Keskkonnamõjude hindamine

Kehtestatud planeeringud on leitavad Maa-ameti kaardilt.
Juhend kodanikele otsustusprotsessides osalemiseks: Oska osaleda! Keskkonnaõiguse Keskuse juristide koostatud juhised, mis aitavad osaleda enamlevinud keskkonda puudutavate otsuste tegemises.

Anseküla Vallimaa kinnistu detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsus on otsustanud 06.02.2018 korraldusega nr 79 mitte algatada Saaremaa vallas Ansekülas asuva Vallimaa kinnistu (katastritunnus 72101:002:0302) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on kämpingukompleksi rajamine, maa sihtotstarbe osaline muutmine, juurdepääsutee planeerimine Kuressaare-Sääre maanteelt (nr 77), ehitusala, haljastuse, välisvalgustuse ja tehnorajatiste planeerimine ning ettepaneku esitamine Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
KSH jäeti algatamata, kuna planeeritavast tegevusest tulenevat piiriülest keskkonnamõju, olulist mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja Natura 2000 aladele ei ole ette näha; alal esinevaid loodusvarasid kasutatakse minimaalses mahus; tegevuse mõju märgaladele ja veekogudele puudub jm. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine pole vajalik, kui planeeritavate tegevuste elluviimisel järgitakse eelhinnangu ptk. 5.3. toodud nõudeid ja soovitusi kaitstavate liikide elupaigavajadustega arvestamise osas.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja: endine Salme Vallavalitsus
Koostaja: DP Projektbüroo OÜ (Rohu 5, Kuressaare, Saare maakond 93819)
Kehtestaja: Saaremaa Vallavalitsus (Tallinna tn 10, Kuressaare, Saare maakond 93819, vald@saaremaavald.ee).

Tori jõesadama KMH algatamata jätmine

Saaremaa Vallavalitsus on jätnud algatamata oma 09.01.2018 korraldusega nr 2-3/10(eelhinnang) Tori paadisadama kai tarindite projekti keskkonnamõju hindamise (KMH). Tori paadisadama kai tarindite projekti eesmärk on paatide sildumiseks ja veeskamiseks betoonkai ja slipi rajamine koos sinna juurde kuuluvate pollarite, puitvendrite ja rattatõkkega. KMH jäeti algatamata kuna projekti tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 loetletud tegevuste hulka ning eelhinnangu tulemusena ei tuvastatud projekti tegevustel olulist keskkonnamõju.
Arendaja: Saaremaa Vallavalitsus (registrikood: 77000306), kontaktandmed: Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald, tel 452 5000, vald@saaremaavald.ee.
Otsustaja: Saaremaa Vallavalitsus (kontaktisik Bert Holm, e-post bert.holm@saaremaavald.ee, telefon 5301 0834).
KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti aadressil Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald (ruum 302).

Roomassaare sadama detailplaneeringu KSH

Kuressaare linnavalitsus algatas 7. aprilli 2015 korraldusega nr 200 Roomassaare sadama detailplaneeringu lähteseisukohtade muutmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Roomassaare tee 12 kinnistul asuva Roomassaare sadama funktsionaalsuse parandamine mitmeotstarbelise kõvakattega platsi kavandamise kaudu jahisadamast idas, kai laiendamine ning kinnistule ehitusõiguse, tehnovõrkude, liikluskorralduse, parkimise, haljastuse ning heakorra määramine.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 punktist 16, 17 ja 35 ning § 33 lg 1 punktist 3.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja oli Kuressaare Linnavalitsus ning koostaja on Kuressaare Kommunaalprojekt OÜ (aadress Pikk 25, Kuressaare 93812, info@kommunaalprojekt.ee).
Detailplaneeringu koostamise ja KSH algatamise otsus: 7.04.2015 korraldus nr 200 ja korralduse lisa.
Detailplaneeringu materjalid on leitavad siit.
 

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu KSH