Teated

Erahuvikoolid ja spordiklubid saavad taotleda laste ja noorte huvitegevuse toetust     

Laste ja noorte huvitegevuse toetust saavad taotleda Saaremaa vallas tegutsevad erahuvikoolid ja spordiklubid, kelle tegevus on seotud 6-19-aastastele lastele ja noortele huvihariduse või huvitegevuse pakkumisega. Toetuse taotlemine toimub elektroonilises keskkonnas (https://haridus.saaremaavald.ee/). Taotluste esitamise tähtajaks on 10. november. Taotlusele tuleb lisada taotleja järgmise aasta huvihariduseks või huvitegevuseks planeeritud eelarve ning tegevusplaan ja treenerite või juhendajate erialast haridust tõendava dokumendi koopia, v a kui treenerile on omistatud treenerikutse. Esmataotlejal tuleb lisada ka põhikiri ning koopia treening- või tegevuskoha või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast lepingust. Vallavalitsus kinnitab toetuse suuruse ja toetavate laste arvu pärast 2020. aasta vallaeelarve vastuvõtmist. Toetuse eraldamise eelduseks on, toetuse taotlejal puuduvad võlgnevused Saaremaa valla ja tema hallatavate asutuste ees.

Toetust antakse sihtotstarbeliselt juhendajate või treenerite töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiseks ning muudeks õppetegevusega seotud kulude katteks. Erahuvikool või spordiklubi on kohustatud esitama oma andmed Saaremaa valla huvihariduse registrisse. Laste ja noortega tegelevatel juhendajatel või treeneritel peab olema vastavalt erahuvikooli või spordiklubi poolt läbi viidavatele huvitegevustele kas erialane haridus, kehakultuurialane kõrgharidus, pedagoogiline kõrgharidus või Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse neljas tase. Erahuvikoolide õppekavad peavad olema registreeritud ka Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Täiendav info:

Helen Vainula, tel 452 5064, e-post: helen.vainula@saaremaavald.ee 
Lindia Lallo, tel 452 5069, e-post: lindia.lallo@saaremaavald.ee
 

Kõik õppima!
11. oktoobril toimub esimest korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus „Õpitund". Kuressaare kultuurikeskuses toimub sel päeval kell 14 koolituslaat, kus maakonna täiskasvanute koolitajad ja töötukassa tutvustavad erinevaid võimalusi, kuidas saab täiskasvanueas õppida.
Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul midagi uut õppima. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. Lubage uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb õnnelikuks! Mis on „Õpitund" ja kuidas registreeruda? Info: www.andras.ee.
 
Lasteaialaste vanematel palutakse liituda ühtse infosüsteemiga
Tähelepanu, lapsevanemad! Eelmisest aastast on kõikides Saaremaa  lasteaedades kasutusel elektrooniline infosüsteem ELIIS, mis on heaks õpetajate ja lapsevanemate vaheliseks infovahetuse ja koostööplatvormiks. 
Vanematel on veebikeskkonnas võimalik jälgida kalendrit, hoida end kursis planeeritud õppetegevuste jm sündmustega, saada tagasisidet päeva tegemiste ja oma lapse kohta. Lihtne on lugeda teateid ja edastada sõnumeid. Selleks, et kõik kättesaadav oleks, palutakse lapsevanematel keskkonnaga liituda.
Liitumiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID. Valida tuleb Taotlus, sisestada oma lapse andmed ja seejärel jääda ootama lasteaiapoolset kinnitust.
Küsimuste korral saab abi oma rühmaõpetajalt või kirjutades lasteaia e-posti aadressile.

Konkurss koolile nime leidmiseks
Aastal 2021 alustab riigigümnaasium ning Saaremaa Ühisgümnaasium muutub põhikooliks. 2019/20. õa eesmärgiks on kasvamine põhikooliks, eesmärgi üheks alaosaks on kooli uus nimi.
Sellega seoses on käimas konkurss koolile nime leidmiseks. Kõik nimeettepanekud on oodatud kuni 10.10.2019. Paremad pakkumised pääsevad edasi II vooru ning sealt parimad III vooru. 
Info ja ettepanekute esitamine: SIIN.

Ranitsatoetuse maksmine uue korra alusel
Käesoleva õppeaasta ranitsatoetuste maksmine toimub uue, volikogus 28. märtsil vastu võetud korra alusel ja tingimustel. Esmakordselt sai ranitsatoetust taotleda koos lapsele elukohajärgse kooli määramisega ning seega on ka enamik vanemaid oma taotlused juba esitanud. Kes seda siiski veel teinud ei ole, siis aega on kuni 10. septembrini.
10. septembri seisuga kontrollitakse üle ka kõik esitatud andmed. Toetust makstakse lapsevanemale, kes ise ja kelle esimeses klassi õppima asunud laps omavad hiljemalt 1. septembri seisuga registreeritud elukohta Saaremaa vallas tingimusel, et laps on asunud õppima valla territooriumil tegutsevas koolis.
Ranitsatoetuse suuruseks on 175 eurot ühele koolilapsele ning toetused makstakse välja septembrikuu lõpuks.

Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude esitamine
Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluseid oodatakse:
5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar), 5. juuniks (kulud märts kuni mai), 5. septembriks (kulud mai kuni august).
Transpordikulude toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.  Kui lapse huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km, makstakse perele 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on tehtud eelneva kolme kuu jooksul.
Taotluse täitmisel palutakse pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku oleksid korrektselt täidetud. Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või lehtedele), samuti esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda. 
Täpsem info ja blankett: www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-transpordikulude-huvitamine.

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00