Viira külas asuvale Armuadra kinnistule Viirmäe kinnistu omanike kasuks.

 

 1. Volitus sõiduplaanide kinnitamiseks

Anti Saaremaa Vallavalitsusele kui ametiasutusele volitus valla ja linna bussiliinide sõiduplaanide kinnitamiseks. Nimetatud ülesannet täitva ametniku määrab vallavanem.

 

 1. Riigihanke „Saaremaa valla kruusateede remont 2022. aastal (II)" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 180 000 eurot.

 

 1. Konkursi luhtunuks tunnistamine

Tunnistati vallavalitsuse energeetikainseneri ametikoha täitmiseks korraldatud avalik konkurss luhtunuks, kuna konkursikomisjoni hinnangul ei leitud teenistuskoha nõuetele vastavat kandidaati.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Halduse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Hinnakirja lisati Kogulas asuvate eluruumide üürihinnad (väike tuba 40 eurot/kuu, suur tuba 50 eurot/kuu) Ukraina sõjapõgenikele majutusteenuse osutamiseks.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Suurna külas Pajuniidi majapidamisse, Käesla külas Oja majapidamisse ja Kuumi külas Vana-Kuumi majapidamisse kanalisatsioonisüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 

 1. Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus AS Kuressaare Soojus kasuks Kuressaare linnas Kadaka tn 1 katastriüksusele soojustorustike ehitamiseks ja majandamiseks.

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Telia Eesti AS kasuks Kõljala külas Lageda katastriüksusel asuvatele korteriomanditele sidevõrgu rajamiseks ja majandamiseks.

 

 1. Katastriüksuse jagamisel, piiride muutmisel tekkivate koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Mustjala piirkonnas Panga külas asuva Uustalu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Uue-elu ja Uustalu).

Lümanda piirkonnas Leedri külas asuva Anne katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Anne ja Liiva).

Muudeti Mustjala piirkonnas Võhma külas Viki ja Vikivälja katastriüksuse piire ning määrati Viki katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa (varem elamumaa).

Määrati Lümanda piirkonnas Varpe külas asuva Varpe-Laasi katastriüksuse uueks nimeks Mureka.

Määrati Laimjala piirkonnas Randvere külas asuva Nurga katastriüksuse uueks nimeks Luigenurga.

 

 1. Koha-aadresside määramine

Määrati Mändjala külas ja Nasva alevikus Suure-Sihi, Pihlaka, Kaasiku, Teele ja Välja katastriüksustele uued koha-aadressid Ohaka tee järgi.

 

 1. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine

Kinnitati Jööri külas tagastamata jääva maa maksumus ja määrati selle eest eraisikule 376 eurot kompensatsiooni.

 

 1. Volikogu otsuste eelnõud

Volikogule esitatakse otsuste „Tehumardi külas Kuuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine", „Liivaranna külas Liiva-Leiva detailplaneeringu koostamise lõpetamine" ja „Vallavara otsustuskorras võõrandamine aktsiaseltsile Kuressaare Veevärk aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemakse teel" eelnõud.