« Tagasi

Vallavalitsuse istung 19. juulil 2022

 1. Külavanema kinnitamine

Alates 25. juunist 2022 kinnitati kolmeks aastaks Maleva külavanemaks Taavi Saar (asetäitja Kristine Kahver).

Alates 25. juunist 2022 kinnitati viieks aastaks Meedla külavanemaks Indrek Aus (asetäitja Loona Lepp).

Alates 25. juunist 2022 kinnitati kolmeks aastaks Vestla küla külavanemaks Urmas Kaasik.

 

 1. Avaliku ürituse load

Anti nõusolek järgmiste ürituste korraldamiseks:

 • Nasva Lestakohvikutepäev (23. juulil kell 13.00 – 18.00 Nasva alevikus, korraldaja Nasva Küla Selts MTÜ),
 • Saaremaa Cup 2022 rongkäik (25. juulil kell 17.00 – 17.45 Kuressaares marsruudil Nooruse tänav – Kaevu tänav – Raekoja tänav – Lossi tänav – Allee tänav – Staadioni tänav, korraldaja MTÜ Jalgpalliklubi FC Kuressaare),
 • Kaunispe avamereujumine 2022 (31. juulil kell 12.30 – 17.00 Kaunispe sadamas, korraldaja Tiina Orav Sisemise Sära Keskus FIE).

 

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss Mustjala Lasteaed-Põhikooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

 

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine

Vallavalitsus võttis kohustuse tasuda eraisiku hooldus- ja ülalpidamiskulud.

 

 1. Vaide lahendamine

Rahuldati eraisiku vaie Saaremaa Vallavalitsuse korraldusele „Hajaasustuse programmi 2022. aasta projektitaotluse rahuldamata jätmine", millega sooviti korralduse kehtetuks tunnistamist ja asja uuesti otsustamist.

 

 1. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine

Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistuse koosseisu luuakse juurde vanemarhitekti ametikoht. Muudatuse eesmärk on võimaldada ehitus- ja planeeringuosakonnal täita paremini osakonnale pandud ülesandeid, mis suurel määral sisaldavad projekteerimistingimuste menetlemist, kasutus- ja ehituslubade läbivaatamist ning detailplaneeringute sisendite andmist.

Vallavalitsuse tugiteenuste osakonna kantselei koosseisust arvatakse välja üks infosekretäri täitmata töökoht ja lisatakse juurde üks juristi töökoht. Muudatuse eesmärk on tagada vallavalitsuse liikmete ja teenistujate sujuv õigusalane teenindamine ja vähendada juristide töökoormust, kuna teenistuses olevate juristide töökoormus on suur ning seda eriti perioodidel, mil õiguslikku läbivaatamist vajavate asjade arv on tavapärasest suurem.

 

 1. Konkursi väljakuulutamine

Kuulutatakse välja avalik konkurss vallavalitsuse:

 • ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistuse vanemarhitekti ametikohale,
 • järelevalveteenistuse järelevalve peaspetsialisti ametikohale,
 • keskkonnaosakonna looduskasutuse ja -kaitse peaspetsialisti ametikohale,
 • tugiteenuste osakonna kantselei juristi töökohale.

 

 1. Saaremaa vallas asuvate kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse taotluse rahuldamata jätmine

Hindamiskomisjoni ettepanekul jäeti eelarvevahendite piiratuse tõttu rahuldamata 2 taotlust (lisaks varasemasele 19 taotlusele).

 

 1. Hajaasustuse programmi 2022. aasta projekti tingimuslik rahuldamine hindamiskomisjoni poolt hinnatud taotluste pingerea alusel

Rahuldati tingimuslikult projektitaotlus „Biopuhasti ja imbväljaku paigaldamine", kuna taotlusega koos ei ole esitatud ehitusteatist.

Rahuldati osaliselt projektitaotlus „Samblanuka veevarustussüsteemi renoveerimine ja parendamine".

 

 1. Vallavara üürilepingu sõlmimine

OÜ-le Öselwise anti luba paigaldada Kuressaare linnas Lossi tn 5 esisele munitsipaalmaale müügikoht ajavahemikul 22. – 23. juuli 2022.

 

 1. Riigihanke „Parasmetsa-Metsküla tee rekonstrueerimine" eduka pakkuja kontrolli tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine

Jäeti kõrvaldamata ja kvalifitseeriti edukas pakkuja Verston OÜ, kes vastab riigihanke alusdokumentides esitatud pakkuja kvalifitseerimise tingimustele.

 

 1. Lihthanke „Sõiduauto rentimine" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 19 500 eurot ja pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 

 1. Lihthanke „Saaremaa valla Kärla Põhikooli õpilasliinide teenindamine 2022–2024 õppeaastal" korraldamine

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 30 800 eurot ja pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

 

 1. Katastriüksuste piiride muutmisel, jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Maasi külas asuva Laagi ja Vahtra katastriüksuste piiride muutmisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (Laagi ja Vahtra).

Kõrkvere külas asuva Kolde katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Kolde ja Lembitu).

Pajumõisa külas asuva Lõhmuse katastriüksuse jagamisel moodustatakse kaks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust (Lõhmuse ja Saadupõllu).

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 19. aprilli 2022. a korralduse nr 2-3/571 „Torgu-Mõisaküla Põllu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" muutmine

19. aprillil 2022 välja antud korralduse tekstis on ekslikult määratud moodustatavale Põllumetsa katastriüksusele elamumaa sihtotstarve. Sellest tulenevalt muudeti korralduse punkti 1.2 sõnastust, mille tulemusel on Torgu-Mõisakülas asuva Põllumetsa katastriüksuse uueks sihtotstarbeks maatulundusmaa.

 

 1. Saaremaa Vallavalitsuse 7.juuni 2022. a korralduse nr 2-3/969 „ Meiuste küla Kopli, Kopli, Rassi ja Veski katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" muutmine

Muudeti korralduse preambuli teksti seal viidatud Põllumajandus- ja Toiduameti otsuse osas.

 

 1. Volikogu otsuse eelnõu

Volikogule esitatakse otsuse "Laugu külas Angervaksa detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu.