« Tagasi

Detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Saaremaa Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 2-3/759 suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Luha detailplaneering. Detailplaneeringuga planeeritakse kinnistule 1 puhkemaja saunateenuse ja majutuse pakkumiseks kuni 6-le inimesele ning 1 abihoone inventari hoidmiseks. Lisaks planeeritakse 1 paadisild ning planeeringuala kaguservas asuvatest kolmest kalatiigist on kaks kavandatud laiendada. 
Käesolev detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringuga. Ühisplaneeringu kohaselt on Luha kinnistul perspektiivne kasutusotstarve kaubandus-teenindusala, kus eeldatakse suurema külastajate arvuga ettevõtteid ja on lubatud tegevused, millega ei kaasne olulist mõju. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07.-01.08.2018. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka paberkandjal Saaremaa vallamajas (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) kabinetis 313. Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsuse nimele paberkandjal või e-postiga aadressile vald@saaremaavald.ee.  
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.08.2018 kell 16.00 Saaremaa vallamaja (aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare) II korruse suures saalis.