« Tagasi

Vallavalitsuse istung 12. mail 2022

  1. Nõusoleku andmine Osaühingu Saaremaa Prügila nõukogu liikmete tagasikutsumiseks ja uute liikmete valimiseks ning suunise andmine

Anti nõusolek kutsuda nõukogust tagasi viis senist liiget (Aivar Aru, Heiki Hanso, Bert Holm, Tõnis Kallas ja Allan Niils) ja valida neljaks aastaks nõukogu liikmeteks Bert Holm, Taavi Rauniste ja Heino Vipp.

Saaremaa valla esindajad peavad tagama, et Maasi jäätmejaama haldamist käsitlevate küsimuste arutamisele nõukogu koosolekutel kaasatakse Muhu valla esindaja.

 

  1. Nõusoleku andmine aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk nõukogu liikmete tagasikutsumiseks ja uute liikmete valimiseks

Anti nõusolek kutsuda nõukogust tagasi kuus senist liiget (Tambet Kikas, Villi Pihl, Taavi Rauniste, Jüri Saar, Mart Undrest, Villu Vatsfeld) ja valida neljaks aastaks nõukogu liikmeteks Aivar Aru, Tambet Kikas ja Andrus Raun.

Vallavalitsuse arvates on otstarbekas võimaldada aktsionäridele suuremat paindlikkust nõukogu liikmete arvu määramisel ja selleks tuleks ASi põhikirja muutmise teel vähendada nõukogu liikmete miinimumarvu kuuelt kolmele.

 

  1. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu, millega antakse vallavalitsusele nõusolek Kuressaare jalgpalli sisehalli rajamiseks rahalise kohustuse võtmiseks summas 2 700 000 eurot. Jalgpallihalli rajamise eeldatav kogumaksumus koos riigieelarvest antud sihtotstarbelise investeeringutoetusega on 4 200 000 eurot.

 

  1. Abruka külas Villemi detailplaneeringu algatamata jätmine

Volikogule esitatakse otsuse eelnõu planeeringu algatamata jätmiseks, lähtudes Keskkonnaameti seisukohast.

 

  1. Muudatusettepanekud Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla 2022. a I lisaeelarve" eelnõule

Vallavalitsus andis oma seisukoha esitatud muudatusettepanekute kohta.