« Tagasi

Vallavalitsuse 12.02.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Jõelepa küla Allika)
2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine (Loode)
3. Aruande kinnitamine (MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts; MTÜ Karu-Kati Õpituba; MTÜ Jalgpalliklubi FC Kuressaare; MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiselts; MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts; MTÜ Kaunispe Sadam)
4. Tegevustoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Randvere Heaks; MTÜ Anseküla Põllumeeste Selts; MTÜ Randvere Heaks; MTÜ Aste Astmelt Edasi; MTÜ Lümanda Muuseum)
5. Arengutoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Paadla Kandi Selts)
6. Aleviku- ja külavanema statuut /volikogu määruse eelnõu/
7. Saaremaa valla siseturvalisuse arengukava koostamise algatamine /volikogu otsuse eelnõu/
8. Avaliku ürituse loa andmine (Reformierakonna kandidaatide kohtumine „Bussikohvik")
9. Raha eraldamine reservfondis (MTÜ Saaremaa Võrkpall; MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts, "Sörulase aabits")
10. Raha eraldamine ja lepingu sõlmimine (Karujärve Tervisespordi Keskus)
11. Konkursi väljakuulutamine (Kihelkonna Rahvamaja juhataja)
12. Korralduste kehtetuks tunnistamine
13. Saare Maakonna Keskraamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuaegade kinnitamine
14. Sihtasutuse Orissaare Spordihoone põhikirja muutmine /volikogu otsuse eelnõu/
15. Väljaspool kodu osutava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
16. Hoolduse seadmine 
17. Saaremaa Vallavalitsuse 22.01.2019 korralduse nr 85 "Vallavara enampakkumise korras rendile andmine" muutmine
18. Sundvalduse seadmise menetluse mittealgatamine ja eratee avalikku kasutusse mittemääramine (Kungla küla Antsu tee; Tumala küla Kalju tee)
19. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
20. Taksoveo lubade kehtetuks tunnistamine
21. Teenindajakaardi väljastamine
22. Konkursside väljakuulutamine (Orissaare ja Leisi teenuskeskuste juhatajad)
23. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine
24. Võhma külas Vanakuidu katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine
25. Saaremaa Vallavalitsuse 20.11.2018 korralduse nr 1441 „Kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamine" muutmine
26. Katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
27. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kudjape alevik Märjavälja; Lümanda Koimla küla Aado)
28. Sikassaare küla Lepaniidu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
29. Kallasraja tõkestamiseks nõusoleku andmine /volikogu otsuse eelnõu/