« Tagasi

Vallavalitsuse 05.06.2018 istungi päevakord

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Salavere külas Saadu kü) 
2. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine (Ilpla külas Vana-Nurga kü) 
3. Jõgela küla Annuvälja katastriüksuse jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
4. Maa riigi omandisse jätmine
5. Meiuste küla Suur-Kalju katastriüksuse lähi-aadressi muutmine
6. Kuivastu mnt 44 detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine/ volikogu otsuse eelnõu
7. Nasva alevikus Sadama tee 24, 24a ja 26 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine/ volikogu otsuse eelnõu
8. Sikassaare külas Uuevärava, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu/
9. Lõmala külas Mihkli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine /volikogu otsuse eelnõu/
10. Mäebe küla Ranniku detailplaneeringu kehtestamine /volikogu otsuse eelnõu/
11. Nasva alevikus Aaduni detailplaneeringu algatamata jätmine /volikogu otsuse eelnõu/
12. Lõupõllu külas Männi maaüksusel asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa, katastriüksuse sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
13. Torgu-Mõisaküla Vesiko katastriüksuse jagamine
14. Valjala alevik Posti tn 15 sihtotstarbe määramine
15. Lihthanke „Kontoritarvete ostmine 2018-2019" korraldamine
16. Lihthanke „Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2018-2019 õppeaastal" korraldamine
17. Riigihanke „Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd" tulemuste kinnitamine
18. Kohustuste võtmine /volikogu otsuse eelnõu/
19. Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja spordiklubides /volikogu määruse eelnõu/
20. Ühinenud omavalitsusüksuste volikogu otsuste kehtetuks tunnistamine /volikogu otsuse eelnõu/
21. Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018–2021 kinnitamine
22. Avalike ürituste lubade andmine (jaanituled Saaremaal, Saare Fishexport Kihelkonna Rahvaralli, võidupüha miiting, maakondliku võidutule tseremoonia, Kuku raadio Selge grupijuht 2018, Kuressaare lossi päevad)
23. Komisjoni moodustamine (laste tugikeskuse loomiseks)
24. Konkursikomisjonide moodustamine (Kärla ja Salme põhikoolide direktorite vabade ametikohtade täitmiseks)
25. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (MTÜ-ga I Land Sound, Kihelkonna piirkonna MTÜ-dega)
26. Sobitusrühma moodustamine (Kuressaare Ristiku Lasteaias)
27. Vaide lahendamine
28. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks
29. Peremehetu ehitise hõivamine (Saaremaa vallas Mändjala külas Metsa põik ja Metsa teel asuv 1983. a rajatud elektrivõrk)
30. Pihtla tee 43 ja Raudtee tänav L1 kinnistute katastriandmete muutmine
31. Sõiduplaani muutmisest keeldumine
32. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord /volikogu määruse eelnõu/
33. Kihelkonna Vallavolikogu 28. veebruari 2017 otsuse nr 10 „Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamine" osaline kehtetuks tunnistamine ja  Kihelkonna Vallavolikogu  21. september 2017 otsus nr 60 „Kihelkonna Vallavolikogu 28.02.2017 otsuse nr 10 Kihelkonna Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, koosseisude ja töötasumäärade kinnitamise muutmine"  kehtetuks tunnistamine /volikogu otsuse eelnõu/
34. Kihelkonna  Hooldekodu töötajate palgamäärade kinnitamine
35. Raha eraldamine ning sotsiaalvaldkonna projektitoetuste lepingute sõlmimine
36. Valjala Vallavalitsuse 20. detsembri 2016 istungi protokolli nr 23 punkti 11 kehtetuks tunnistamine
37. Saaremaa Vallavalitsuse 20. märtsi 2018. a määruse nr 7 „Saaremaa valla hankekord" muutmine /valitsuse määruse eelnõu/
38. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
39. MTÜ Laimjala Loodussõprade Seltsi tegevuse toetamine
40. MTÜ Saarekülade Seltsi tegevuse toetamine