Hajaasustuse programm

Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Tiina Orav annab hajaasustuse programmi kohta nõu Salme teenuskeskuses kohapeal 4. juunil kl 9–16.30.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuse (EAS) hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Sihtgrupp: füüsilised isikud

EAS logo

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru avamine

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Taotlusvoor on avatud 9. aprillist 11. juunini 2018. Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel alates 01.01.2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Saaremaa  Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt 11. juuniks 2018. Tähtpäevast hiljem esitatud taotlused tagastatakse läbi vaatamata.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) koostatud taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid on 9. aprillist leitavad: Arendus ja rahvatervis - Programmid ja rahatusvõimalused. 

Kontakt ja nõustamine:
programmi sujuvaks rakendamiseks Saaremaa vallas nõustavad ja pakuvad taotlejatele meetme tingimuste kohta vajalikku informatsiooni valla arenduse peaspetsialistid
e-post: hajaasustus@saaremaavald.ee.

Info: Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot (programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa). Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab vallavalitsus või volikogu poolt moodustatud komisjon EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
*investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
*kuni 18-aastaste (k a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
*taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
*leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiab riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm".