« Tagasi

Kuressaares Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35 tunnistati kehtetuks Kuressaare linnas Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering.

Pargi tn 16 ja lähiümbruse detailplaneering kehtestati Kuressaare Linnavolikogu 05.01.2006 otsusega nr 1. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Pargi tn 16 katastriüksusel asuva hotell Meri juurdeehituse planeerimine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine.

Pargi tn 16 kinnistu omanik esitas Saaremaa Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks eesmärgiga planeerida hotelli korteriomandid ja muuta katastriüksuse sihtotstarvet osaliselt elamumaaks.

Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringule asub kinnistu Kuressaare mereäärsel segahoonestusalal, kuhu on lubatud kavandada funktsioone, mis rikastavad ala kasutusvõimalusi. Lubatud katastriüksuste sihtotstarbed on sotsiaalmaa, ärimaa ja elamumaa. Tulenevalt ühisplaneeringu maakasutuse juhtotstarbest on elamumaa katastriüksuse sihtotstarbe määramine Pargi tn 16 katastriüksusele võimalik.