« Tagasi

Vallavalitsuse istung 15. septembril 2022

 1. Saaremaa valla 2022. aasta II lisaeelarve

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, mille kohaselt on Saaremaa valla 2021. aasta II lisaeelarve kogumaht 2,99 miljonit eurot. Kuludest suurima osa (ligi 835 000 eurot) moodustab täiendav elektri- ja küttekulu. Lisaks soovib vallavalitsus lisaeelarvega alates käesoleva aasta 1. septembrist toetada kõigis Saaremaa valla lasteaedades, sealhulgas neljas eralasteaias ja -hoius, iga lapse toiduraha vähemalt 50 sendiga päevas. Samuti on lisaeelarvega plaanis suurendada toetust koolitoidule: ühe toidupäeva maksumus tõuseb suuremates koolides 25 sendi ja väiksemates koolides 50 sendi võrra.

 1. Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2023–2026

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kinnitatakse valla eelarvestrateegia. Põhitegevuse tulude kasvu nähakse ette 2023. aasta 55,7 miljonilt eurolt 2026. aasta 63,7 miljoni euroni. Põhitegevuse kulud suurenevad prognoosi kohaselt nelja aasta jooksul 50,8 miljonilt 56,5 miljoni euroni. Investeerimistegevuses prognoosib eelarvestrateegia, et 2023. ja 2024. aastaks on investeeringuteks kavandatud kummalgi aastal üle 14 miljoni euro. Järgnevate aastate investeeringute maht on esialgu kavandatud väiksemana (2025. aastal üle 8 miljoni ja 2026. aastal üle 6 miljoni euro).

 1. Saaremaa Vallavolikogu 12. oktoobri 2018. a määruse nr 54 „Saaremaa valla arengukava 2019–2030" muutmine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega kinnitatakse Saaremaa valla arengukava 2019–2030 uus redaktsioon. Uues redaktsioonis on võrreldes kehtivaga ajakohastatud hetkeolukorra analüüsi, sh rahvastiku, maksumaksjate ja tööhõive alapeatüki andmeid. Lisaks on täpsustatud statistilisi andmeid ka spordiobjektide, vallavalitsuse struktuuri, rahvatervise, väikesaarte püsielanike jmt osas.

 1. Saaremaa Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 57 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

Volikogule esitatakse määruse muudatuse eelnõu, millega kehtestatakse Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa määr, päevatasu ja osaaja kasutamise alused ning toidukulu tasumine ning Saaremaa valla haldusterritooriumil tegutsevale eralasteaia pidajale ning eralapsehoiuteenuse osutajale toidukulu osaline tasumine.

Määruse suurimaks muudatuseks on, et Saaremaa Vallavalitsuse hallatavas lasteaias, eralasteaias ja -lastehoius hakkab Saaremaa vald katma toidukulu päevamaksumust 0,50 euroga päevas. Lasteaedades, kus enne Saaremaa valla moodustumist laienesid soodustused toidukulu tasumisel kõrgemas määras, katab Saaremaa vald toidukulu päevamaksumuse jätkuvalt samas ulatuses:

 • Aste Lasteaias Mõmmik 0,80 eurot päevas;
 • Kärla Lasteaias 0,80 eurot päevas;
 • Leisi Koolis (lasteaias) 0,52 eurot päevas;
 • Lümanda Karu-Kati Lasteaias 0,80 eurot päevas;
 • Mustjala Lasteaed-Põhikoolis 0,60 eurot päevas.
 1. Volikogu eelnõu

Volikogule esitatakse järgmised detailplaneeringute eelnõud:

 • Kuressaare linnas Vallimaa tn 6 detailplaneeringu kehtestamine
 • Lindmetsa küla Männiku detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine