Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenust on õigus taotleda täisealisel isikul, kes vajab east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Taotlemisel peab isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht olema Saaremaa vallas.

Teenuse saamise aluseks on inimese seisundi hindamine. Hinnatakse, kas abi on paremini tagatud koduste teenustega või ööpäevaringselt hooldekodus elades. Selle jaoks tuleb kõigepealt pöörduda sotsiaalosakonda või otse oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole, kes hindab abivajaduse. Lisainfo ja juhised Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Taotlemiseks tuleb esitada vastav taotlusvorm (docx) aadressile vald@saaremaavald.ee. Kui teenust vajav isik ei ole võimeline taotlust esitama, esitab taotluse koos dokumentidega ülalpidaja. Ülalpidajate puudumisel ja teenust vajava isiku võimetusel avaldust esitada, teeb vastavata ettepaneku piirkonna sotsiaaltööspetsialist.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lisainfo (sh teenust osutavate asutuste ning hooldekodukulude ja kohamaksumuste kohta) leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Hoolekandeasutused Saaremaa vallas ja maakonnas

Asutus Telefon E-post Aadress
Kihelkonna Hooldekodu 454 6551 kihelkonna.hooldekodu@saare.ee Ravi 1, Kihelkonna alevik 93401
Mustjala päevakeskus-pansionaat 5355 9737 mustjala.perenaine@saare.ee Alevi 16, Mustjala küla 93601
Kuressaare Hoolekanne 453 3528 hoolekanne@saare.ee Tolli 9, Kuressaare 93813
Pärsama Hooldekodu 457 3536 parsama.hooldekodu@saare.ee Lasteaia, Pärsama küla 94201
Hooldekodu Saaremaa Valss SA 452 0453 saaremaavalss@saaremaavalss.ee Kastani 20, Kuressaare 93815
Kuressaare Haigla SA 452 0002 haigla@saarehaigla.ee Aia 25, Kuressaare 93815
Muhu Hooldekeskuse SA 5554 8443 hooldekeskus@muhu.ee Kadaka, Liiva küla 94701

Teenuse rahastamine

Alates 01.07.2023 jõustunud hooldereformi kohaselt osaleb hoolduskomponendi (hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulud) tasumisel kohalik omavalitsus vastavalt enda kehtestatud piirmäärale. Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse 13.06.2023 määrusele nr 2-2/10 on piirmääraks kehtestatud 400 eurot, mille tasub Saaremaa vald.

Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 635,89 euro), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni.

Kohaliku omavalitsuse lisarahastust on võimalik saada juhul, kui isikul puuduvad endal võimalused teenuse tagamiseks või kellel puuduvad seadus- ja lepingujärgsed ülalpidamiskohustusega isikud või kellel on ülalpidajad, kuid kes oma vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised teenust tagama.