« Tagasi

Vallavalitsuse istung 7. novembril 2023

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projektide aruanded:

 • „Kärla piirkonda oma lauakomplektid" (MTÜ Kärla Kandi Selts),

 • „Maasilinna infotahvel" (MTÜ Maasilinna Selts),

 • „Abruka laste mänguväljaku kordategemise 1. etapp" (Abruka Külaselts).

 1. Kohaliku omaalgatuse programmi projektide elluviimise ja dokumentide järelkontrolli teostamine

Viiakse läbi projektide elluviimise ja dokumentatsiooni nõuetele vastavuse kohapealne kontroll 2022. aastal kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projektidele Saare maakonnas. Kontrollitakse viit projekti juhuvalimi alusel.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade Saaremaa valla 2023. aasta II lisaeelarve alaeelarvete kinnitamine ja vahendite ümberpaigutamine

Kinnitati vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade Saaremaa valla 2023. aasta II lisaeelarve alaeelarved ning vahendite ümberpaigutused.

 1. Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

Kinnitati 9-liikmelise nõukogu koosseis.

 1. Saare maakonna 2023. aasta noortevaldkonna tegijate tunnustamise konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja konkurss, et selgitada välja Saare maakonna aasta noortevaldkonna tegija, aasta noortevaldkonna tegu, aasta noor tegija ja aasta noortevaldkonna toetaja.

Kandidaate saab esitada 1. detsembrini 2023. Täpsema info konkursi tingimuste kohta leiab Saaremaa valla kodulehelt ja 9. novembri Saaremaa Teatajast.

 1. Raha eraldamine erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks (II eraldus)

Erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks eraldati kokku 31 467 eurot (pearaha 4 kuu eest). Toetatakse üheksat eraspordiklubi ja kuut erahuvikooli.

 1. Toetuse eraldamine

 • MTÜ-le Kergejõustikuklubi Saare eraldati 295 eurot, et toetada noorsportlase Ron Sebastian Puiestee osalemist Brasiilias toimunud koolinoorte maailmameistrivõistlustel.

 • MTÜ-le Saaremaa Tenniseklubi eraldati 295 eurot noorsportlase Grete Gulli osalemise toetamiseks rahvusvahelistel ITF juuniorite võistlustel.

 1. Majandus- ja haldusosakonna põhimäärus

Kehtestatud põhimääruses on sätestatud osakonna ülesanded, õigused ja kohustused ning koosseisu ja juhtimise põhimõtted.

 1. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

Sandla Külade Seltsile antakse 20. märtsini 2027 tasuta kasutada Sandla külas Keskuse kinnistul asuvast ühiskondlikust hoonest 34-ruutmeetrine ruum piirkonna spordi- ja külaeluga seotud vahendite hoidmiseks.

 1. Vallavara otsustuskorras tasu eest üürile andmine ja lepingu pikendamine

 • Muinsuskaitseametile antakse perioodiks 1. jaanuar 2024 – 17. veebruar 2026 üürile Kuressaare linnas Lossi 1a administratiivhoone. Ruumide remonttööde eest maksab Muinsuskaitseamet Saarema vallale kokku 30 000 eurot. Ruumide üür on 6 eurot/m2 kuus, millele lisanduvad kommunaalkulud.

 • Pikendatakse Muinsuskaitseametiga sõlmitud lepingut Kuressaare linnas Tallinna tn 10 administratiivhoones kahe ruumi kasutamiseks 31. detsembrini 2023.

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta toetuslepingus sätestatud projekti lõppkuupäeva pikendamine

Pikendati projekti „Vahva talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" lõppkuupäeva 30. aprillini 2024.

 1. Eluruumi üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine

Lõpetatakse inimese soovil temaga sõlmitud üürileping.

 1. Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elering AS kasuks Sikassaare külas Tootmisbaasi katastriüksusele 110 kV elektriõhuliini rajamiseks.

 1. Kuressaare Haigla Sihtasutuse nõukogu liikme nimetamine

Nimetati Sotsiaalministeeriumi esindajana nõukogu liikmeks alates 1. jaanuarist 2024 neljaks aastaks ministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Reena Müller.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele 2023. aastal lisatasu ja toetuse maksmise alused ja kord

Kinnitatud korra kohaselt on hallatava asutuse juhil õigus asutuse palgafondi piires maksta töötajale lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest ja seda kuni 20 protsenti töölepingus kokkulepitud töötasust kuus. Lisatasu maksmise kooskõlastab asutuse juht vallavalitsuse struktuuriüksuse juhiga, mille haldusalas asutus tegutseb. Hallatavate asutuste töötajatele 2023. aastal preemiat ei maksta. (Preemiat ei maksta ka vallavalitsuse teenistujatele.)