Hajaasustuse programm

 HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2019. AASTA TAOTLUSVOOR ON LÕPPENUD!
Toetust sai taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga). Projekti teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Hindamiskomisjoni koosseis

Programmi reguleerib riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 "Hajaasustuse programm".

Toetust said taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistris on 1. jaanuarist 2019 majapidamine, millele toetust küsitakse. Majapidamine peab olema elamuna kasutatav hoone (koos sinna juurde kuuluvate abihoonetega), mille kasutusotstarve avalikes registrites (ehitisregister) on elamu või peab olema väljastatud ehitusluba elamu ehitamiseks. Enne 2. juulit 1995 ehitatud hoonete puhul peab olema tegemist õiguslikul alusel ehitatud ehitisega, mille ettenähtud kasutusotstarve on elamu. 

Teadmiseks
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot (programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa). Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. 

Projektide tegevusi saab hakata ellu viima pärast toetuslepingute sõlmimist.
Pärast projekti lõppkuupäeva (toetuslepingu alusel) tuleb toetuse saajal hiljemalt ühe kuu jooksul esitada omavalitsusele toetuse kasutamise aruanne.
Hajaasustuse programmi rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuse üldinfo on leitav RTK kodulehel

Hajaasustuse programmist 2018. aastal toetatud projektid Aruandevorm.xls
Hajaasustuse programmist 2017. aastal toetatud projektid 

Kontakt

Info ja nõustamine:
Maire Käärid 
maire.kaarid@saaremaavald.ee
tel  513 1674, 452 5169