Kortermajade hoovialade heakorrastamise toetus

Kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse eesmärk on aidata kaasa avaliku ruumi heakorrastamisele. Toetust on võimalik saada kõigil Saaremaa valla haldusterritooriumil asuvate elamute korteriühistutel. Ühe hooviala kohta võetakse vastu üks toetuse taotlus. Taotlust saavad iseteeninduses esitada isikud, kelle omandis või valduses oleva kortermaja kinnistu hoovialal rajatised asuvad, või neid isikuid esindama volitatud korterelamu valitsejad ja haldajad. 

Toetust saab kasutada järgmisteks tegevusteks:

 1. Kõnnitee rajamine või remont (kõnniteede ehitamine korteriühistu maja esiste väljakujunenud jalgradade asemele, olemasoleva kõnnitee asfaltkatte parandamine või uuendamine).
 2. Sademeveeprobleemi lahendamine (kraavide puhastamine, sademevee immutamine pinnasesse, sademevee juhtimine koos- või lahkvoolsesse kanalisatsiooni kooskõlastatud projekti kohaselt).
 3. Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine (olemasoleva haljasala murukatte korrastamine. Hõlmab madalamate alade täitmist mullaga, muru külvamist, probleemkohtade katmist murumätastega ning lillepeenarde rajamist).
 4. Kõrghaljastuse rajamine või parendamine (puude ja dekoratiivsete põõsaste istutamine, väljalangenud puuistikute asendamine, olemasolevate puude korrastamine, probleemsete puude mahavõtmine).
 5. Mängu- või spordiväljakute või muude vaba aja veetmiseks mõeldud rajatiste ehitamine (mänguväljakutele täiendavate konstruktsioonide paigaldamine, uute mängu- ja spordiväljakute rajamine vastavalt kooskõlastatud eskiiside).
 6. Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parendamine (prügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi rajamine või korrastamine ja süvakogumismahuti paigaldamine).
 7. Hooviinventari paigaldamine või korrastamine (istepinkide paigaldamine, olemasolevate istepinkide korrastamine, vaibakloppimispuude ja pesukuivatusraamide korrastamine või paigaldamine).
 8. Puuetega inimeste liikumistingimuste parendamisele suunatud tegevus (panduse ja käsipuude paigaldus).

Taotluse koosseisus esitatakse ühes eksemplaris elektrooniliselt või paberkandjal järgmised taotleja esindaja poolt allkirjastatud/digiallkirjastatud dokumendid:

 1. kavandatava tegevuse kirjeldus;
 2. vormikohane toetuse taotlus korterelamu hoovide heakorrastamiseks;
 3. taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus;
 4. pakkuja(te) hinnapakkumiste koopiad.

Tähtajaks laekunud taotlused arutab komisjon läbi 14 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast. Tööde teostamist toetatakse kuni 50% ulatuses töö maksumusest, maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 2500 eurot. Konkreetne toetus makstakse välja pärast objekti valmimist.

Taotleja meelespea:

- Taotlejal ei ole õigust nõuda nende kulutuste hüvitamist, mis ta on teinud enne otsust taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

- Taotleja peab reeglina saama  hinnapakkumise vähemalt kahelt pakkujalt, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele. Kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, on taotleja kohustatud saama vähemalt ühe hinnapakkumuse potentsiaalselt lepingupartnerilt.

- Kavandatav tegevus tuleb ellu viia taotluse esitamise aasta 1. detsembriks. Toetuse saanud taotleja on kohustatud loobuma eraldatud toetusest, kui ta ei saa eraldatud raha kasutada taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.