Saaremaa valla üldplaneering

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu Saaremaa valla territooriumi ruumilist arengut säästvalt ja tasakaalustavalt suunavate põhimõtete ja suundumuste välja töötamine.

Saaremaa vallas kehtivad üldplaneeringud

Saaremaa valla territooriumil kehtivad kuni Saaremaa valla üldplaneeringu kehtestamiseni kõik endiste kohalike omavalitsuste üldplaneeringud: Kuressaare ja lähiümbrus ning Kaarma, Kihelkonna, Kärla, Laimjala, Leisi, Lümanda, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala piirkond.

Koostatav Saaremaa valla üldplaneering

Saaremaa valla üldplaneeringu planeeringuala hõlmab kogu Saaremaa valla haldusterritooriumit. Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on vallavolikogu ning koostamise korraldaja ja koostaja on vallavalitsus. Uue, koostatava Saaremaa valla üldplaneeringu lisainfo ja materjalidega on võimalik tutvuda aadressil uldplaneering.saaremaavald.ee ning ka vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna 10, Kuressaare. 

Saaremaa Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 88 on üle vaadatud haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud ning koostatud ülevaade kehtivatest detailplaneeringutest.

Saaremaa Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 96 on algatatud Saaremaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille raames on koostatud ka Saaremaa valla üldplaneeringu koostamise lähteseisukohad.

Kontakt ja lisainfo

Ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistus
Tallinna 10, Kuressaare

Planeeringuspetsialist
Liina Järveots
tel 514 1686
liina.jarveots@saaremaavald.ee

Planeeringuspetsialist
Piret Paiste
tel 452 5093
piret.paiste@saaremaavald.ee