« Tagasi

Projekt Baltic Sea2Land aitab ühtlustada maa ja mere planeerimist

Saaremaa vald osaleb Euroopa territoriaalse koostöö (Interreg) Läänemere piirkonna programmist rahastatud projekti Baltic Sea2Land elluviimisel kohalikul tasandil. Projekti juhtiv partner on Läti keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeerium. Sealhulgas võtavad projektist osa mitmed partnerid Saksamaalt, Soomest, Lätist, Leedust ja Poolast, lisaks Saaremaa vallale veel kaks kohalikku omavalitsust.

Kõikide osaliste eesmärk on tasakaalustada säästva sinimajanduse sektorite (nt turism, energeetika, kalandus), looduskaitse ja kohalike kogukondade huve erinevate sidusrühmade vahel ning toetada rannikuarengut inim- ja loodusrikkust arvestaval ja säästval moel. 

Projektiga kogutud andmestik koondatakse kokku Navigatori-nimelisse informatsiooni ja teadmiste keskusse. Platvorm hakkab sisaldama projektiga kokku kogutud kaarte, kontrollnimekirjasid, juhiseid, asjakohaseid teadusartikleid ja väljaandeid, projektipõhiste aruannete ja selle tulemuste kogumit.  

Kogu projekti tegevus ja uurimine keskendub Saaremaa ranniku- ja veeala kasutusele, kontsentreerudes nii olemasolevale kui ka võimalikele rannikuala maakasutuse arengusuundadele. Saaremaa vald osaleb muu hulgas üldises teabevahetuses, informatsiooni levitamises ja teadmiste edasiandmises koostöös Tallinna ülikooliga.

Valla poolt elluviidava projekti tarbeks ootame infot ka valla elanikelt. Selleks palume tagasisidet, milliseid rannikualasid kasutate. Rannikualade nimetamisel selgitage, kust ja mil viisil (jalgsi või sõiduvahendiga) on juurdepääs kallasrajale ja millega mere ääres tegelete (ujumine, kalastamine, veesport või mõni muud harrastustegevus). Küsitlus on kättesaadav www.bit.ly/rannikualade-kusitlus. Küsitlus on avatud 9. novembrist 10. detsembrini 2023.

Kogutavat teavet kasutatakse uuele üldplaneeringu ja teiste Saaremaa vallas korraldatavate planeeringute koostamisel ning projekti Baltic Sea2Land läbiviimisel. Küsitlusele vastates on kohalikel võimalus anda oma panus, mis aitab kaasa rannikuala maakasutuse arengule.