« Tagasi

Vallavalitsuse 14.05.2019 istungi päevakord

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine
2. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine (Saikla küla Nurme; Unguma küla Madise)
3. Saare maakonna arengustrateegia koostamiseks, elluviimiseks ja seireks juhtrühma ja töörühma moodustamine
4. Tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondliku toetusvooru tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine Saare maakonnas
5. Vaide lahendamine 
6. Avaliku ürituse loa andmine (XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuletee tervituskontsert ja simman; Roheliste Rattaretk 2019; Tänavafestival 2019)
7. Raha eraldamine reservfondist (Meeste võrkpall 2019 III koht; Naiste võrkpall 2019 III koht)
8. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (EAÕK Püha Eelkäija Skiita Reomäel; Pühakodade tegevustoetused 2019; EAÕK Laimjala Vassilius Suur kirik)
9. Pärsama Lasteaia arengukava 2019–2021 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
10. Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste rahvakultuurikollektiivide juhendajate töö tasustamise eelarvestamine ühtsetel alustel valla 2020. aasta eelarve väljatöötamiseks
11. Saaremaa valla 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemise väljakuulutamine
12. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Kuressaares Kihelkonna mnt L2, Uus tn L1, Uus tn 27 ja Pihtla tee 3; Lahekülas Kuuse tee; Kuressaares Merikotka tn 2, Sõrve tee 6 ja Merikotka tn L1)
13. Saaremaa valla transpordi arengukava 2020–2030 koostamise korraldamine
14. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine (Kõljala küla Kiige mü)
15. Vallavara otsustuskorras rendile andmine
16. Vallavara võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korraldamine
17. Riigihanke „Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2019-2021" korraldamine
18. Riigihanke „Mustkatete ehitus ja kruuskatete remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2019. aastal (I)" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine
19. Vormide kinnitamine
20. Saaremaa Vallavalitsuse 26.03.2019 korralduse nr 387 "Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega" ja Saaremaa Vallavalitsuse 26.03.2019 korralduse nr 389 "Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega" muutmine
21. "Maakondliku liikluskomisjoni moodustamine" muutmine
22. Tee avalikuks kasutamiseks määramine ja teeregistrisse andmete esitamine
23. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine
24. Ehitiste peremehetuse tuvastamine
25. Maa riigi omandisse jätmine (Atla küla Innarahu maaüksus; Riigimetsa Majandamise Keskus 74 maaüksust)
26. Pihtla küla Sillamäe katastriüksuse koha-aadressi muutmine
27. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Pihtla küla Koeli; Oitme küla Kuhja-Kaarli; Tagaranna küla Ninase; Kõruse küla Ees-Kordoni; Kugalepa küla Laratsi)
28. Ninase küla Tiidu-Kiuna ja Lahemaa katastriüksuste piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
29. Koha-aadressi määramine
30. Sundvalduse seadmine
31. Lihthanke „Teede omanikujärelevalve" tulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
32. Riigihanke „Mullutu tee ja parkla rekonstrueerimine" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine