« Tagasi

Vallavalitsus esitas volikogule kolme miljoni euro suuruse lisaeelarve ja uue eelarvestrateegia

Saaremaa Vallavalitsus esitas volikogule Saaremaa valla 2022. aasta II lisaeelarve, mille maht on ligi kolm miljonit eurot, ja valla eelarvestrateegia 2023–2026 eelnõu. Vallavolikogu arutab mõlemat dokumenti 29. septembri istungil.

Lisaeelarve kogumaht on eelnõu esimesel lugemisel 2 997 113 eurot, sellest põhitegevuse kulud veidi üle 2,6 miljoni euro. Kuludest suurima osa (ligi 835 000 eurot) moodustab täiendav elektri- ja küttekulu, mis on tingitud hinnatõusust. Kuressaares on soojusenergia hind alates septembrist 75,91 eurot/MWh ehk senisest 38% kõrgem, Orissaare piirkonnas tõuseb soojusenergia hind oktoobrist ligi 50% ehk 90,66 euroni/MWh.

Lisaeelarvega soovib vallavalitsus alates käesoleva aasta 1. septembrist toetada kõigis Saaremaa valla lasteaedades, sealhulgas neljas eralasteaias ja -hoius, iga lapse toiduraha vähemalt 50 sendiga päevas. Seni on laste toidukulu vallaeelarvest osaliselt kaetud seitsmes lasteaias, kus soodustus kehtis juba enne omavalitsuste ühinemist. Seal, kus toidupäeva toetatakse praegu rohkem kui 50 sendiga, valla toetussumma ei suurene. Samuti on lisaeelarvega plaanis suurendada toetust koolitoidule: ühe toidupäeva maksumus tõuseb suuremates koolides 25 sendi ja väiksemates koolides 50 sendi võrra. Haridusasutuste toidurahadeks on lisaeelarves kavandatud 118 000 eurot.

Vallavanem Mikk Tuisk: "Ajal, kui kaubad ja teenused märkimisväärselt kallinevad, soovime vähendada lapsevanemate koormust ja olla abiks lasteaiakulude maksmisel, tasudes vallaeelarvest iga lapse toidupäeva eest 50 senti. Lisaks jätsime käesoleval aastal tõstmata lasteaia kohatasu. Teistpidi on Saaremaa vallale, nagu ka teistele kohalikele omavalitsustele, väga suureks väljakutseks kasvavad energiahinnad ja üldine palgasurve. Need mõlemad on väga suure osakaaluga meie eelarvele, mis paraku tähendab, et kuskil midagi jääb nende tõusude arvelt tegemata. Paraku ei saa need valikud kõige lihtsamad olema ja kindlasti on inimesi, kes ei ole nende valikutega rahul."

Saaremaa valla eelarvestrateegias 2023–2026 on põhitegevuse tulude prognoosimisel lähtutud eeldusest, et valla elanike ja maksumaksjate arv oluliselt ei muutu ning eelarvesse laekuv tulumaks suureneb aastate lõikes 7–9%. Põhitegevuse tulude kasvu nähakse ette 2023. aasta 55,7 miljonilt eurolt 2026. aasta 63,7 miljoni euroni. Põhitegevuse kulud suurenevad prognoosi kohaselt nelja aasta jooksul 50,8 miljonilt 56,5 miljoni euroni. Personalikulude kasvuks on strateegia perioodil arvestatud keskmiselt 4% aastas ning majandamiskulude kasvuks 2023. aastal 9% ja aastatel 2024–2026 keskmiselt 5%.

Investeerimistegevuses prognoosib eelarvestrateegia, et 2023. ja 2024. aastaks on investeeringuteks kavandatud kummalgi aastal üle 14 miljoni euro. Järgnevate aastate investeeringute maht on esialgu kavandatud väiksemana (2025. aastal üle 8 miljoni ja 2026. aastal üle 6 miljoni euro), kuid vallavalitsuse tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu sõnul see eeldavalt suureneb, kui selguvad lisarahastuse võimalused läbi riigipoolsete toetusmeetmete. Kõige suuremad investeeringuobjektid on järgmistel aastatel haridusasutused: jätkub Kuressaare Hariduse Kooli rekonstrueerimine ning alustatakse Vanalinna Kooli hoone ja staadioni uuendamisega, mille maksumuseks on ehitushindade märkimisväärsest tõusust tulenevalt planeeritud 7,7 miljonit eurot. Salme Põhikooli ventilatsiooni parendamiseks on 2024. aastaks kavandatud 800 000 eurot. Valla teedesse ja tänavatesse on plaanis jätkuvalt investeerida 1,5 miljonit eurot aastas.

Abivallavanem Liis Lepik: "Majanduskeskkond muutub praegu väga kiiresti, mistõttu on prognooside tegemine järgnevateks aastateks tavapärasest veelgi keerulisem. Hinnatõus puudutab inimesi ja ettevõtteid, aga ka omavalitsust tervikuna. Peame oma põhitegevuse kulude kasvamisel arvestama, et tulud samas tempos kasvada ei pruugi ning seega on teatav kokkuhoid põhitegevuse kulude osas vältimatu. Kulude vähendamine on üheltpoolt saavutatav sellega, et panustame järjest enam energiatõhusatele lahendustele, kuid paratamatult tähendab see ka teatavate toetuste kärpimist. Eeskätt on võimalik kärpida toetusi, mis ei ole omavalitsuse seadusest tulenevate ülesannete täitmisega seotud. Siiski ei ole täna ühtegi kärbet veel otsustatud ja võimalikud kokkuhoiukohad täpsustuvad 2023. aasta eelarve koostamisel."