« Tagasi

Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude avalikustamine

Saaremaa Vallavalitsuse 2. augusti 2022 istungil, korraldusega nr 2-3/1257 kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 (uuendatud sõnastuses) eelnõu ja eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 eelnõu.

Arengukavas esitatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni. Saaremaa valla arengukava koostamise peaeesmärk on tagada järgnevatel aastatel erinevate tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng.

Selle juurde kuulub eelarvestrateegia ehk valla finantsplaan järgnevaks neljaks aastaks. Eelarvestrateegia eesmärgiks on panna alus jätkusuutlikule eelarvepoliitikale, seades rahalised piirid valla võimalustele arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste täideviimiseks.

Avalikustamine toimub Saaremaa valla veebilehel 22. augustini 2022. Ettepanekuid saab esitada avalikustamise kestel kuni 22. augustini k.a. kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või aadressil Tallinna 10, Kuressaare linn.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 22. augustil kell 17.00 Kuressaare raekojas, aadressil Tallinna 2, Kuressaare linn. Aruteluga saab liituda ka Teamsi kaudu. Dokumendid esitatakse seisukoha kujundamiseks ja ettepanekute esitamiseks ka kogukonna- ja osavallakogudele.