« Tagasi

Vallavalitsuse 12.06.2018 istungi päevakord

1. Katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Abruka küla Pärna, Himmiste küla Lasma, Kaarma küla Vana-Tuuliku ja Ratta, Nasva alevik Sõrve mnt 59, Vaivere küla Madise)
2. Katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Kuressaare Luige 22 ja 24, Kuressaare Meierei 4)
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Lihthanke „Lümanda koolihoone katuse rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
5. Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine
6. Avalike ürituste lubade andmine (MTÜ-le Kaarma Sport Management, Tivoli Tuur OÜ-le, Võhma kultuuri- ja spordiseltsile)
7. Raha eraldamine ja toetuslepingute sõlmimine (Eesti Meestelaulu Seltsile, sporditoetusteks, lisa, MTÜ-le Vanakubja Külaselts)
8. Raha eraldamine reservfondist (Kuressaare Kultuurivarale)
9. Stipendiumide määramine (hariduse ja kultuuri valdkonnas)
10. Toetuslepingu sõlmimine (MTÜ-ga jalpalliklubi FC Kuressaare)
11. Töölepingute muutmine
12. Toetuste maksmine
13. Mitteeluruumi rendilepingu lõpetamine ja uue rendilepingu sõlmimine
14. Lihthanke „Elektrienergia ostmine 2018" korraldamine 
15. Riigihanke „Mustkatete ühekordne pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
16. Vallavara tasuta kasutamise peatamine
17. Raha eraldamine reservfondist ning tegevustoetuse lepingu sõlmimine (Saaremaa Arengupuuetega Inimeste Tugiühing MTÜ-ga)
18. Volituste andmine
19. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
20. Eluruumi tagamine
21. Hoolduse lõpetamine ja korralduse kehtetuks tunnistamine
22. Hoolduse seadmine
23. Arengutoetuse taotluse mitterahastamine
24. Kaasfinantseeringu tagamine
25. Osalise rahastuse tagamine
26. Toetuse andmine
27. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
28. Tegevustoetused (MTÜ Kõrkvere Selts, MTÜ Sitme Ranna Selts, Pöide Maarja Kiriku SA)
29. Saaremaa Vallavalitsuse 29.05.2018 korralduse nr 2-3/564 „Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine" muutmine
30. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine