« Tagasi

Katastriüksuse liikluspinna moodustamine

Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõu Mändjala külas Vene katastriüksuse (kinnistu registriosa 93234, katastritunnus 34801:008:0240) jagamisel moodustatava transpordimaa katastriüksusele liikluspinna kohanimega Õnne tee moodustamiseks ning selle ruumikuju kinnitamiseks. 

Detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr 1163. Planeeringu eesmärgiks on Vene katastriüksuse jagamine üksikelamukruntideks, ehitusõiguse määramine, teede- ja tehnovõrkude asukoha määramine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine.

Võttes aluseks kinnistu detailplaneeringu põhijoonise ja riigihalduse ministri 15.01.2016 määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord" § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel määrata liikluspindadele kohanimi ja ruumikuju. Vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 26.04.2018 määrusele nr 22 „Kohanime määramise kord" § 4, avalikustatakse kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist