Haljastus

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel. Raieluba on võimalik taotleda siin.

Haljastuse ja raiega seotud abimaterjalid

Raieloa andmise kord Saaremaa vallas
Raieloa kohustusega alad Saaremaa valla territooriumil
Väljastatud raieload: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Teadmiseks puude lõikajale
Vale lõikus muudab puu väärtuse nullilähedaseks

Kuressaare Vanalinna haljastuse juhendmaterjal

Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt Koondplaan

Kärla pargi hoolduskava Lisad (kaardid, tabelid, joonised)

Kontakt

Maastikuarhitekt Marii Prii-Pärn
marii.prii-parn@saaremaavald.ee
tel 452 5045