« Tagasi

Vallavalitsuse 08.01.2019 istungi päevakord

1. Saaremaa Vallavalitsuse 11. detsembri 2018. a korralduse nr 1552 "Eluruumi tagamine" punkti 2 muutmine
2. Eluruumi tagamine
3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Hoolekanne struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
4. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Kõruse küla Aadu; Viidu küla Audaku; Keskranna küla Mere; Rahuste küla Kalda; Kärla-Kirikuküla Köstri; Laoküla Võrgu; Mõisaküla Allika)
5. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine
6. Nõusoleku andmine Läänemere Saarte Koostöövõrgustiku tegevuse lõpetamiseks /volikogu otsuse eelnõu/
7. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine
8. Kuressaare Gümnaasiumi ujula kasutamise lepingu sõlmimine
9. Sundvalduse seadmise mittealgatamine
10. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
11. Korteriühistu üldkoosolekule esindaja nimetamine
12. Riigihanke „Mullutu külatee ja parkla rekonstrueerimine" hankemenetluse lõpetamine
13. Riigihanke "Elektrienergia ostmine 2019" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
14. Restaureerimis- ja remonditoetuste määramine
15. Garnisoni 18 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine