« Tagasi

Vallavalitsuse istung 20. septembril 2022

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 15. juunist 2022 kinnitati viieks aastaks Kõriska külavanemaks Margit Maiste.

 1. Lihthanke „Saaremaa valla 2022. ja 2023. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimine" pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine

Läbiviidud hankele laekusid tähtajaks pakkumused kahelt pakkujalt. Edukaks tunnistati pakkuja AVAC Audit OÜ pakkumus maksumusega 31 700 eurot ilma käibemaksuta.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Kehtestati järgnevate Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste tasuliste teenuste hinnakirjad:

 • Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakool

 • Kuressaare Kunstikool

 • Kuressaare Nooruse Kool

 • Lümanda Põhikool

 • Tornimäe Põhikool

 1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Orissaare Gümnaasiumis

Tulenevalt Orissaare Gümnaasiumi direktori taotlusest suurendati 2022/2023. õppeaastal erandkorras õpilaste arvu kooli 5. klassis ühe ja 6. klassis kahe õpilase võrra.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisikuga üürilepingut eluruumi kasutamiseks.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmitakse kahe eraisikuga üürilepingud eluruumide kasutamiseks.

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Tulenevalt Kuressaare Hoolekande juhataja taotlusest seoses Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projektiga „Isikliku abistaja teenuse arendamine ja tugigrupisüsteemi loomine Saare Maakonnas" kinnitati asutuse uus struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Kokku loodi juurde kaks tähtajalist isikliku abistaja töökohta.

 1. Toetuse eraldamine

Eraldati MTÜ-le Saaremaa Tenniseklubi valla eelarvest 2000 eurot toetust Grete Gulli rahvusvahelistel tenniseturniiridel osalemise kulude katmiseks.

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek 27. Saaremaa Duatloni korraldamiseks 24. septembril kell 11–18 Kuressaares (korraldaja Mittetulundusühing Stamina Spordiklubi).

 1. Vallavara omandamine

Omandatakse OÜ-lt RANNATUUL Hindu külas asuv Tõnu talutee kinnistu hinnaga 500 eurot.

 1. Sundvalduse seadmine

 • Seatakse tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla kasuks Turja külas Mereääre tee avalikuks kasutamiseks järgnevatele kinnistutele: Vihterna, Jaani, Alvi-Tänava, Alvi.

 • Seatakse tähtajatu sundvaldus Saaremaa valla kasuks Koigi külas Aadu tee avalikuks kasutamiseks järgnevatele kinnistutele: Aadu-Lepa, Künka, Mäe.

 1. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutuse lepingu muutmine

Pikendati kümneks aastaks otsustuskorras Sandla Külade Seltsi ja Saaremaa valla vahel sõlmitud vallavara tasuta kasutamise lepingut Puhkeala kinnistu (pindala 4,13 ha, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) kasutamiseks puhkealana, sportliku vaba aja veetmise ja telkimise kohana ning kultuurisündmuste ja muude kogukondlike ürituste korraldamise paigana. Lepingut pikendati tingimusel, et kinnistu jääb avalikku kasutusse ning et selts tasub kõik oma tegevusega kaasnevad kulud kinnistul ise.

 1. Tee avalikuks kasutamiseks määramine

Määrati avalikuks kasutamiseks eraomandis olev Parila külas asuv Säde tee lõikude KM 0,009–0,189 ja KM 0,215–0,263 osas.

 1. Riigihanke „Saaremaa valla kruusateede remont 2022. aastal (III)" pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine

Läbiviidud riigihankele laekusid tähtajaks pakkumused neljalt pakkujalt. Edukaks tunnistati pakkuja Verston OÜ pakkumus maksumusega 123 652,29 eurot koos tellija reserviga ja ilma käibemaksuta.

 1. Riigihanke „Marientali 27 kontorihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd" korraldamine

Korraldatakse avatud hankemenetluses riigihange „Marientali 27 kontorihoone rekonstrueerimise projekteerimistööd". Riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 50 000 eurot.

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks hajaasustuse programmist 2021. aastal rahastatud järgnevate projektide toetuste kasutamise aruanded:

 • „Kanalisatsioonisüsteemid – biopuhasti koos pumpla ja imbväljaku rajamisega"

 • „Stiina, Suur-Randvere küla, Saaremaa vald, kanalisatsiooni välja ehitamine"

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks hajaasustuse programmist 2022. aastal rahastatud projekti „Lepajõe veesüsteem" toetuse kasutamise aruanne.

 1. Vaide lahendamine

Jäeti rahuldamata eraisiku vaie vallavalitsuse korraldusele „Hajaasustuse programmi 2022. aasta projektitaotluse rahuldamata jätmine".

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse keskkonnaosakonna veekasutuse ja -kaitse peaspetsialisti ametikoha täitmiseks. Senine peaspetsialist asus ametisse keskkonnaosakonna juhataja ametikohale. Kandideerimise tingimused avaldatakse valla veebilehel ja teistes asjakohastes kanalites.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati Traiver Haldus Osaühingu esitatud aruanne Pikk tn 4 korteriühistu kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse kasutamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine

 • Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Mullutu külas Nõmmeliiva kinnistule maakaabelliini ja uue jaotuskilbi rajamiseks.

 • Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Sääre külas Siimona kinnistule uue 20 kV maakaabelliini rajamiseks.

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, katastriüksuste koha-aadresside muutmine

 • Muraja külas asuva Jürna katastriüksuse jagamisel moodustatakse viis maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Jürna, Jürnapõllu, Siilu, Värava, Vahtra).

 • Mätja külas asuva Pärdi katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Pärdi, Martini).

 • Salme alevikus asuva Sõrve mnt 3 katastriüksuse jagamisel moodustatakse üks ühiskondlike ehitiste (Sõrve mnt 3) ja üks transpordimaa (Rannapargi tee L1) sihtotstarbega katastriüksus.

 • Mullutu külas asuva Treimanni katastriüksuse jagamisel moodustatakse kolm maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Treimanni, Kooli, Kopli).

 • Mullutu külas asuva Õunapuu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Õunapuu, Kivitee).

 • Turja külas asuva Niidi katastriüksuse jagamisel moodustatakse viis maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Niidi, Männimetsa, Maasika, Lõvisüdame, Kassikäpa).

 • Valjala alevikus asuva Kaarli tn 5 katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kaarli tn 5, Kaarli tn 3).

 • Sikassaare külas asuva Põllu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Põllu, Põlluääre).

 • Aula-Vintri külas asuva Peetri katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Peetri, Vana-Reedika).

 • Väike-Pahila külas asuva Tõnise katastriüksuse uueks koha-aadressiks määrati Saare maakond, Saaremaa vald, Väike-Pahila küla, Vana-Tõnise.

 • Kuiste külas asuva Paavli katastriüksuse uueks koha-aadressiks määrati Saare maakond, Saaremaa vald, Kuiste küla, Paavlisalu.

 1. Riigihanke „Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd" kõigi pakkumuste tagasilükkamine ning hankemenetluse lõpetamine

Lükati tagasi kõigi pakkujate poolt riigihankele „Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd" esitatud pakkumused, kuna kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja hankija reaalseid rahalisi vahendeid, ning lõpetati riigihanke menetlus. Tähtajaks laekus riigihankele viis pakkumust, esitatud pakkumuste maksumused koos reserviga ja ilma käibemaksuta olid vahemikus 4,2 kuni 4,5 miljonit eurot. Hanke eeldatav maksumus koos reserviga ja ilma käibemaksuta oli 3,5 miljonit eurot.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 2. augusti 2022. a korralduse nr 2-3/1260 "Konkursikomisjoni moodustamine" muutmine

Korralduse muudatusena osaleb Mustjala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu esindajana konkursikomisjonis Reet Mägi.