« Tagasi

Vallavalitsuse istung 2. augustil 2022

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 10. juulist 2022 kinnitati viieks aastaks Pahapilli külavanemaks Tarmo Tehves (asetäitja Tiit Vimberg).

 1. Toetuse eraldamine

Eraldati Saaremaa Vaegkuuljate Ühingule Saare maakonna tervisedenduse tegevusteks Tervise Arengu Instituudi poolt antud eelarvest 377 eurot toetust projekti „Kuulmisbuss Saaremaal" tegevuste läbiviimiseks. Ühing panustab oma tegevustega Saare maakonna elanike kuulmisega ja kuulmislangusega seotud probleemide ennetamisse, ühing toetab ja nõustab kuulmisprobleemidega kodanikke.

 1. Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 eelnõu ja eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine

Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 ning eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 eelnõud. Eelnõude avalikustamine toimub Saaremaa valla veebilehel 3.–22. augustil 2022, ettepanekuid saab esitada käesoleval perioodil aadressile Tallinna 10, Kuressaare linn või e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee. Avalik arutelu toimub 22. augustil algusega kell 17.00 Kuressaare raekojas.

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse eraisikuga üürilepingut eluruumi kasutamiseks.

 1. Konkursikomisjoni moodustamine

Moodustati hallatavate asutuste Kuressaare Nooruse Kool ning Mustjala Lasteaed-Põhikool direktorite ametikohtade täitmiseks korraldatud konkursside läbiviimiseks konkursikomisjonid. Nimetatud konkursid kestavad kuni 8. augustini 2022.

 1. Toetuse eraldamine

Eraldati Mittetulundusühingule Konnonkonn valla eelarvest 1000 eurot toetust Väikese väina ujumisvõistluse korraldamise toetuseks.

Eraldati mittetulundusühingule Saare Taluelu valla eelarvest 1340 eurot toetust Karujärvel toimuva Viikingite regati korraldamise toetuseks.

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati Saarte Traallaevade Omanike Ühingu toetuse (2885,40 eurot Saaremaa Kalurite Päev 2022 korraldamiseks) kasutamise aruanne.

 1. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

Eraldati Perekond Piidivabrik MTÜ-le valla eelarvest 5000 eurot tegevustoetust (I Land Sound 2022 festivali korraldamiseks).

 1. 2022. aasta spordiprojektide toetuste II taotlusvooru väljakuulutamine

Kuulutati välja 2022. aasta spordiprojektide toetuste taotlemiseks II taotlusvoor perioodil 1.–15.09.2022. Taotlusvooru toetusfondi suurus on 10 000 eurot, ülempiir taotleja kohta 1500 eurot.

 1. 2022. aasta kultuuriprojektide toetuste II taotlusvooru väljakuulutamine

Kuulutati välja 2022. aasta kultuuriprojektide toetuste taotlemiseks II taotlusvoor perioodil 1.–15.09.2022. Taotlusvooru toetusfondi suurus on 15 000 eurot, ülempiir taotleja kohta 1500 eurot.

 1. Kuressaare vapilaeva EML Admiral Cowan tegevteenistuses oleva kaitseväelase premeerimine

Kuressaare linn ja EML Admiral Cowan on sõlminud koostöölepingu eesmärgiga arendada ja tugevdada sõprus- ja koostöösidemeid. Lepingu kohaselt kannab EML Admiral Cowan Kuressaare linna vappi laeva sümbolina ja usalduse tähisena. Koostöölepingu kohaselt määrab Kuressaare linn igal aastal ühele EML Admiral Cowan meeskonna tegevteenistuses olevale kaitseväelasele preemia eeskujuliku teenistuse eest summas 438 eurot. Preemia antakse üle reedel, 5. augustil toimuval pidulikul tseremoonial Roomassaare sadamas.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutati välja avalik konkurss Kihelkonna Rahvamaja juhataja töökoha täitmiseks.

 1. Avaliku ürituse loa väljastamine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks:

 • Jolos kliendi suvepäevade X-dream spordivõistlus Tori jõel (5. augustil kell 9.00 – 19.00 Kuressaare linnas, korraldaja Osaühing Jolos).

 • Lohelaager 2022 (5. augustist kell 16.00 – 7. augustini kell 14.00, korraldaja Piidivabrik OÜ).

 • Orissaare Hoovikohvikutepäev 2022 (6. augustil kell 11.00 – 17.00 Orissaare alevikus, korraldaja Marit Rauk).

 • Köiguste 2022 (12. augustist kell 17.00 – 13. augustini kell 3.00 Kõiguste sadamas, korraldaja Köigustefest MTÜ).

 • Ansambli „Kukerpillid" kontsert koos Torgu Kuningriigi asutamise 30 aastapäeva tähistamisega (12. augustil kell 18.30 – 22.00 Sääre külas, korraldaja MTÜ Torgu Kuningriigi Selts).

 • Laimjala kandi kohvikutepäev (13. augustil kell 10.00 – 00.00 Laimjala piirkonnas, korraldaja MTÜ Audla küla selts).

 • Torgu Kuningriigi asutamise 30 aastapäev (13. augustil kell 14.00 – 17.00 Iide külas, korraldaja MTÜ Torgu Kuningriigi Selts).

 1. Loa andmine teede ja tänavate sulgemiseks

Osaühing Jolos on esitanud vallavalitsusele taotluse avaliku ürituse „Jolos kliendi suvepäevade X-dream spordivõistlus Tori jõel" läbiviimiseks Kuressaare linnas ning sellest tulenevalt Allee tänaval asuva parkla sulgemiseks alates 4. augustist kell 22.00 kuni 5. augustini kell 19.00.

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Laimjala külas asuvale Katlamaja kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.

 1. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine

Otsustati anda kümneks aastaks tasuta kasutada Veiko Õunpuule ja Diana Roolaidile Saaremaa vallale kuuluvast Üüdibe külas asuvast Suve kinnistust ca 10 m² suurune ala mälestuskivi paigaldamiseks rallisportlasele Vello Õunpuule. Lähedased soovivad paigaldada mälestuskivina loodusliku kivirahnu, millel on metallist tahvel.

 1. Vallavara suulise kordusenampakkumise korraldamine

Korraldatakse avalik suuline enampakkumine Saaremaa vallale kuuluva Koimla külas asuva Kontori hoonestatud kinnistu (pindala 1576 m², ühiskondlike ehitiste maa 100%) võõrandamiseks. Kinnistul paikneb amortiseerunud kahekorruseline hoone (netopind 328,7 m²). Enampakkumise alghind on 4000 eurot, tähtaeg 31. august 2022 kell 11.30. Esimese vastava enampakkumise tulemused jäeti kinnitamata ja kuulutati enampakkumine nurjunuks, kuna oli rikutud enampakkumise ettevalmistamise korda.

 1. Riigihanke „Kuressaare suursilla restaureerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks pakkuja INV Konsult OÜ pakkumus maksumusega 382 205,83 eurot koos tellija reserviga ja ilma käibemaksuta. Hankele laekus tähtajaks kokku neli pakkumust.

 1. Riigihanke „Õhupuhastite soetamine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Tunnistati edukaks pakkuja Pro Air OÜ pakkumus maksumusega 48 600 eurot ilma käibemaksuta. Hankele laekus tähtajaks kokku kuus pakkumust.

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine, katastriüksuse koha-aadressi muutmine

Suur-Rahula külas asuva Sooniidu katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Sooniidu ja Niidusalu).

Kailuka külas asuva Vinni-Pärdi katastriüksuse uueks koha-aadressiks määrati Saare maakond, Saaremaa vald, Kailuka küla, Arupõllu.

 1. Kuressaare linnas Talli tn 14 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kuressaare linnas Talli tn 14 detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine tootmishoone ehitamiseks, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ning seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja sisekonkurss Saaremaa Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistuse koosseisus olevale planeeringuspetsialisti töökohale.

 1. AS Kuressaare Soojus taotlus nõusoleku saamiseks Leisi ja Pärsama kaugküttepiirkondades ühise võrgupiirkonna moodustamiseks

AS Kuressaare Soojus on esitanud vallavalitsusele taotluse sooviga moodustada Leisi ja Pärsama kaugküttevõrkudest üks võrgupiirkond ja kooskõlastada neile Konkurentsiametis ühine soojuse piirhind. Mõlema asula katlamajas toodetakse soojust hakkpuidust, tänane hind on 52 €/MWh (lisandub käibemaks). Konkurentsiametil on õigus nõuda soojusettevõtjalt või riigiasutuselt või kohaliku omavalitsuse asutuselt lisaandmeid, kui seda on vaja piirhinna kooskõlastamise otsuse tegemiseks või esitatud andmete kontrollimiseks. Vallavalitsusel ei ole vastuväiteid Leisi ja Pärsama kaugküttepiirkondades ühise võrgupiirkonna moodustamisele