Üldharidus ja koolid

Saaremaa vallas on 18 üldharidust pakkuvat õppeasutust, millest 16 on põhikoolid (sh üks hariduslike erivajadustega õpilastele) ning 2 põhikool-gümnaasiumid (sh üks mittestatsionaarset õpet pakkuv). Lisaks tegutseb valla territooriumil riigigümnaasium ning üks erakool.

Valla hallatavad asutused

Asutus Telefon E-post Aadress
Aste Põhikool 454 7125 kool@aste.edu.ee Võhma mnt 3, Aste alevik 93701
Kaali Kool 459 1143 kaali.kool@saare.edu.ee Kooli, Kaali küla 94143
Kihelkonna Kool 509 0210 kool@kih.edu.ee Kooli 1, Kihelkonna alevik 93401
Kuressaare Hariduse Kool 452 4430 kool@hariduse.edu.ee Hariduse 13, Kuressaare 93812
Kuressaare Nooruse Kool 455 6575 kool@nooruse.edu.ee Nooruse 1, Kuressaare 93815
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 455 5051 kool@ktg.edu.ee Garnisoni 16, Kuressaare 93812
Kuressaare Vanalinna Kool 453 8688 kool@vanalinna.edu.ee Pikk 31, Kuressaare 93812
Kärla Põhikool 454 2030 kool@kpk.edu.ee Kooli 4, Kärla alevik 93501
Laimjala Kool 459 4327 kool@kahtla.edu.ee Kahtla koolimaja/1, Kahtla küla 94401
Leisi Kool 457 3248 kool@leisi.edu.ee Kooli 4, Leisi alevik 94202
Lümanda Põhikool 529 5935 kool@lymanda.edu.ee Koolimaja, Lümanda küla 93301
Mustjala Kool 457 9724 kool@mustjala.edu.ee Kooli 1, Mustjala küla 93601
Orissaare Gümnaasium 453 0262 kool@oris.edu.ee Kuivastu mnt 29, Orissaare alevik 94601
Pihtla Kool 459 5618 pihtla.kool@saare.edu.ee Kooli, Püha küla 94117
Pöide Kool 452 1164 kool@poide.edu.ee Kooli, Kärneri küla 94542
Salme Põhikool 453 0250 kool@salme.edu.ee Kuressaare mnt 1, Salme alevik 93201
Valjala Põhikool 454 9510 kool@valjala.edu.ee Kooli tee 3, Valjala alevik 94302
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus 459 5833 sthk@sthk.edu.ee Koolimaja, Kallemäe küla 94301

Riigigümnaasium

Asutus Telefon E-post Aadress
Saaremaa Gümnaasium 5564 5119 info@saaremaa.edu.ee Väljaku 8, Kuressaare 93811

Erakool

Asutus Telefon E-post Aadress
Luce Kool 529 1299 lucekool.kuressaare@gmail.com Tallinna 12, Kuressaare 93819

 

Esimesse klassi astumine ja ranitsatoetus

Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohta omavale lapsele lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest ning arvestades esmajärjekorras õpilase registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove ning võtta kooli väljaspool Saaremaa valda elavaid lapsi. Esimesse klassi minevale lapsele saab koolikohta taotleda ka väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), kuid siis määratakse lapsele koolikoht võttes arvesse vabade kohtade olemasolu õppeasutustes.

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või paberkandjal (docx). Taotledes koolikohta Kuressaares peab ära märkima kaks eelistust; vastuvõttu Luce Kooli korraldab asutus ise ning sel juhul ei pea lapsevanemad elukohajärgse kooli määramist vallalt taotlema. Taotluste vastuvõtt esimesse klassi astumiseks 2023/24. õppeaastaks toimus märtsikuus.

Kooli määramise taotlusega samaaegselt saab lapsevanem esitada ka taotluse 200-eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks iga esmakordselt koolimineva lapse kohta. Taotlus tuleb esitada haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO hiljemalt 10. septembriks. Toetused makstakse välja septembrikuu jooksul pärast seda, kui koolid on laste õppima asumise andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud. Ranitsatoetuse väljamaksmise eeltingimuseks on lasteaiakoha kasutusega seotud võlgnevuste puudumine.

Õpilaste majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õpilase elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Saaremaa Gümnaasiumi kui riigigümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.

Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil ehk kuni 10 kuud aastas. Taotlemiseks tuleb alla 18-aastase õpilase esindajal või täisealisel õpilasel esitada iga õppeaasta alguses taotlus iseteeninduses või paberkandjal (docx), millele lisatakse kehtiva üürilepingu või majutuskokkuleppe koopia. Majutuskulusid hüvitatakse kuludokumentide alusel. Pärast majutuskulude hüvitamise kohta positiivse otsuse saamist saab igakuiselt kuludokumendid esitada Saaremaa vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või aadressile Tallinna 10, Kuressaare. Kalendrikuu 20. kuupäevaks laekunud taotlused makstakse välja samas kalendrikuus, hilisemad taotlused kuuluvad hüvitamisele järgmises kalendrikuus.

Majutuskulude hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot. Kui majutuskohaks on riigile või omavalitsusele kuuluv õpilaskodu, siis arvestatakse kuludest omaosalusena maha 20 eurot kuus.