« Tagasi

Vallavalitsuse 09.07.2019 istungi päevakord

1. Saaremaa Vallavalitsuse 29. jaanuari 2019. a korralduse nr 2-3/96 "Hoolduse seadmine" kehtetuks tunnistamine
2. Sundvalduse seadmise menetluse mittealgatamine
3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
4. Riigihanke „Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2019–2021" osas 3 hankemenetluse lõpetamine ning riigihanke „Kärla põhikooli õpilasliini teenindamine 2019–2021" korraldamine
5. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas" korraldamine
6. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimuste kinnitamine ja rahaliste kohustuste võtmine
7. Vallavara elektroonilise enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja kordusenampakkumise korraldamine
8. Hoonestatud kinnistu elektroonilise enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja kordusenampakkumise korraldamine
9. Eluruumi üürilepingu lõpetamine
10. Külavanema kinnitamine (Lülle küla)
11. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Saare mk, Lääne-Saare v, Ulje k, Küngu biopuhasti)
12. Hajaasustuse programmi 2018 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine (Saareküla Otsa kanalisatsioonisüsteem; Saareküla Otsa veesüsteemid)
13. Tervist ja heaolu toetavate tegevuste taotlusvoor 2019 (MTÜ Koolitus- ja nõustamiskeskus KENA; MTÜ Saaremaa Spordiliit; MTÜ Saarlase Tervise Fond; Kuressaare Haigla SA; Orissaare Gümnaasium; MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda; MTÜ Saaremaa Diabeediselts)
14. Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru järelvoor 2019 (MTÜ Kudjape Arenguselts; MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Valjala Pritsumehed)
15. Saaremaa Vallavalitsuse 4. detsembri 2018. a korralduse nr 2-3/1504 „KOP projektitoetused 2018 sügisvoor" muutmine
16. Projektitoetuse aruande heakskiitmine (MTÜ Tagavere Optimistid; MTÜ Undva Küla Selts)
17. Avaliku ürituse loa andmine (Langevarjurite maandumine Raiekivi säärele)
18. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogu liikme nimetamine
19. Raha eraldamine Sihtasutusele Kuressaare Teater
20. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine (Kallemäe küla Kase; Mässa küla Jõesuu)