« Tagasi

Vallavalitsuse istung 26. juulil 2022

 1. Aruande kinnitamine

Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmist toetatud projektide toetuse kasutamise aruanded:

 • mittetulundusühingu Spordiklubi Kärla projekt „Kärla mänguväljaku täiendamine";

 • mittetulundusühingu Salme Rahva Maja Selts projekt „Salme Rannapargi mänguväljaku täiendamine";

 • MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts projekt „Saaremaa vabatahtlike merepäästjate päästevõimekuse tõstmine läbi suurema funktsionaalsusega isikukaitsevahendite soetamise";

 • mittetulundusühingu Saare Maakonna Invaühing projekt „Nora maja".

 

 1. Taotluse osaline rahuldamine

Eraldati Kõrkvere Seltsile Saaremaa valla eelarvest 109,08 eurot kohaliku omaalgatuse programmi poolt toetatud projekti „Ei kuku kokku!" omaosaluse katmiseks.

 

 1. Kogukonnamajade ja -platside haldamise toetuse 2022. aasta taotlusvooru väljakuulutamine

Kuulutati välja kogukonnamajade ja -platside toetuse 2022. aasta taotlusvoor. Voor toimub 5. augustist kuni 2. septembrini. Vooru kogumaht on 30 000 eurot, toetuse ülempiir 900 eurot kogukonnamaja ning 250 eurot multifunktsionaalse kogukonnaplatsi kohta.

 

 1. Saaremaa valla ja OÜ Umbekuiva vahel 10. jaanuaril 2022. a sõlmitud töövõtulepingu nr 2-7.4/8-1 muutmine

12. jaanuaril 2022 Saaremaa valla ja OÜ Umbekuiva vahel projekti „Saaremaa kirjanduslikud matkarajad, I etapp" elluviimiseks sõlmitud töövõtulepingu tähtaega pikendati poolte kokkuleppel 15. augustini 2022, et olla kindel teostatud töö sisulises korrektsuses.

 

 1. Eluruumi tagamine ja üürilepingu pikendamine

Pikendatakse kahe eraisikuga üürilepingut eluruumi kasutamiseks.

 

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu pikendamine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulud.

 

 1. Toetuse eraldamine

Eraldati Aste Jahiseltsile Saaremaa valla eelarvest 1500 eurot toetust Saaremaa jahimeeste maakondliku kokkutuleku korraldamiseks. Jahimeeste maakondliku kokkutuleku eesmärk on edendada ja säilitada jahipidamise kultuuri. Kokkutulek parandab jahiseltside vahelist suhtlust ja tugevdab ühtsust kogukonna ja jahimeeste vahel.

 

 1. Avaliku ürituse loa andmine

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks: Kukerpillid 50 (30. juulil kell 18.00 – 20.00 Atla sadamas, korraldaja Atla Sadam MTÜ), Kuressaare merepäevad ja väikesadamate kontserdid (1. – 7. augustil, korraldaja Kuressaare Kultuurivara).

 

 1. Toetuse eraldamine

Eraldati MTÜ-le Päikesepesa Saaremaa valla eelarvest Mändjala avaliku suplusranna korrashoiu töödeks toetust 3000 eurot. Saaremaa vald on huvitatud ca 9,5 ha suuruse Mändjala ranna-ala ja ujumiskoha korrasolekust ning tervisekaitsenõuetele vastavusest avalikul supluskohal, kuna Mändjala rand on kogu Saaremaa elanikele ja külalistele väga oluline suvituspiirkond. MTÜ Päikesepesa korrastab ja hooldab jooksvalt ranna-ala, ujumiskohta ja jälgib tervisekaitse nõuete järgimist.

Eraldati MTÜ-le Soela Sadama Selts Saaremaa valla eelarvest Soela sadama majandamiskulude katteks 5000 eurot. Saaremaa vald on huvitatud, et maakonna põhjarannikul on toimiv sadam, mis teenindaks nii kohalikke elanikke kui ka külalisi ja tagaks merekultuuriliste traditsioonide jätkumise. Soela sadam on ka oluline merepääste seisukohast, seal on olemas toimiv vabatahtlik merepäästeüksus.

 

 1. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale

Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks:

 • Salme alevikus asuvale Liiva tänava kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 • Kudjape alevikus asuvale Kannikese tänava kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 • Sikassaare külas asuvale Põlluvälja tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini ning -jaotus- ja -liitumiskilbi rajamiseks.
 • Üüdibe külas asuvale Kala tee kinnistule uue elektrimaakaabelliini rajamiseks.
 • Kuressaare linnas asuvale Staadioni tänava kinnistule uue elektrimaakaabelliini ning -jaotus- ja -liitumiskilbi rajamiseks.

 

 1. Vallavara kasutusse andmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine

Korraldatakse enampakkumine Pihtla teenuskeskuse hoones asuva ruumi (10,3 m²) rendile andmiseks iluteenuste või kosmeetiliste protseduuride pakkumiseks kaheks aastaks. Enampakkumise alghind on 20 eurot kuus (rendile lisanduvad kommunaalkulud) ja pakkumusi saab esitada 17. augustini kell 12.00.

 

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

AS Alexela on esitanud vallavalitsusele avalduse (registreeritud dokumendiregistris 20. juulil 2022) sooviga omandada Saaremaa vallalt munitsipaalomandis olev kinnistu. Otsustuskorras võõrandati Saaremaa vallale kuuluv Kuressaare linnas asuv Sõrve tee 2a kinnistu (pindala 983 m², ärimaa 100%) 5400 euro eest AS-le Alexela. Maaüksus võõrandatakse tasu eest, mis koosneb vallavalitsuse poolt Sõrve tee 2a kinnistu jagamiseks tehtud kuludest ja katastriüksuse maa maksustamise hinnast.

 

 1. Hajaasustuse programmi 2021. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine

Kiideti heaks Audla külas Mäeotsa majapidamise juurdepääsutee ja Tehumardi külas Peetri majapidamise veevarustussüsteemi rajamise projektide toetuse kasutamise aruanded.

 

 1. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine

Pikendati eraisiku poolt Saaremaa Vallavalitsuse 21. juuni 2022. aasta korraldusele "Hajaasustuse programmi 2022. aasta projektitaotluse rahuldamata jätmine" esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra.

 

 1. Katastriüksuse jagamisel tekkivate koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Virita külas asuva Vastla katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Vastla ja Uue-Vastla).

Sakla külas asuva Pärdi-Jaago katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Jaagu ja Pärdi).

 

 1. Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia direktori ametisse kinnitamine

Kinnitati lasteaia direktoriks alates 8. augustist ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks Helle Karu.