« Tagasi

Vallavalitsuse 09.10.2018 istungi päevakord

1. Saare Maakonna Keskraamatukogu põhimäärus (volikogu määruse eelnõu)
2. Saaremaa valla raamatukogude võrgu ümberkorraldamine (volikogu otsuse eelnõu)
3. Kuressaare Linnavolikogu 22. mai 2014 otsuse nr 24 "Saare Maakonna Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (volikogu otsuse eelnõu)
4. Avaliku ürituse loa andmine
5. Konkursi väljakuulutamine
6. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (MTÜ KONNONKONN; MTÜ Pöide Spordiselts)
7. Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes (volikogu määruse eelnõu)
8. Majutuskulude erandkorras hüvitamine
9. Hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine (Kahtla Lasteaed-Põhikool; Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed; Kärla Lasteaed; Kuressaare Ristiku Lasteaed; Orissaare Lasteaed "Päikesekiir"; Pihtla Kool)
10. Kärla Lasteaia direktori ametisse kinnitamine
11. Eluruumi tagamine 
12. Saaremaa Vallavalitsuse 18. septembri 2018 korralduse nr 1102 "Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste rahuldamine ja lepingute sõlmimine" punkti 6 muutmine
13. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
14. Tegevustoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Ruhnu Vabatahtlik Päästeselts; MTÜ Aad ja Teed)
15. Riigihanke „Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise 2018. ja 2019. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
16. Ametlike teadete avaldamise koha määramine
17. Saaremaa valla 2018.a. II lisaeelarve
18. Osaühing Salme SVK tegevuse lõpetamine (volikogu otsuse eelnõu)
19. Sõidukikaardi väljastamine
20. Riigihanke „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saare maakonnas 2019 - 2029" korraldamine
21. Vallavara võõrandamine
22. Vallavara rendile andmine
23. Üürilepingu pikendamine
24. Kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamine (Orissaare Pargi tn 4; Orissaare Pargi tn 6)
25. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
26. Riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääne-Saaremaal" korraldamine