« Tagasi

Vallavalitsuse istung 14. novembril 2023

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmist toetatud Valjala noorte tehnikaklubi projekti „Töömasinad Valjala noorte tehnikaklubile" aruanne.

 1. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine

Muudetakse turismi- ja turundusteenistuse turundusspetsialisti töökoht turunduse peaspetsialisti töökohaks ning üks turismispetsialisti töökoht turismi- ja turundusspetsialisti töökohaks.

 1. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude hüvitamine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulude osa, mida inimese enda sissetulek ei kata.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu sõlmimine

Sõlmitakse eraisikuga üürileping Kuressaare linnas asuva eluruumi kasutamiseks.

 1. Eluruumi kohandamiseks hüvitise andmine ja lepingu sõlmimine

Eraldati eraisikule eluruumi kohandamiseks 3712,50 eurot.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 7. novembri 2023. a korralduse nr 2-3/1322 „Raha eraldamine erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks (II eraldus)" muutmine

Täpsustati erahuvikoolide ja spordiklubide pearaha summasid.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Kultuurivara struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Kinnitati teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2024, sh muudeti kollektiivide juhendajate tähtajalised töökohad tähtajatuteks.

 1. Saare Maakonna Keskraamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine

Kinnitati viieliikmelise nõukogu liikmeteks vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Boris Lehtjärv, vallavalitsuse kultuurinõunik Maris Kaljuste, vallavalitsuse arendusteenistuse arendusnõunik Jaanika Tiitson, keskraamatukogu pearaamatu­koguhoidja Maire Rauk ja Valjala haruraamatukogu juhataja Tiia Lätt. Nõukogu koosseis nimetati Saaremaa Vallavolikogu koosseisu volituste ajaks.

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 15. novembri 2022. a määruse nr 19 „Hendrik Krummi nimelise kultuuripreemia statuut" muutmine

Muudeti statuudis laureaadi valimise žürii koosseisu. Edaspidi kuuluvad žüriisse kaks Saaremaa Vallavalitsuse esindajat ja viis nimetatud eksperti. (Seni olid žüriis kolm Saaremaa Vallavalitsuse esindajat ja kaks nimetatud eksperti.)

 1. Toetuse eraldamine

Mustjala küla spordi- ja kultuuriseltsingule eraldati 295 eurot, et toetada Kaarel Kolteri osalemist Euroopa juunioride klassikalise jõutõstmise meistrivõistlustel Ungaris.

 1. Vaide lahendamine
 • Jäeti rahuldamata vaie vallavalitsuse 5. septembri 2023. a korralduse nr 2-3/1058 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Saaremaa valla kasuks" kehtetuks tunnistamiseks.
 • Jäeti rahuldamata vaie vallavalitsuse 2. oktoobril 2023. a väljastatud projekteerimistingimustele nr 2311802/03652.
 1. Vaide lahendamise tähtaja pikendamine

Pikendati 5. oktoobril 2023. a ehitisregistrisse kantud kasutusteatisele nr 2311301/08059 esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra.

 1. Maapiirkondades elavate perede elutingimuste parandamise meetme 2023. aasta projekti toetuse kasutamise aruande kinnitamine

Kinnitati projektide „Liiva ja Rintsi kinnistute liitumine ühisveevärgiga" ning „Liiva ja Rintsi kinnistute liitumine ühiskanalisatsiooniga" toetuse kasutamise aruanded.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Valjala alevikus Teemeistri tänav L2 kinnistule elektrimaakaabelliini ja -jaotuskilbi rajamiseks.

 1. Sundvalduse seadmine

Seatakse tähtajatu sundvaldus Elering AS kasuks 110 kV elektriõhuliini rajamiseks

 • Saue-Putla külas Tõnno katastriüksusele ning Saue-Mustla külas Põllu ja Põllumetsa katastriüksusele,
 • Sikassaare külas Kase katastriüksusele,
 • Laadjala külas Igama-Niidi katastriüksusele,
 • Uduvere külas Eu katastriüksusele.
 1. Katastriüksuste jagamisel või piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 • Muudeti Orissaare piirkonnas Koigi-Väljakülas Arsti ja Vana-Arsti katastriüksuste piire.
 • Orissaare piirkonnas Hindu külas asuva Tõnu katastriüksuse jagamisel moodustatakse neli maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Tõnu, Tuulerahu, Tuulevaikse ja Tolmpea).
 • Laimjala piirkonnas Kapra külas asuva Aida katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Aida ja Aidamaa).
 • Kuressaare linnas asuva Allee tn 9 // 9a katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega katastriüksust (Allee tn 9a ja Allee tn 9).
 • Nasva alevikus asuva Tiigi tn 3 katastriüksuse jagamisel moodustatakse elamumaa sihtotstarbega katastriüksus (Tiigi tn 3) ja maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Tiigi tn 3a).
 • Laimjala piirkonnas Kapra külas asuva Uue-Jaani katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Uue-Jaani ja Vana-Jaani).
 • Kaarma piirkonnas Kaubi külas asuva Töökoja katastriüksuse jagamisel moodustatakse neli tootmismaa sihtotstarbega katastriüksust (Töökoja, Tehnika, Varju ja Platsi).
 1. Undva küla Nurme katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Kihelkonna piirkonnas Undva külas asuva Nurme katastriüksuse uueks nimeks määrati Pärdi-Jaani.

 1. Riigihanke „Nelja sõiduauto kasutusrent" pakkumuse edukaks tunnistamine

Tunnistati edukaks Mobire Eesti AS pakkumus maksumusega 22 643,77 eurot ilma käibemaksuta (ühe auto maksumus). Autosid hakkab kasutama Kuressaare Hoolekanne.

 1. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas Orissaare 5, Kuressaare 1 ja Kuressaare 2 piirkonnas" korraldamine

Korraldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses riigihange, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 65 900 eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus.

 1. Volikogu määruste eelnõud

Volikogule esitatakse järgmised eelnõud:

 • „Saaremaa valla 2024. aasta eelarve"

Eelnõu kohaselt on vallaeelarve kogumaht 75 850 165 eurot.

 • „Saaremaa valla eriarsti, perearsti ja hambaravi eriarsti toetuse maksmise kord"

Eelnõu kohaselt on edaspidi võimalus hinnata taotlejaid ja esitatud taotlusi ning vajadusel jagada toetus mitme taotleja vahel.

 • „Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 22 „Kohanime määramise kord" muutmine"

Eelnõu kohaselt tehakse korras muudatused, mis võimaldavad kohanime määramise toiminguid teha senisest lihtsamini ja väiksemate kuludega.