« Tagasi

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Vallavalitsus annab teada, et planeerimisseaduse § 142 alusel on 30. augustist 28. septembrini avalikul väljapanekul Kõutsi detailplaneeringu eskiislahenduse eelnõu. Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eelnõu kohta arvamust.
 
Kõutsi detailplaneering algatati Pihtla Vallavolikogu 29.01.2015 otsusega nr 6. Planeeringuala hõlmab Saaremaa vallas Tirbi külas Kõutsi katastriüksust (59201:005:0531) ning selle eesmärgiks on maaüksuse jagamine kaheks eraldi kinnistuks. Mõlemale krundile planeeritakse elamu ja abihooned, kruntidel määratakse liikluskorraldus, seatakse keskkonnatingimused ja lahendatakse tehnovõrgustik.
 
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 2. oktoobril 2019 kell 16 Kuressares (Tallinna 10, II korrus, väike saal).