Kogukondlik turvalisus

Avatud on kogukondliku turvalisuse toetusvooru järelvoor

Käimas on programmi "Turvalised kogukonnad" 2019. aasta maakondliku toetusvooru järelvoor. Programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 

Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul. 

Järelvooru toetussumma piirmäär on 2370,65 eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas, kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest. 

Vormikohane taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-postile riina.allik@saaremaavald.ee  (esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult) või paberil ühes eksemplaris (esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatult).
Taotluse esitamise tähtaeg on 29. juuni 2019.

Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 5. aprill 2019 – 31. august 2020. 

Järelvooru osas kehtivad Saaremaa Vallavalitsuse 2. aprilli 2019 korraldusega nr 401 kinnitatud Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused.
Tingimused 
Taotlusvorm.pdf docx
Hindamismetoodika
Sisuaruanne
Lisainfo: tel 452 5024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.  

Kontakt

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond

Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist
riina.allik@saaremaavald.ee
tel 452 5024